Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Ekologia i środowisko

Lista instalacji komunalnych

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068). Ponadto został zniesiony podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi.

Na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw marszałek województwa mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę:

Lista jest aktualizowana na bieżąco, a wpisu na listę dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną.

Dotychczas funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniające:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych stają się instalacjami komunalnymi i na listę, o której mowa powyżej zostały wpisane z urzędu przez marszałka województwa mazowieckiego.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Iwona Jakubik (PZ)

Data wytworzenia: 07.06.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 07.06.2021 07:33

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2021 23:53

Liczba wyświetleń: 19502

Data opublikowania: 07.06.2021 07:33


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony