Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.06.2024

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - II konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dotyczy II konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”
Termin zgłaszania uwag do: 2021-11-02

Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy
w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Z perspektywy czasu oraz w związku z okolicznościami, które wystąpiły od czasu podjęcia obowiązującej uchwały, jej zapisy w dotychczasowym brzmieniu wymagają wzmocnienia. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności zmiany uchwały antysmogowej.

Pierwsze konsultacje społeczne

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw był opiniowany i konsultowany po raz pierwszy w lipcu i sierpniu br. (opiniowanie przez właściwe organy - od 29 czerwca do
29 lipca 2021 r., konsultacje społeczne - od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r.).
W trakcie opiniowania i konsultacji złożonych zostało 5 589 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Wobec tego Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o wyłożeniu projektu
ww. uchwały, zmodyfikowanej w wyniku zebranych opinii, uwag i wniosków, do drugiego opiniowania i konsultacji społecznych.

Opinie organów

Nie bez znaczenia dla opracowywanego dokumentu są opinie organów ochrony środowiska. Dlatego też Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje na zajęcie stanowiska w sprawie uchwały przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały antysmogowej, a niewydanie opinii w tym terminie oznacza akceptację projektu uchwały.

Opinia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały zostanie skonsultowany z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje z Radą potrwają do 2 listopada 2021 r.

Twoje zdanie się liczy!

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje ruszają 11 października 2021 r. i trwać będą do 2 listopada 2021 r.

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa (III piętro, pokój 308,310 i 311 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00) – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jak zgłosić uwagi i wnioski?

Uwagi do projektu uchwały zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej można zgłaszać:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry­wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą formula­rza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej, pod adresem: https://forms.office.com/r/APpnmpxgih

  Uwaga! Formularz będzie aktywny tylko w terminie trwania konsultacji społecznych!

w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony;

ustnie do protokołu;

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza:
e-mail: powietrze@mazovia.pl

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, w celu analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa, mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, a następnie przygotowania opracowania dot. sposobu rozpatrzenia uwag i opinii, do czasu podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w Warszawie ww. uchwały zmieniającej;

mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Wioletta Buszko (PZ)

Data wytworzenia: 06.10.2021

Opublikował w BIP: Dorota Cichocka

Data opublikowania: 06.10.2021 15:13

Ostatnio zaktualizował: Dorota Cichocka

Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2021 15:13

Liczba wyświetleń: 2437

Data opublikowania: 06.10.2021 15:13


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony