Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

24.05.2024

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - Zaproszenie na otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00, w formie online (w aplikacji MS Teams).

Dotyczy Zaproszenie na otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”
Termin zgłaszania uwag do: 2021-07-25

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00, w formie online (w aplikacji MS Teams).

Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.

Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika nie może przekroczyć 2 minut. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.  

W celu udziału w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz rejestracyjny.

Informujemy, że w przypadku większej ilości zgłoszeń niż pozwalają na to możliwości oprogramowania, Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje kolejne spotkania, w tej samej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł zabrać głos w sprawie.

Jednocześnie przypominamy, że do  16 sierpnia br. można także składać uwagi zgodnie z komunikatem o konsultacjach społecznych projektu przedmiotowej uchwały.

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
    o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zebrania oraz analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa, mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
    a następnie przygotowania opracowania dot. sposobu rozpatrzenia uwag i opinii
  • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do :

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zgłoszenia udziału w spotkaniu

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Agnieszka Cięszczyk (PZ)

Data wytworzenia: 09.07.2021

Opublikował w BIP: Dorota Cichocka

Data opublikowania: 09.07.2021 12:54

Ostatnio zaktualizował: Dorota Cichocka

Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2021 12:55

Liczba wyświetleń: 1158

Data opublikowania: 09.07.2021 12:54


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony