Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Stypendia dla medyków

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków lekarskich w roku akademickim 2022/2023

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego,14 czerwca 2022 r., podjął uchwałę nr 998/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023.

W ogłoszeniu wskazano m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej. Nadto w Informacjach dodatkowych zamieszczono listę specjalizacji deficytowych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia w ramach danej specjalizacji oraz wskazano ile faktycznie będzie wynosić okres odpracowania otrzymanego stypendium, w zależności od okresu jego pobierania.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.

Nabór wniosków trwać będzie do 20 września 2022 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 2. nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
 3. uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;
 4. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 5. zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu
  pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać:

 1. wchodząc na www.mazovia.pl -> zakładka Załatw sprawę -> Zdrowie i polityka społeczna -> Stypendia dla medyków;
 2. pod nr tel. 22 59 79 937 lub 22 59 79 935;
 3. wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Bartłomiej Rokicki (ZD)

Data wytworzenia: 15.06.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 15.06.2022 12:27

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2022 07:19

Liczba wyświetleń: 3786


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony