Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

6. Opłaty Środowiskowe

6.05. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu: • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, • poboru wód, • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, • składowania odpadów

Nazwa usługi

 Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),
 • poboru wód (do 2017 r. włącznie),
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie),
 • składowania odpadów.

Odbiorca usługi

 • przedsiębiorca (w tym przedsiębiorca zagraniczny),
 • osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • osoba fizyczna w zakresie wymagającym posiadania pozwoleń środowiskowych.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z formą, układem i zawartością wzoru wykazu określonego :

 • od 2019 roku - w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443),
 • za 2018 rok - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527),
 • do 2017 roku - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.).

Opłaty

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.
Natomiast podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • naliczoną opłatę za korzystanie ze środowiska, jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł rocznie,
 • opłatę określoną w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w przypadku nie złożenia przez podmiot wykazu lub zamieszczenia w nim danych budzących zastrzeżenia oraz decyzji wymierzającej opłatę dla podmiotu, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

Uwagi

Bezpośredni link do bezpłatnego programu EkoPłatnik służącego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji https://ekoplatnik.mazovia.pl

Pomoc w zakresie obsługi aplikacji EkoPłatnik można uzyskać pod numerem telefonu 77 4412456 lub pod adresem e-mail: serwis@atmoterm.pl.

Pomoc świadczy firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

EkoPłatnik sam wskazuje błędy i sposób ich poprawy oraz generuje plik .pdf gotowy do wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego bądź profilu zaufanego.
W celu przesłania wykazu drogą elektroniczną wystarczy założyć profil zaufany na stronie internetowej http://epuap.gov.pl w następujących krokach:

 1. Wejdź na stronę ePuap.
 2. Załóż konto.
 3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
 4. Masz trzy możliwości potwierdzenia profilu zaufanego:
  1. znajdź najbliższy punkt, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePuap (lista punktów potwierdzających profil zaufany - http://epuap.gov.pl),
  2. jeżeli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny, możesz samodzielnie (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego,
  3. użytkownicy bankowości internetowej mogą potwierdzić samodzielnie profil zaufany (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) - aby dowiedzieć się czy bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, najlepiej zadzwonić na infolinię banku),
 5. Udaj się do wybranego punktu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego, w przypadku gdy wybrałeś sposób potwierdzenia profilu zaufanego wskazany w pkt. 4 a).

Podmioty korzystające ze środowiska do dnia 31 marca następnego roku za rok poprzedni, zobowiązane są do:

 • samodzielnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska tj. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, pobór wód (do  2017 r. włącznie), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie) oraz składowanie odpadów, według stawek obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym,
 • sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (brak obowiązku przedkładania wykazu za rok 2016 i lata następne w przypadku naliczenia opłat za każdy rodzaj korzystania ze środowiska w wysokości nieprzekraczającej 100 zł),
 • wniesienia opłaty na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku eksploatacji urządzeń mobilnych - na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska), 

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu obsługi wykazów zawierających wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska;
 2. mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych: CEiDG, KRS;
 3. mogą być przetwarzane w szczególności w zakresie: imię i nazwisko, dane teleadresowe (telefon, fax, e-mail), NIP, podpis;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz dostawcy oprogramowania EkoPłatnik – firmie Atmoterm S.A.;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”,

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.

Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556,
  z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 673, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 699,z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 162
  z późn. zm.),
 6. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 960),
 7. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 961),
 8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866),
 9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1038),
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490),
 11. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. , poz.718),
 12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443) – od 2019 roku,
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527) dotyczy 2018 roku,
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.) – do 2017 roku.

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Opłat Środowiskowych
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Aktywne formularze - EKOPŁATNIK

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Kamil Polańczyk

Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2023 11:43

Liczba wyświetleń: 30075

Powrót na początek strony