Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie uzupełniającego konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 48b ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. )) ogłasza uzupełniający konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022–2023.

Data dodania 2022-03-04
Tytuł/nazwa konkursu Uzupełniający konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2023
Typ Otwarte konkursy ofert
Status konkursu Konkursy rozstrzygnięte
Liczba złożonych ofert 2
Składanie ofert od 4 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 2022-05-04

Wyniki konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 673/319/22 z 4 maja 2022 r. rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2023 r.

Realizację powierzono następującym podmiotom:

 1. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku, ul. Targowa 6, 06-450 Glinojeck;
 2. Centrum Medyczno-Diagnostycznemu Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce.

Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

 • szkolenie dla 300 osób personelu medycznego;
 • działania informacyjno-edukacyjne dla 1 630 osób z populacji ogólnej osób dorosłych;
 • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla 3 700 osób z populacji:
 • kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lat i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne;
 • mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat.

Na realizację programu  Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 189 329 zł.

Lista rankingowa znajduje się w ww. uchwale.

Ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 20222023, w subregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego poza radomskim tj. płockim, ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3[1], zwanego dalej „programem”.

Pełny tekst programu stanowi załącznik do uchwały nr 671/225/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 20212023.

Planowany jest wybór co najmniej jednego realizatora w każdym subregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego poza radomskim tj. płockim i/lub ciechanowskim i/lub ostrołęckim i/lub siedleckim i/lub żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3 . W związku z tym, że obecni realizatorzy programu to podmioty działające w regionie warszawskim stołecznym oraz w podregionie radomskim, nie będą wybierani dodatkowi realizatorzy w tych obszarach. Oferty, które będą przewidywać realizację programu w regionie warszawskim stołecznym lub subregionie radomskim będą odrzucane ze względów formalnych.

Wszelkie prawa autorskie do programu należą do Województwa Mazowieckiego. Organizatorem programu jest Województwo Mazowieckie.

Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu

 1. Realizatorem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120). W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 2. Oferent zapewnia przeprowadzenie świadczeń zdrowotnych co najmniej w jednym z następujących subregionów wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego płockim i/lub ciechanowskim i/lub ostrołęckim i/lub siedleckim i/lub żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3. Dopuszcza się możliwość, że siedziba Oferenta lub partnera znajduje się w innej lokalizacji niż wskazane subregiony, w których należy udzielać świadczeń zdrowotnych.
 3. Oferent dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną o minimalnych wymaganiach i w ilości wskazanej w programie. Sprzęt musi spełniać wszystkie normy zgodne z obowiązującym prawem oraz posiadać niezbędne certyfikaty.
 4. Oferent dysponuje zgodnymi z obowiązującym prawem warunkami lokalowymi oraz zorganizuje zgodnie z obowiązującym prawem udzielanie interwencji wskazanych w programie.
 5. Oferent dysponuje personelem medycznym o minimalnych wymaganiach i w liczbie wskazanej w programie. Świadczeń w ramach programu będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wskazanymi w programie.
 6. Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń wskazanych w programie.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 3 do uchwały nr 274/299/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2022 r. oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta z dopiskiem na kopercie: » Uzupełniający konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 20222023. Nie otwierać.«, w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r. do godz. 16.00:
  • osobiście w godzinach: 8.0016.00 w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
  • albo za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Liczy się data wpływu do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 1. W przypadku, gdy termin składania ofert wskazany w pkt. 2 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie za termin poprawnego złożenia oferty uznaje się kolejny dzień roboczy, przypadający po dniu wolnym, do godz. 16:00.

Wymogi i kryteria oceny ofert

 1. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 2. Terminowe złożenie oferty nie jest równoznaczne z wyborem na realizatora programu.
 3. Termin składania ofert wyznacza się od 4 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.

Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w konkursie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Klaudia Ściseł (ZD)

Data wytworzenia: 02.03.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 04.03.2022 06:31

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2023 12:35

Liczba wyświetleń: 441

Data opublikowania: 04.03.2022 06:31


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony