Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

6. Opłaty Środowiskowe

6.10 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową, gospodarujących odpadami, będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Rejestr BDO)

Nazwa usługi

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową, gospodarujących odpadami, będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Rejestr BDO)
Opłata rejestrowa BDO
Opłata roczna BDO

Odbiorca usługi

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach):

 1. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  5. przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,
  6. przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania;

 2. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki;

 3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

 4. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;

 5. z zakresu ustawy o odpadach:
  1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. transportujących odpady,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

 6. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
  1. będących organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
  3. eksportujących: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
  4. prowadzących recykling odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzających opakowania,
  6. wprowadzających produkty w opakowaniach,
  7. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

 7. z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
  2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

UWAGA! Przed rozpoczęciem działalności w zakresach, wymienionych powyżej, podmiot ma obowiązek posiadać wpis do Rejestru BDO. Działalność w ww. zakresach może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do Rejestru BDO (art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach).

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dokonuje wpisu do rejestru z urzędu (art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach):

 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Ważne! Podmioty wpisane do rejestru z urzędu są  zobowiązane złożyć wniosek aktualizacyjny zawierający wypełnione działy objęte obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO.

UWAGA! Wpis do rejestru podlega – opłacie rejestrowej. Do jej uiszczenia zobowiązane są podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający do obrotu opony,
 7. wprowadzający do obrotu oleje smarowe,
 8. wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 9. wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Ważne !
Ww. Przedsiębiorcy zobowiązani są do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z ww. prowadzoną działalnością oraz w terminie do końca lutego każdego roku do wnoszenia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze, uiszczanej z góry za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Transportujący odpady - wykonujący usługę transportu odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach, umieszczają indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

Uwaga!
Wnioski o wpis do rejestru/wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru składane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.
Dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest możliwy po zalogowaniu się na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl, gdzie w pierwszej kolejności należy potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), jako użytkownik główny.

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu BDO, w przypadku przedsiębiorcy, który złożył wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej przez system BDO, ze swojego Profilu Zaufanego następuje automatycznie po zarejestrowaniu podmiotu przez urząd marszałkowski.

Osoba, która złożyła wniosek rejestrowy dla danego podmiotu, po jego zatwierdzeniu przez urząd marszałkowski staje się użytkownikiem głównym tego podmiotu. Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie na adres e-mail podany we wniosku rejestrowym o nowym dokumencie w skrzynce powiadomień w BDO, wraz z linkiem do logowania do BDO. Powiadomienie może zawierać potwierdzenie nadania nr rejestrowego lub wezwanie do korekty.

Dla wnioskodawcy po pierwszym zalogowaniu się do bazy BDO przez profil zaufany – okno login.gov.pl  dane podmiotu są widoczne wówczas należy w zakładce „Opcje” wybrać (klikając)  zakładkę „Wybierz” co powoduje że może  pracować na koncie swojej firmy. W tym przypadku nie ma potrzeby korzystać z przycisku „Przypisz konto podmiotu".

Hasła dostępowe do systemu BDO nie są generowane przy wnioskach złożonych w formie elektronicznej. Podmiot ma nadany numer rejestrowy, hasło nie jest wymagane.

Brak obowiązku wpisu do Rejestru BDO dla:

 1. osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami wykorzystujących odpady na potrzeby własne,
 2. podmiotów władających powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach; zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych, urzędach i instytucjach (prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujących wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust.1. ustawy o odpadach,
 6. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu od producenta, o ile autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru oraz wprowadzający sprzęt przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu w danym oraz poprzednim roku kalendarzowym,
 7. przedsiębiorców wytwarzających określone ilości i rodzaje odpadów, zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 8. wytwórców odpadów korzystających ze wspólnego lokalu którzy przenieśli odpowiedzialność, w drodze zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewnił postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach.

Uwaga!
W celu dokonania oceny zasadności posiadania wpisu w rejestrze BDO sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO korzystając ze strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/ 
zapoznaj się z :

 1. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)., które obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.
 2. Objaśnieniami prawnymi Ministra Klimatu dotyczącymi obowiązku wpisu do rejestru BDO, przez określone grupy przedsiębiorców, dostępnymi w plikach do pobrania.
 3. Pamiętaj! Wniosek  BDO powinien być złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, wymienioną we wpisie do KRS czy CEiDG. W przypadku pełnomocnika musi on do wniosku załączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Miejsce składania

Wnioski o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru składane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Wnioski składa użytkownik główny po zalogowaniu się do BDO przez okno Login.gov.pl

Korespondencję niebędącą wnioskiem BDO związaną z prowadzeniem rejestru BDO należy składać:

 1. na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap ;
 4. osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

Wymagane dokumenty

Pamiętaj!
Wniosek rejestrowy powinien zawierać wymagane załączniki (art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach):

 1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, tylko w przypadku Wprowadzających do obrotu produkty, opakowania i produkty w opakowaniach (podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach).
  Wytwórcy odpadów zwolnieni są z wnoszenia opłaty rejestrowej i rocznej!

  Dodatkowo:

 2. przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel dołączają:
  • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  • kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

 3. przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza:
  • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczy w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

 4. przedsiębiorca wprowadzający pojazdy dołącza:
  • umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów.

 5. w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, kopię umowy, o której mowa w art. 8a ust. 2 tej ustawy.

Pamiętaj !

 • Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, składa jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odpadach.
 • Wprowadzający pojazdy powinien się zarejestrować w Rejestrze, jako wprowadzający produkty typu opony, oleje i preparaty smarowe (Dział II Tabela 1), jako wprowadzający pojazdy (Dział III  Tabela 1 ) oraz jako wprowadzający baterie lub akumulatory (Dział V Tabela 1).

Podmiot zagraniczny składa wniosek rejestrowy (art. 53 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach):

 • Elektroniczny, gdy ma ustanowiony oddział w Polsce - wówczas wniosek o wpis do rejestru w systemie BDO składany jest za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania
 • Papierowy, gdy nie posiada oddziału w Polsce -  do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wniosek zawiera podpis przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej.

Informacja o rejestracji przedsiębiorców zagranicznych w BDO dostępna na stronie internetowej:

https://bdo.mos.gov.pl/news/rejestracja-przedsiebiorcow-zagranicznych-w-bdo/

Formularz dla podmiotu zagranicznego dostępny w plikach do pobrania karty.

UWAGA! Po rejestracji podmiotu zagranicznego system BDO wysyła powiadomienie na adres e-mail wprowadzony na wpisie rejestrowym o nadaniu nr rejestrowego wraz z loginem i hasłem do przypisania konta podmiotu.

Po uzyskaniu wpisu do Rejestru-BDO, w celu wykonywania czynności w systemie BDO, np. aktualizacji danych we wpisie, prowadzenia ewidencji odpadów, czy sprawozdawczości, konieczne jest zalogowanie się do systemu BDO przez WKIE. Potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji w WKIE może zostać dokonane za pomocą Profilu zaufanego albo banku będącego w WKIE. W obydwu przypadkach obywatel państwa obcego musi posiadać numer PESEL. Sposób uzyskania numeru PESEL i założenia profilu zaufanego został wskazany na stronie

https://bdo.mos.gov.pl/news/rejestracja-przedsiebiorcow-zagranicznych-w-bdo/

Opłaty

Opłata rejestrowa:

 1. mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł
 2. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorca – 300,00 zł.

Dotyczy jedynie przedsiębiorców Wprowadzających do obrotu produkty, opakowania, produkty w opakowaniach, wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.

Z powyższej opłaty zwolnieni są:

 1. Wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów – Dział XII wniosku,
 2. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru, o których mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), którzy składając wniosek o wpis do rejestru przedłożą informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 3. Podmioty, które posiadały przed dniem 24 stycznia 2018 r. wpis w rejestrach prowadzonych przez GIOŚ;
 4. Transportujący odpady – Dział VII wniosku;
 5. Sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami – Dział VIII i IX wniosku;
 6. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową – Dział VI Tabela 7 wniosku;
 7. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami – Dział XIV wniosku;
 8. Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dział XV wniosku;
 9. Eksporterzy lub wewnątrzwspólnotowi dostawcy opakowań lub produkty w opakowaniach – Dział VI Tabela 5 punkt 3.
 10. Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty,
 11. Przedsiębiorcy pakujący i oferujący - za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne - napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ww. ustawy będących opakowaniami.

Opłata roczna:

 1. mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł,
 2. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Termin wnoszenia opłaty rocznej – do końca lutego każdego roku za dany rok.
Opłatę roczną wnoszą przedsiębiorcy wpisani do rejestru: - wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele, -wprowadzający baterie lub akumulatory, - wprowadzający pojazdy, - producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, - wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, - wprowadzający do obrotu opony, - wprowadzający do obrotu oleje smarowe, wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Zwolnienia z wnoszenia opłaty rocznej:

 1. Opłaty nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 2. Opłaty nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, w roku w którym uzyskał wpis do rejestru.

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:
opłata rejestrowa
opłata roczna REJESTR-BDO

Uwagi

NADANIE NUMERU REJESTROWEGO
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy po zatwierdzeniu informacji zawartych we wniosku, o ile wniosek nie wymaga usunięcia braków formalnych.

W celu złożenia wniosku o wpis do Rejestru należy zalogować się do systemu BDO i z menu bocznego należy wybrać zakładkę „wnioski”, a następnie „nowy wniosek rejestracyjny” i wypełnić go zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/BDO_WNI_IS-Instrukcja-do-Modulu-elektronicznych-wnioskow-wersja-1.2-.pdf

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)

ZMIANA WPISU W REJESTRZE- AKTUALIZACJA DANYCH
Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Podmioty wpisane do Rejestru BDO, które chcą zmienić informację we wpisie również w zakresie Działu XI (np. mają konieczność dodania kolejnych uzyskanych decyzji odpadowych) zobowiązane są do złożenia wniosku aktualizacyjnego ( art. 59 ust 1 ustawy o odpadach). Aktualizacja danych w Dziale XI, patrz pliki do pobrania „Instrukcja dotycząca WPISU/AKTUALIZACJI w Dziale XI”.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru dostępnego pod na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

ODMOWA WPISU DO REJESTRU
Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru (art. 62 pkt. 1 ustawy o odpadach) w przypadku gdy podmiot:

 1.  nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 2. jest wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 3. jest organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 4. jest organizacją odzysku, o której mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100; e:mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w związku z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane mogą być udostępnione:

 • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • użytkownikom strony www.bdo.mos.gov.pl.

Dane będą przechowywane przez okres 100 lat.

Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poza pozyskaniem danych bezpośrednio od Pana/Pani gdyż ich podanie jest wymogiem ustawowym, przetwarzane dane pochodzą z CEIDG, KRS.

Administratorem w zakresie danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • organ zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
 • do 30 dni od dnia złożenia/daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
 • w przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).
 • Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę

Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru, od decyzji wykreślającej z rejestru z uwagi na trwałe zakończenie działalności lub braku uiszczenia opłaty rocznej, czy decyzji zmieniającej wpis w Rejestrze w odpowiednim zakresie, przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz.699 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1403 z późn.zm.),
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592 z późn.zm.),
 4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579, z późn.zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1)
 6. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Dz.U. poz. 118),
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023 r. poz. 221, z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160, z późn.zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. poz. 184),
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz.U. poz. 1807),
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń, zm,),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. poz. 1742),
 13. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10),
 14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2531).
 15. Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877),
 16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).  

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Bazy Danych o Odpadach
Tel.(+22) 59 79 201
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Linki

REJESTR–BDO wzory wniosków
Formularz ePuap

BDO link do www.bdo.mos.gov.pl

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Kamil Polańczyk

Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2023 14:00

Liczba wyświetleń: 25732

Powrót na początek strony