Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”

Autobusy dla mazowieckich szkół 2024 – nabór wniosków

Wnioski należy składać od 30 października do 17 listopada 2023 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października 2023 r. podjął uchwałę nr 1628/440/23 w sprawie Regulaminu udzielenia i przekazania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” realizowanego w latach 2023–2024.

Celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży (w tym z niepełnosprawnością) do szkół. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązku.

Informacje ogólne

Regulamin, wniosek, aktualizacja wniosku, sprawozdanie końcowe i oświadczenie stanowią załączniki do uchwały nr 1628/440/23

Druga edycja programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” jest realizowana w latach 2023-2024 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie finansowe są gminy z terenu województwa mazowieckiego. Finansowanie programu będzie realizowane w 2024 r.

Rodzaj zadania realizowanego w trakcie programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zakupy nowych autobusów szkolnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia), przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 18 osób łącznie z kierowcą oraz odpowiadających homologacji właściwej dla tego typu pojazdów.

Wysokość i warunki pomocy finansowej

 • Dofinansowanie zakupu autobusu może wynieść do 70% kosztów netto i nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.
 • Wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 30% kosztów netto zakupu autobusu.
 • Koszt podatku VAT Beneficjent zobowiązany jest pokryć ze środków własnych i nie stanowi on wkładu własnego Beneficjenta.
 • Pomoc finansowa będzie przekazana beneficjentom jednorazowo w terminie określonym w umowie.
 • Beneficjent zobowiązany jest zapewnić wkład własny ze środków własnych.
 • Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych. Wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane z innych instrumentów wsparcia realizowanych ze środków Województwa Mazowieckiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 • Zakup autobusu nie może być łączony z programami o podobnym zakresie rzeczowym, realizowanym przez Beneficjenta.

Koszty kwalifikowalne

Za kwalifikowane uznaje się tylko wydatki netto poniesione na zakup autobusu szkolnego i jego wyposażenia.

Wydatki niekwalifikowane

Za wydatki niekwalifikowane uznaje się w szczególności, wydatki poniesione na:

 • przygotowanie dokumentacji, w tym dokumentacji zamówień publicznych;
 • koszty ubezpieczenia zakupionego autobusu;
 • koszty przeglądów technicznych;
 • koszt rejestracji autobusu;
 • koszty materiałów eksploatacyjnych;
 • koszty paliwa;
 • koszty zatrudnienia kierowcy;
 • koszty zakupu i wykonania oznakowania.

Nabór wniosków

Wnioski należy składać w terminie: od 30 października do 17 listopada 2023 r., według wyboru:

 • w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 
 • lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 • w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór wniosków – program „Autobusy dla mazowieckich szkół” – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W ramach naboru jednostka samorządu terytorialnego może złożyć tylko 1 wniosek na realizację jednego zadania, z wyjątkiem m.st. Warszawy, dla którego dopuszcza się złożenie maksymalnie 3 wniosków:

 • wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz umożliwiający odczytanie wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji;
 • wartości liczbowe należy podawać w formacie do dwóch miejsc po przecinku;
 • wniosek podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta i kontrasygnuje Skarbnik Beneficjenta;
 • wnioski złożone w innym trybie i formie niż podane powyżej nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje, zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” oraz wzory obowiązujących dokumentów, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Autobusy dla mazowieckich szkół”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie internetowej: www.mazovia.pl

Beneficjent wnioskujący o pomoc finansową w ramach programu zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Dodatkowe informacje (kontakt)

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wnioskodawcę oraz osób wskazanych przez Wnioskodawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
 3. Dane osobowe: 
 • osób reprezentujących Wnioskodawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
 • osób wskazanych przez Wnioskodawcę jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego postępowania.
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Wnioskodawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Marzena Milewska (ES)

Data wytworzenia: 18.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 18.10.2023 13:00

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 10:56

Liczba wyświetleń: 2712

Data opublikowania: 18.10.2023 13:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony