Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Komunikaty

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 – aktualizacja naboru wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji program wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

UWAGA! Korekta zasad

W związku z licznymi sygnałami samorządów miejskich z terenu Mazowsza, które mają równie istotne potrzeby wsparcia lokalnych „centrów integracyjnych” co gminy wiejskie i miejsko-wiejskie Zarząd Województwa Mazowieckiego 31 stycznia 2023 roku przyjął do realizacji skorygowane „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 oraz rozliczania tej pomocy”.

Aktualizacja zapisów umożliwia partycypację w przedmiotowym programie wsparcia wszystkim gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz przełożenie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” z 01 lutego, godz. 8.00 na 06 lutego godz. 8.00.

Przedmiot zadania

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mazowsza. W jej ramach województwo udziela wsparcia finansowego wszystkim gminom, realizującym zadania służące aktywizacji, integracji i rozwojowi lokalnych społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury (np. świetlice wiejskie, gminne/osiedlowe ośrodki kultury, domy kultury, itp.) pełniącej rolę tzw. „centrum integracyjno-kulturalnego”.

Ze środków własnych budżetu województwa w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” dofinansowane mogą być, realizowane przez gminy, zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, termomodernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu, itp., budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia, które pełnić będą lub umożliwią pełnienie funkcji użytkowo-bytowych właściwych dla świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury, itp.

Beneficjenci

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach programu są gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa, które planują zrealizować zadania na swoich obszarach.

Gmina może zgłosić tylko jedno zadanie do udziału w „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Dla zadania zgłoszonego przez gminę można złożyć tylko jeden indywidualny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

Termin naboru

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” trwa od 6 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2023 r. do godz. 24.00.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, należy przekazywać do urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej województwa /umwm/skrytka. Liczy się data doręczenia przez gminę do urzędu wniosku o przyznanie pomocy finansowej, wynikająca z UPP – Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie, niż wskazany powyżej, oraz/lub przed datą rozpoczęcia naboru lub po dacie zakończenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasady dofinansowania

Zgłoszone przez gminę zadanie może otrzymać pomocą finansową nie wyższą niż 150 000,00 zł, przy czym montaż finansowy to 80% ze strony województwa i 20% - środki własne gminy.

Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie 100% wydatków związanych ze sfinansowaniem całości wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Na listę beneficjentów Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 departament wpisze zadania, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a wnioski o przyznanie pomocy finansowej przeszły pozytywnie ocenę formalną. Zadania w projekcie listy beneficjentów będą wpisywane w takiej kolejności, w jakiej wnioski o przyznanie pomocy finansowej odnoszące się do tych zadań wpłynęły na elektroniczną skrzynkę podawczą województwa, tj. ePUAP (liczy się data doręczenia wynikająca z UPP – Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia).

Lista beneficjentów Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” będzie tworzona do wyczerpania puli środków przeznaczonej na ww. program wsparcia, tj. 5 mln zł.

Dodatkowe wytyczne

Nazwa zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez gminę nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierająca zbyt szczegółowe informacje.

W przypadku wskazania przez gminę w nazwie i/lub celu zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach zadania wykonane, gmina będzie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotówUwaga! Niewykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu zadania przedmiotów, może skutkować utratą całości pomocy finansowej przyznanej na dane zadanie.

Wymaganym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” jest kopia kosztorysu wstępnego, ofertowego lub inwestorskiego dotyczącego zadania, o którym mowa w § 7 ust 6 Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” oraz rozliczania tej pomocy.

Budynki/obiekty budowlane/pomieszczenia (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które były przedmiotem zadania zrealizowanego przez gminę w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, będą udostępniane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności.

Gmina w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” może realizować zadanie, które będzie zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile to zadanie będzie służyć użyteczności publicznej. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie sprawozdania końcowego. Gmina zobowiązana jest do zachowania trwałości zadania w okresie, co najmniej od daty złożenia sprawozdania końcowego do 31 grudnia 2028 r.

W przypadku wątpliwości formalno-merytorycznych dotyczących zasad instrumentu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Dokumenty:

Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach programu stanowią załącznik do uchwały 181/383/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (RW)

Data wytworzenia: 25.01.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 25.01.2023 11:50

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2023 08:42

Liczba wyświetleń: 10648

Data opublikowania: 25.01.2023 11:50


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony