Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

24.05.2024

Pieniądze do wzięcia

Mazowsze dla równomiernego rozwoju – nabór wniosków

Informacje dotyczące składania wniosków do Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Celem Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (zwanego programem Mazowsze dla równomiernego rozwoju) jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych służących równomiernemu rozwojowi województwa mazowieckiego.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym.

Sposób składania wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Jak przygotować wniosek?

Wzór wniosku o udzielenie dotacji obowiązuje od 1 marca 2024 r., natomiast dla wniosków złożonych przed tą datą stosowanie wzoru jest dobrowolne.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego należy sporządzić według wzoru (zamieszczony poniżej) i uwzględnić poniższe informacje:

 • Nazwę jednostki samorządu terytorialnego zgodną z obowiązującym statutem, numer NIP, numer REGON, dane adresowe wraz z adresem skrzynki ePUAP oraz dane osoby do kontaktów roboczych.
 • Nazwę zgłaszanego zadania zgodną z nazwą wskazaną/planowaną w uchwale budżetowej danej jednostki samorządu terytorialnego.
 • Szczegółowy opis zadania zawierający wyszczególnione w punktach działania do wykonania w ramach przedsięwzięcia wraz z konkretnymi kategoriami kosztów do poniesienia. Uwaga! W przypadku przyznania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego opis ten będzie stanowił załącznik do umowy o udzielenie dotacji.
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania.
 • Aktualny stan przygotowania zadania, w tym informacja o przygotowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz o pozwoleniach niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Przewidywany okres realizacji.
 • Budżet zadania, w tym:
  • kwota całkowita zadania;
  • kwota wnioskowanej dotacji;
  • kwota wkładu własnego Wnioskodawcy.

Dotacja może stanowić maksymalnie 60% kwoty całkowitej zadania, lecz nie więcej niż 4 000 000,00 złotych.

Kwotę wnioskowanej dotacji należy wykazać w pełnych złotych – bez groszy, zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania. W przypadku przekroczenia procentu dotacji, wnioskodawca podaje wysokość dotacji zaokrąglając kwotę w dół.

Kwotę dotacji należy uwzględnić z określeniem roku (lub lat), na który (które) jest wnioskowana – w przypadku zadań wieloletnich konieczne jest rozpisanie kwoty dotacji na poszczególne lata.

Wkład własny wnioskodawcy, stanowiący nie mniej niż 40% kwoty całkowitej zadania, to środki własne jednostki samorządu terytorialnego i/lub środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje od podmiotów innych niż Województwo Mazowieckie, z kredytów bądź pożyczek pozyskanych przez wnioskodawcę).

Wkład własny wnioskodawcy pochodzący z innych źródeł – należy wskazać kwotę przyznanej pomocy oraz nazwę programu, z którego otrzymano wsparcie finansowe.

 • Klasyfikację budżetową zadania uwzględnioną/planowaną w budżecie wnioskodawcy: dział, rozdział, paragraf – bieżące / majątkowe.
 • Numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

W przypadku przyznania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego to właśnie na ten rachunek będzie przekazywana dotacja. Nie ma konieczności wyodrębniania rachunku na potrzeby realizacji zadania.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.

Zasady realizacji zadań w ramach programu

 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na:
  1. wydatki związane z realizacją zadania, zgodnie z zakresem prac przedstawionym z złożonym wniosku o udzielenie dotacji,
  2. wydatki poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego,
  3. w przypadku wystąpienia prac koniecznych / dodatkowych lub zrezygnowania z wykonania prac – wydatki mogą być poniesione z dotacji tylko po złożeniu pisma i zawnioskowaniu o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zadania i wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji mogą być zaliczone wyłącznie do wkładu własnego wnioskodawcy, o ile zostały poniesione w okresie realizacji zadania.
 3. Wydatki przedstawiane do rozliczenia dotacji nie mogą być podwójnie finansowane.
 4. Nie ma obowiązku proporcjonalnego ponoszenia wydatków w odniesieniu do poszczególnych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki.
 5. W przypadku gdy beneficjent odzyska podatek VAT, który został sfinansowany z dotacji na realizację zadania, zobowiązany jest zwrócić otrzymaną dotację w części równej odzyskanej kwocie podatku VAT, w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania, wraz z odsetkami.
 6. Dotacja będzie przekazywana beneficjentowi na podstawie złożonego wniosku o wypłatę dotacji, jednak nie wcześniej niż na 30 dni roboczych przed przewidywanym terminem płatności za wykonane w ramach zadania prace.
 7. Beneficjent ma możliwość uzyskania refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych, jednak wyłącznie tych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Szczegółowe informacje i zasady realizacji zadań w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju zawarte są w umowie o udzielenie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.

Dodatkowe informacje (kontakt)

Informacji w sprawie programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Renata Maj – Kierownik Wydziału do spraw Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, tel. 22 59 79 798, e-mail: renata.maj@mazovia.pl
 • Katarzyna Bartoszewska, tel. 22 59 79 970,
 • Beata Kusio-Misiąg, tel. 22 59 79 961,
 • Piotr Szczypek, tel. 22 59 79 995.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Beata Kusio-Misiąg (RF)

Data wytworzenia: 08.03.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 08.03.2022 13:26

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.02.2024 07:14

Liczba wyświetleń: 12948

Data opublikowania: 08.03.2022 13:26


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony