Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.09 Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Nazwa usługi

Opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Miejsce składania

Sprawozdania za rok 2019 oraz lata następne należy składać tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Zaległe sprawozdania do roku 2018 włącznie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 • na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-15.00.

Wymagane dokumenty

Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 składane są elektronicznie do 11 września 2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO), po uruchomieniu modułu „Sprawozdawczość produktowa” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

www.rejestr-bdo.mos.gov.pl 

Prowadzący stację demontażu składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o odpadach, tj. o:

 1. liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu,
 2. masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 3. masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania,
 4. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu,
 5. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu,
 6. osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu,
 7. wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

WYJĄTEK! Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 – do 11 września 2020 r.

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • opłata określona decyzją.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki podatkowe za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

UWAGA!

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie wykona tego obowiązku, to jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.

Termin płatności, w tym za rok 2019 – do 15 marca za rok poprzedni.

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane zobowiązanego, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

Skrót nazwy opłaty na przelewie:

 • RP (opłata za odzysk i recykling odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji)

UWAGA! OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,1755,oplaty-srodowiskowe.html 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl 
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w celu weryfikacji sprawozdań wynikających z art. 75 ustawy o odpadach;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m. in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl ).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości weryfikacji Pani/Pana sprawozdania i brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.

Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
 2. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150),
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2019 r. poz. 1610),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r. nr 202 poz. 1340),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r. nr 225 poz. 1471),
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Opłat Produktowych
tel.(+22) 59 79 201
fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

www.bdo.mos.gov.pl 

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 09:20

Liczba wyświetleń: 2202

Powrót na początek strony