Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i rozpoczęciu konsultacji społecznych z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Dotyczy w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie
Termin zgłaszania uwag od: 2021-12-02
Termin zgłaszania uwag do: 2021-12-22

Marszałek województwa mazowieckiego na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. do publicznego wglądu w: siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5,03-718 Warszawa oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wgląd do dokumentu możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu (tel.: 22 59 79 457 lub 22 59 79 470; mail: grzegorz.feret@mazovia.pl lub krzysztof.pawlak@mazovia.pl ).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r.

Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres:

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl .

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W przypadku wątpliwości co do ustaleń Projektu w odniesieniu do danej nieruchomości (przebiegu granicy obwodu łowieckiego lub/i przebiegu graficznego na mapie wyłączeń, o których mowa w art. 26 Prawa łowieckiego) proponuje się skorzystać z pomocy Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego: Wrota Mazowsza . (Po uruchomieniu strony w zakładce Kategorie  – Mazowiecki System Informacji Przestrzennej – należy włączyć właściwą warstwę – Łowiectwo, a następnie odnaleźć swoją nieruchomość i sprawdzić ustalenia projektu uchwały).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów: 22 59 79 050 lub 22 59 79 457 lub 22 59 79 470.

Podczas wizyty w urzędzie obowiązują wszystkie zasady obowiązującego reżimu sanitarnego, dotyczące w szczególności zakrywania ust i nosa, poddaniu się pomiarowi temperatury ciała oraz zachowania dystansu społecznego. Przed wejściem do miejsca wyłożenia Projektu konieczna będzie dezynfekcja dłoni.

Osoby nieprzestrzegające reżimu sanitarnego, pomimo zgłoszenia się w umówionym terminie, nie zostaną wpuszczone na teren urzędu.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Henryka Gapińska (PE)

Data wytworzenia: 23.11.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 23.11.2021 13:45

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 17.12.2021 12:19

Liczba wyświetleń: 6210


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony