Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.10 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową, gospodarujących odpadami, będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Rejestr BDO)

Nazwa usługi

Rejestr bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO)
Opłata rejestrowa
Opłata roczna

Odbiorca usługi

Marszałek województwa właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek.
Wpis do rejestru na wniosek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. wprowadzających na terytorium kraju produkty lub autoryzowanych przedstawicieli,
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  5. prowadzących jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (opakowania), wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy lub, w których są oferowane napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty (opakowania),
  6. przedsiębiorców pakujących i oferujących za pomocą urządzeń vendingowych napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (opakowaniach), wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy,
  7. prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz  prowadzących inne równoważne systemy zbierania;
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;
 5. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  1. będących organizacjami samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy,
  2. będących organizacjami odzysku opakowań,
  3. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  4. eksportujących:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach,
  5. prowadzących recykling odpadów opakowaniowych,
  6. wprowadzających opakowania,
  7. wprowadzających produkty w opakowaniach,
  8. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art.40a tej ustawy,
  9. będących podmiotami reprezentującymi;
 6. z zakresu ustawy o odpadach:
  1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy,
  2. transportujących odpady,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy;
 7. z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą, lub gminami,
  2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

UWAGA! Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem którejkolwiek z ww. działalności, gdyż może je prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dokonuje wpisu do rejestru z urzędu (art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach) w przypadku podmiotu, który uzyskał:

 1. pozwolenie zintegrowane,
 2. pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.

WAŻNE!

Podmioty wpisane do rejestru z urzędu na podstawie wydanej decyzji z zakresu gospodarki odpadami, jeżeli prowadzą działalność podlegającą wpisowi do rejestru BDO zobowiązane są złożyć elektroniczny wniosek aktualizacyjny w odpowiednim zakresie i rozszerzyć wpis w odpowiednich działach wniosku;

Podmioty, które otrzymały numer rejestrowy zobowiązane są do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Podmioty zarejestrowane jako transportujący odpady - wykonujący usługę transportu odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach, umieszczają indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

Uwaga!

Wnioski o wpis do rejestru/wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru składane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest możliwy po zalogowaniu się na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, gdzie w pierwszej kolejności należy potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), jako użytkownik główny.

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu BDO, w przypadku przedsiębiorcy, który złożył wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej przez system BDO, ze swojego Profilu Zaufanego następuje automatycznie po zarejestrowaniu podmiotu przez urząd marszałkowski.

W celu przesłania wykazu drogą elektroniczną wystarczy założyć profil zaufany na stronie internetowej http://epuap.gov.pl w następujących krokach:

 1. Wejdź na stronę ePuap.
 2. Załóż konto.
 3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
 4. Masz trzy możliwości potwierdzenia profilu zaufanego:
  1. znajdź najbliższy punkt, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePuap (lista punktów potwierdzających profil zaufany - http://epuap.gov.pl),
  2. jeżeli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny, możesz samodzielnie (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego,
  3. użytkownicy bankowości internetowej mogą potwierdzić samodzielnie profil zaufany (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) - aby dowiedzieć się czy bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, najlepiej zadzwonić na infolinię banku),
  4. Udaj się do wybranego punktu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego, w przypadku, gdy wybrałeś sposób potwierdzenia profilu zaufanego wskazany w pkt. 4 a).

Osoba, która złożyła wniosek rejestrowy dla danego podmiotu, po jego zatwierdzeniu przez urząd marszałkowski staje się użytkownikiem głównym tego podmiotu. Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie na adres e-mail podany we wniosku rejestrowym o nowym dokumencie w skrzynce powiadomień w BDO, wraz z linkiem do logowania do BDO. Powiadomienie może zawierać potwierdzenie nadania nr rejestrowego lub wezwanie do złożenia korekty w celu dalszego procedowania wniosku.

Dla wnioskodawcy po pierwszym zalogowaniu się do bazy BDO przez profil zaufany – okno login.gov.pl dane podmiotu są widoczne. Wówczas należy w zakładce „Opcje” wybrać (klikając) zakładkę „Wybierz”, aby pracować na koncie swojej firmy. W tym przypadku nie ma potrzeby korzystać z przycisku „Przypisz konto podmiotu".

Hasła dostępowe do systemu BDO nie są generowane przy wnioskach złożonych w formie elektronicznej. Podmiot po pozytywnej akceptacji złożonego wniosku ma nadawany numer rejestrowy, informacja o nadaniu numeru rejestrowego jest przekazywana w skrzynce powiadomień bazy BDO i hasło nie jest wymagane.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlegają:

 1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach,
 2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach; zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych, urzędach i instytucjach (prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust.1. ustawy o odpadach,
 6. wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu od producenta, o ile autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru oraz wprowadzający sprzęt przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu w danym oraz poprzednim roku kalendarzowym,
 7. przedsiębiorcy wytwarzający określone ilości i rodzaje odpadów, którzy zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 8. wytwórcy odpadów korzystający ze wspólnego lokalu, którzy przenieśli odpowiedzialność, w drodze zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewnił postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach.

Uwaga!

 W celu potwierdzenia zasadności posiadania wpisu w Rejestrze BDO

 1. skorzystaj z algorytmu dostępnego na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/ 
 2. zapoznaj się z:
  1. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2531), które obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku;
  2. Objaśnieniami prawnymi Ministra Klimatu dotyczącymi obowiązku wpisu do rejestru BDO, przez określone grupy przedsiębiorców, dostępnymi w plikach do pobrania.
 3. pamiętaj, że wniosek do rejestru BDO powinien być złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, wymienioną we wpisie do KRS czy CEiDG. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Miejsce składania

Wnioski o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru składane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Wniosek składa użytkownik główny po zalogowaniu się do bazy BDO, korzystając z okna o nazwie: „Login.gov.pl”

Korespondencję związaną z prowadzeniem rejestru należy składać:

 1. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 4. lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru BDO zgodny z formą, układem dostępnym na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, do którego należy dołączyć załączniki:

 1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, w przypadku podmiotów, które zostały wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach (m.in. wprowadzający produkty, wprowadzający produkty w opakowaniach, wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzający baterie i akumulatory, wprowadzający pojazdy)

Dodatkowo w przypadku:

 1. przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel należy dołączyć:
 2. kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
 3. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 4. kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 5. przedsiębiorców wprowadzających baterie lub akumulatory należy dołączyć:
 6. informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczy w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 7. przedsiębiorców wprowadzających pojazdy należy dołączyć:
 8. umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów.
 9. autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, należy dołączyć kopię umowy, o której mowa w art. 8a ust. 2 tej ustawy.

Pamiętaj!

 1. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, składa jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odpadach.
 2. Wprowadzający pojazdy powinien się zarejestrować w Rejestrze, jako wprowadzający produkty typu opony, oleje i preparaty smarowe (Dział II Tabela 1), jako wprowadzający pojazdy (Dział III Tabela 1) oraz jako wprowadzający baterie lub akumulatory (Dział V Tabela 1).
 3. Wytwórcy odpadów zwolnieni są z wnoszenia opłaty rejestrowej i rocznej!

Podmiot zagraniczny składa wniosek rejestrowy zgodnie z art. 53 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach w formie:

 1. Elektronicznej, gdy ma ustanowiony oddział w Polsce - wówczas wniosek o wpis do rejestru w systemie BDO składany jest za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania;
 2. Papierowej, gdy nie posiada oddziału w Polsce - do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wniosek zawiera podpis przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej.

Informacja o rejestracji przedsiębiorców zagranicznych w BDO dostępna na stronie internetowej:

https://bdo.mos.gov.pl/news/rejestracja-przedsiebiorcow-zagranicznych-w-bdo/

Formularz dla podmiotu zagranicznego dostępny w plikach do pobrania karty.

UWAGA! Po rejestracji podmiotu zagranicznego, baza BDO wysyła powiadomienie na adres e-mail podany we wniosku rejestrowym wraz z loginem i hasłem do przypisania konta podmiotu

Po uzyskaniu wpisu do Rejestru-BDO, w celu dalszego korzystania z bazy BDO, np. aktualizacji danych we wpisie, prowadzenia ewidencji odpadów czy sprawozdawczości, konieczne jest zalogowanie się do bazy BDO przez WKIE. Potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji w WKIE może zostać dokonane za pomocą Profilu zaufanego albo banku będącego w WKIE. W obydwu przypadkach obywatel państwa obcego musi posiadać numer PESEL. Sposób uzyskania numeru PESEL i założenia profilu zaufanego został wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/news/rejestracja-przedsiebiorcow-zagranicznych-w-bdo/

Opłaty

Opłata rejestrowa:

 1. mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł
 2. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorca – 300,00 zł.

Do jej uiszczenia zobowiązane są podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele;
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory;
 3. wprowadzający pojazdy;
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 5. wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach;
 6. wprowadzający do obrotu opony;
 7. wprowadzający do obrotu oleje smarowe;
 8. wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych;
 9. wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne;
 10. podmioty reprezentujące.

Z powyższej opłaty zwolnieni są:

 1. Wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów – wypełniający Dział XII wniosku,
 2. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru, o których mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), składający wnioski o wpis do rejestru wraz z informacją potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 3. Podmioty, które posiadały przed dniem 24 stycznia 2018 r. wpis w rejestrach prowadzonych przez GIOŚ;
 4. Transportujący odpady wypełniający Dział VII wniosku;
 5. Sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami wypełniający Dział VIII i IX wniosku;
 6. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową wypełniający Dział VI Tabela 7 wniosku;
 7. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami wypełniające Dział XIV wniosku;
 8. Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wypełniający Dział XV wniosku;
 9. Eksporterzy lub dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy opakowań lub produkty w opakowaniach wypełniający Dział VI Tabela 5 punkt 3 wniosku;
 10. Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty wypełniający Dział VI Tabela 7 wniosku;
 11. Przedsiębiorcy pakujący i oferujący - za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne - napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami wypełniający Dział II Tabela 8 wniosku.

Opłata roczna

 1. mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł,
 2. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Termin wnoszenia opłaty rocznej przez podmioty zobowiązane – do końca lutego każdego roku za dany rok.

Zwolnienia z wnoszenia opłaty rocznej:

 1. Opłaty nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 2. Opłaty nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i NIP płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa, opłata roczna)

OPŁATA SKARBOWA
Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

NADANIE NUMERU REJESTROWEGO

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy po zatwierdzeniu informacji zawartych we wniosku, o ile wniosek nie wymaga usunięcia braków formalnych.

W celu złożenia wniosku o wpis do Rejestru należy zalogować się do bazy BDO i z menu bocznego należy wybrać zakładkę „wnioski”, a następnie wybrać zakładkę „nowy wniosek rejestracyjny” i wypełnić go zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/BDO_WNI_IS-Instrukcja-do-Modulu-elektronicznych-wnioskow-wersja-1.5.pdf

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZMIANA WPISU W REJESTRZE- AKTUALIZACJA DANYCH

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Podmioty wpisane do Rejestru BDO, które chcą zmienić informację we wpisie również w zakresie Działu XI (np. mają konieczność dodania kolejnych uzyskanych decyzji odpadowych) zobowiązane są do złożenia wniosku aktualizacyjnego ( art. 59 ust 1 ustawy o odpadach). Aktualizacja danych w Dziale XI, patrz pliki do pobrania „Instrukcja dotycząca WPISU/AKTUALIZACJI w Dziale XI”.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru dostępnego pod na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

ODMOWA WPISU DO REJESTRU

Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru (art. 62 pkt. 1 ustawy o odpadach) w przypadku, gdy podmiot:

 1. nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 2. jest wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 3. jest organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 4. jest organizacją odzysku, o której mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100; e:mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod na adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w związku z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (U. z 2023 r. poz. 1587 z późń. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO;
 2. mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych: CEIDG, KRS;
 3. mogą być przetwarzane w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy podmiotu, danych adresowych zamieszkania lub siedziby podmiotu, kodu pocztowego miejscowości, numeru ulicy, kraju; danych teleadresowych (telefon, fax, e-maila), NIP, podpis;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz użytkownikom strony bdo.mos.gov.pl
 5. będą przechowywane przez okres 100 lat;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Administratorem w zakresie danych osobowych przetwarzanych w bazie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • organ zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki;
 • do 30 dni od dnia złożenia/daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni;
 • Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Sposób odwołania

Od decyzji wydawanych w ramach prowadzenia rejestru BDO przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1403 z późn.zm.),
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592 z późn.zm.),
 4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579, z późn.zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1)
 6. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Dz.U. poz. 118),
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023 r. poz. 221, z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658, z późn.zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. poz. 184),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz.U. poz. 1807),
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń, zm,),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. poz. 1742),
 13. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10),
 14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2531).
 15. Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877),
 16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Bazy Danych o Odpadach
Tel.(+22) 59 79 201
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Linki

REJESTR–BDO wzory wniosków
Formularz ePuap

BDO link do www.bdo.mos.gov.pl

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 09:20

Liczba wyświetleń: 34988

Powrót na początek strony