Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Zdrowie i polityka społeczna

Wsparcie ratownictwa medycznego

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość projektu to:  55 249 996,50 zł,  w tym:

EFS: 44 199 997,20 zł
Budżet Państwa: 7 182 499,54 zł
Wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego: 3 867 499,76 zł
Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2022 r.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie a Partnerami Projektu są systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

  1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
  5. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in:

  • dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego;
  • kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych;
  • szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem nr 232/20 z 16 kwietnia 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 236/20 z 12 maja 2020 r. powołał Zespół do spraw projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, który na bieżąco analizuje zgłaszane przez Partnerów działania/potrzeby do realizacji w ramach projektu. Zespół ten pełni rolę komitetu sterującego i sprawuje nadzór nad realizacją projektu. Pełni on rolę doradczą i opiniodawczą dla Województwa Mazowieckiego, jako Beneficjenta projektu.

4 logotypy w kolejności od lewej:  Fundusze europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ariel Kaniewski (ZD)

Data wytworzenia: 01.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 31.05.2021 13:11

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 12.11.2021 10:07

Liczba wyświetleń: 1836


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony