Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.07. Opłaty za baterie i akumulatory: opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne, opłata depozytowa

Nazwa usługi

 Opłaty za baterie i akumulatory:

 • opłata produktowa,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne,
 • opłata depozytowa.

Odbiorca usługi

Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, czyli:

 1. przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju,
 2. przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
 3. przedsiębiorca, który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach,

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych

Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który bezpośrednio przekazuje je do zakładu przetwarzania,

 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dotyczy również Wprowadzających pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach…

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Miejsce składania

Sprawozdania za rok 2019 oraz lata następne należy składać tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Zaległe sprawozdania do roku 2018 włącznie oraz pozostałe dokumenty można składać:

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 • na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00.

Wymagane dokumenty

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami od roku 2019 składane są elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

 Rejestr BDO 

 Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

 UWAGA! POZA SYSTEMEM BDO.

 Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

 Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

 Zaświadczenia!

 • Zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych,
 • Zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach,

będą składane po raz pierwszy w roku 2025 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

 Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę dla wprowadzających baterie/akumulatory, sprzedawców detalicznych baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dla zbierających zużyte baterie/akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, prowadzących recykling zużytych baterii/akumulatorów,
 • mazowieckiego dla przedsiębiorców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata produktowa, należna opłata na publiczne kampanie edukacyjne, nieodebrana opłata depozytowa
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Termin płatności – do 15 marca za rok poprzedni.

Opłata produktowa!

Przy ustalaniu masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie uwzględnia się masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, które zostały wyeksportowane lub były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez wprowadzającego baterie lub akumulatory lub innego przedsiębiorcę.

Zwolnienie z opłaty produktowej!

Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do Wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:

 • baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
 • baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg,

pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca danego roku, elektronicznego Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO wraz z elektronicznymi załącznikami w postaci:

 1. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 2. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dokumenty o pomoc de minimis jako pliki pdf lub zip przed załączeniem do sprawozdania należy podpisać elektronicznie np. przez stronę moj.gov.pl

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.

Zwolnienie z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne!

Jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 10 zł, to Wprowadzający baterie i akumulatory nie ma obowiązku finansowania kampanii ani składania sprawozdania o publicznych kampaniach edukacyjnych.

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa


96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane płatnika, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

Skróty nazw opłat na przelewie:

 • OP BIA     (opłata produktowa baterie i akumulatory)
 • PKE BIA    (publiczne kampanie edukacyjne baterie i akumulatory)
 • OD BIA     (opłata depozytowa baterie i akumulatory)

UWAGA! OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie http://www.mazovia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl 
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w celu weryfikacji sprawozdań wynikających z art. 73 i art. 75 ustawy o odpadach;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m. in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl )

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości weryfikacji Pani/Pana sprawozdania i brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.

Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
 2. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150),
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1113, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 702, z późn. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1672),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1671),
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 808),
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 811),
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 812),
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 813),
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11.06.2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 151/9 z 12.06.2012),
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Opłat Produktowych

Tel.(+22) 59 79 -201

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

BDO link do www.bdo.mos.gov.pl

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 08:43

Liczba wyświetleń: 8995

Powrót na początek strony