Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Zdrowie i polityka społeczna

Wsparcie ratownictwa medycznego

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.

W związku z ogłoszonym 13 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość poniesionych wydatków to: 66 262 296,36 zł,  w tym:

EFS:  53 009 837,08 zł

Budżet Państwa: 8 470 050,05 zł

Wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 782 409,23 zł

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Liderem projektu było województwo mazowieckie a partnerami były systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
  • Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Partnerzy nie byli obciążeni obowiązkiem wniesienia wkładu własnego. Koszty pośrednie projektu stanowiły 10% poniesionych wydatków bezpośrednich i były rozliczane wyłącznie przez partnerów projektu.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 3 511 osób, w tym przeszkolono 1 005 osób z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania.

W ramach projektu sfinansowano:

  • dodatki specjalne do godziny pracy, w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na COVID-19,
  • usługi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia logistycznego dla personelu ratownictwa medycznego oraz koszty utylizacji odpadów medycznych i zużytego sprzętu/środków ochrony, w tym wysokozakaźnych,
  • szkolenia, które były konieczne w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 m.in.  z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji
  • zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu.

Łączna wartość ww. wydatków bezpośrednich wyniosła 60 238 451,24 zł. Od tej kwoty 10% stanowiły koszty pośrednie w wysokości 6 023 845,12 zł.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem nr 232/20 z 16 kwietnia 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 236/20 z 12 maja 2020 r. powołał Zespół do spraw projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, który na bieżąco analizował zgłaszane przez partnerów działania/potrzeby do realizacji w ramach projektu. Zespół ten pełnił rolę komitetu sterującego i sprawował nadzór nad realizacją projektu. Pełnił on rolę doradczą i opiniodawczą dla województwa mazowieckiego, jako beneficjenta projektu.

4 logotypy w kolejności od lewej:  Fundusze europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ariel Kaniewski (ZD)

Data wytworzenia: 01.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 31.05.2021 13:11

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2022 08:06

Liczba wyświetleń: 5257


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony