Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.06. Wydawanie zaświadczeń o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych

Nazwa usługi

Wydawanie zaświadczeń o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych

Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się jednostki organizacyjne: gminy, powiaty, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne

Miejsce składania

 1. drogą elektroniczną na adres:
  1. elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  2. skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  3. za pośrednictwem formularza e-PUAP: Formularz ePuap
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 3. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, baterii i akumulatorów oraz opłat produktowych zgodne ze wzorami zamieszczonymi poniżej;
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od egzemplarza zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz.1000 tj.).

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. 

Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia (Urząd Marszałkowski)”

Uwagi

 nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl 
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „dalej RODO”, w celu rozpatrzenia wniosku o "wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z opłat za korzystanie ze środowiska” zgodnie z obowiązująca procedurą administracyjną.
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. mogą zostać udostępnione:
  1. organom administracji publicznej (w tym organom odwoławczym),
  2. sądom administracyjnym,
  3. osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Marszałek województwa jest obowiązany wydać zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 tj.).

Sposób odwołania

nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 tj.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz.1000 tj.).

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePUAP

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 08:43

Liczba wyświetleń: 9521

Powrót na początek strony