{"id":75566,"name":"budowa-osrodka-radioterapii-w-plocku-na-finiszu","title":"Budowa O\u015brodka Radioterapii w P\u0142ocku na finiszu!","desc":"Zako\u0144czy\u0142y si\u0119 prace budowlane i wyko\u0144czeniowe p\u0142ockiego Centrum Onkologii.\u00a0O\u015brodek zacznie przyjmowa\u0107 pacjent\u00f3w na pocz\u0105tku przysz\u0142ego roku.","header":"Budowa O\u015brodka Radioterapii w P\u0142ocku na finiszu!","lead":"Zako\u0144czy\u0142y si\u0119 prace budowlane i wyko\u0144czeniowe p\u0142ockiego Centrum Onkologii.\u00a0O\u015brodek zacznie przyjmowa\u0107 pacjent\u00f3w na pocz\u0105tku przysz\u0142ego roku.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/budowa-osrodka-radioterapii-w-plocku-na-finiszu.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/budowa-osrodka-radioterapii-w-plocku-na-finiszu.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-15 13:16:38","dateLastVersionPublicate":"2023-09-25 13:09:06","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2\u003EBudowa na ostatniej prostej\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ETrwaj\u0105 przetargi na zakup wyposa\u017cenia. Do nowego budynku przeniesie si\u0119 oddzia\u0142 onkologiczny p\u0142ockiego szpitala wojew\u00f3dzkiego. Dotychczas realizacja kosztowa\u0142a blisko \u003Cstrong\u003E123 mln z\u0142.\u003C\/strong\u003E Inwestycj\u0119 w ca\u0142o\u015bci \u003Cstrong\u003Esfinansowa\u0142 Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJedna z\u00a0najwi\u0119kszych i\u00a0najd\u0142u\u017cej wyczekiwanych inwestycji w\u00a0P\u0142ocku dobieg\u0142a ko\u0144ca. W badaniach prowadzonych przez urz\u0105d marsza\u0142kowski a\u017c 56 proc. mieszka\u0144c\u00f3w regionu p\u0142ockiego, jako \u003Cstrong\u003Enajpotrzebniejsze specjalistyczne \u015bwiadczenie\u003C\/strong\u003E medyczne wskaza\u0142o w\u0142a\u015bnie \u003Cstrong\u003Eonkologi\u0119\u003C\/strong\u003E. Dla por\u00f3wnania w ca\u0142ym wojew\u00f3dztwie wska\u017anik ten wyni\u00f3s\u0142 44 proc.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBudowa O\u015brodka Radioterapii nie by\u0142aby mo\u017cliwa bez decyzji radnych wojew\u00f3dztwa mazowieckiego i\u00a0finansowania z\u00a0bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak przypomina marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E, mimo wielu stara\u0144 projekt budowy o\u015brodka onkologii \u003Cstrong\u003Enie uzyska\u0142 wsparcia w ramach rz\u0105dowego programu\u003C\/strong\u003E. \u2013 Nasz wniosek zosta\u0142 dwukrotnie odrzucony. Nie mogli\u015bmy jednak zrezygnowa\u0107 z tak wa\u017cnej inwestycji. I\u00a0zdecydowali\u015bmy o sfinansowaniu jej \u003Cstrong\u003Ew ca\u0142o\u015bci z\u00a0bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa\u003C\/strong\u003E. Do tej pory przeznaczyli\u015bmy na te cel ju\u017c \u003Cstrong\u003Eblisko 123 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. I nie jest to jeszcze nasze ostatnie s\u0142owo. Jak wida\u0107, by\u0142a to doskona\u0142a decyzja, a sam o\u015brodek robi ogromne wra\u017cenie. Czekamy na rozstrzygni\u0119cie przetarg\u00f3w na wyposa\u017cenie i rozpocz\u0119cie dzia\u0142ania.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EInwestycja zosta\u0142a realizowana w formule \u201ezaprojektuj i wybuduj\u201d przez konsorcjum firm, kt\u00f3rego liderem jest ALSTAL Grupa Budowlana Sp\u00f3\u0142ka z o.o. Sp\u00f3\u0142ka Komandytowa z siedzib\u0105 w Bydgoszczy. Umow\u0119 z\u00a0wykonawc\u0105 podpisano 29 pa\u017adziernika 2021 r. \u003Cstrong\u003EPrace budowlane\u003C\/strong\u003E trwa\u0142y od listopada 2021 r. do sierpnia 2023 r. i \u003Cstrong\u003Ew\u0142a\u015bnie si\u0119 zako\u0144czy\u0142y\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EP\u0142ockie Centrum Onkologii \u2013 nowoczesno\u015b\u0107 w kolorach art deco\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENowo wybudowany budynek ma \u003Cstrong\u003Etrzy kondygnacje\u003C\/strong\u003E naziemne. To w sumie \u003Cstrong\u003E7\u00a0409,72 m\u00b2\u003C\/strong\u003E powierzchni u\u017cytkowej i a\u017c \u003Cstrong\u003E325 pomieszcze\u0144\u003C\/strong\u003E. Centrum zosta\u0142o zaprojektowane w dominuj\u0105cych kolorach art deco \u2013 na parterze dominuje ziele\u0144, na II pi\u0119trze \u2013 kolor ceglany, a na III pi\u0119trze niebieski.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Na parterze znajduj\u0105 si\u0119 pracownie tomografii komputerowej, mammografii, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, brachyterapii, PET oraz bunkry z akceleratorami medycznymi, czyli urz\u0105dzeniami wytwarzaj\u0105cymi promieniowanie stosowane w terapii onkologicznej. Na I pi\u0119tro budynku przeniesiony zostanie funkcjonuj\u0105cy w\u00a0Wojew\u00f3dzkim Szpitalu Zespolonym oddzia\u0142 onkologiczny. Drugie zajmie oddzia\u0142 radioterapii \u2013 dodaje wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EWies\u0142aw Raboszuk\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ER\u00f3wnolegle do prac budowlanych szpital prowadzi\u0142 intensywne poszukiwania kadry medycznej oraz procesy zakupowe, kt\u00f3re pozwol\u0105 \u003Cstrong\u003Eprzyj\u0105\u0107 nowych pacjent\u00f3w ju\u017c na pocz\u0105tku przysz\u0142ego roku\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Ta inwestycja nie tylko otwiera przed nasz\u0105 plac\u00f3wk\u0105 ogromne szanse rozwojowe, zwi\u0105zane z zaspokojeniem niedost\u0119pnych, a potrzebnych w tej cz\u0119\u015bci Mazowsza us\u0142ug. Przeniesienie Oddzia\u0142u Onkologicznego z\u00a0nowego pawilonu budynku g\u0142\u00f3wnego szpitala do Centrum Onkologii \u00a0pozwoli poprawi\u0107 komfort \u015bwiadczonych\u00a0us\u0142ug medycznych na innych oddzia\u0142ach, kt\u00f3re zagospodaruj\u0105 pozostawion\u0105 po onkologii przestrze\u0144 \u2013 m\u00f3wi \u003Cstrong\u003EStanis\u0142aw Kwiatkowski\u003C\/strong\u003E, dyrektor Wojew\u00f3dzkiego Szpitala Zespolonego w P\u0142ocku. \u2013 Jestem dumny i\u00a0szcz\u0119\u015bliwy, \u017ce dzisiejsza uroczysto\u015b\u0107 wpisuje si\u0119 w tak pi\u0119kne jubileusze jak 50 lat naszej plac\u00f3wki i 25 lat Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, pod kt\u00f3rego skrzyd\u0142ami mo\u017cemy si\u0119 rozwija\u0107.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EZ szacunk\u00f3w wynika, \u017ce rocznie sama \u003Cstrong\u003Eporadnia onkologiczna\u003C\/strong\u003E b\u0119dzie udziela\u0142a nawet oko\u0142o\u00a0\u003Cstrong\u003E10 tys. porad\u003C\/strong\u003E, a\u00a0\u003Cstrong\u003Eoddzia\u0142 onkologiczny \u2013 3,5 tys.\u003C\/strong\u003E\u00a0hospitalizacji.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u2013\u00a0\u003C\/span\u003EOpiek\u0119 pacjentom centrum zapewni oko\u0142o \u003Cstrong\u003E90 os\u00f3b z\u00a0personelu medycznego i niemedycznego\u003C\/strong\u003E. Cz\u0119\u015bciowo b\u0119d\u0105 to dotychczasowi pracownicy Wojew\u00f3dzkiego Szpitala Zespolonego w P\u0142ocku \u2013 podkre\u015bla wiceprzewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u003Cstrong\u003EMiros\u0142aw Adam Orli\u0144ski\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EPod koniec roku szpital wyst\u0105pi do NFZ z wnioskiem o og\u0142oszenie konkursu na \u015bwiadczenie us\u0142ug z zakresu radioterapii. B\u0119dzie to znaczne \u003Cstrong\u003Eu\u0142atwienie dla mieszka\u0144c\u00f3w p\u00f3\u0142nocnego Mazowsza\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3rzy do tej pory na zabiegi z radioterapii musieli udawa\u0107 si\u0119 to tak odleg\u0142ych miast, jak \u0141\u00f3d\u017a, Bydgoszcz czy Warszawa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60690\/185919\/23+09+15+IP_Radioterapia+P%25C5%2582ock_ost.docx","extension":"DOCX","name":"68610c848d4e52951a02470bc546ba01.docx","size":"364.63 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185911\/korytarz+1.jpg","extension":"JPG","name":"c9c9ca6458dde1e73044f76d51bdf9e5.jpg","size":"1.48 MB"},{"src":"\/resource\/60690\/185909\/korytarz+2.jpg","extension":"JPG","name":"9ffc8e7e16bbfc0534a838d0f15652e2.jpg","size":"1.44 MB"},{"src":"\/resource\/60690\/185913\/korytarz+3.jpg","extension":"JPG","name":"8bac5022b5f68d280ac8ed24de6daeff.jpg","size":"1.38 MB"},{"src":"\/resource\/60690\/185910\/korytarz+z+pracowniami+.jpg","extension":"JPG","name":"d742ea9788b169e27d5f1b4857c54ec1.jpg","size":"1.44 MB"},{"src":"\/resource\/60690\/185908\/Marsza%25C5%2582ek+Wojew%25C3%25B3dztwa+Adam+Struzik+przemawia.jpg","extension":"JPG","name":"401e43161783d1cb8b600448fd2514e5.jpg","size":"122.13 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185915\/O%25C5%259Brodek-+widok+z+lotu+ptaka.jpg","extension":"JPG","name":"b8a830cdee3b2caf6e7c82d9f00d3cf1.jpg","size":"2.81 MB"},{"src":"\/resource\/60690\/185906\/Piotr+Zgorzelski.jpg","extension":"JPG","name":"eedbe8307b9b5b7fc24f5f2f24af3f09.jpg","size":"120.55 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185905\/Publiczno%25C5%259B%25C4%2587+1.jpg","extension":"JPG","name":"bbfcbe34a1479770190553de32d09299.jpg","size":"177.09 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185907\/Publiczno%25C5%259B%25C4%2587+2.jpg","extension":"JPG","name":"624f53f8da9bd7b242f73582d48b1f66.jpg","size":"143.5 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185917\/Publiczno%25C5%259B%25C4%2587+3.jpg","extension":"JPG","name":"3add83944bac82a92fcaaf7d773f4c4c.jpg","size":"153.67 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185914\/Publiczno%25C5%259B%25C4%2587.jpg","extension":"JPG","name":"a34717158edafd90b0d4c4d4958affc9.jpg","size":"139.92 KB"},{"src":"\/resource\/60690\/185912\/Punkt+informacyjny.jpg","extension":"JPG","name":"b22caf5ad0ad91a69508c88d60e27f65.jpg","size":"1.37 MB"},{"src":"\/resource\/60690\/185916\/zdj%25C4%2599cie+planu+budynku.jpg","extension":"JPG","name":"746c6a4dea16faff5179a3435c59f702.jpg","size":"1.54 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zako\u0144czy\u0142y si\u0119 prace budowlane i wyko\u0144czeniowe p\u0142ockiego Centrum Onkologii.\u00a0O\u015brodek zacznie przyjmowa\u0107 pacjent\u00f3w na pocz\u0105tku przysz\u0142ego roku."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-15 13:16:38","modDate":"2023-09-25 13:09:06","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":39,"TEXT":"Wies\u0142aw Raboszuk","URL":"?tag[]=39"},{"ID":355,"TEXT":"Adam Orli\u0144ski","URL":"?tag[]=355"},{"ID":1270,"TEXT":"Stanis\u0142aw Kwiatkowski","URL":"?tag[]=1270"},{"ID":1376,"TEXT":"O\u015brodek Radioterapii w P\u0142ocku","URL":"?tag[]=1376"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Budowa O\u015brodka Radioterapii w P\u0142ocku na finiszu!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":39,"TEXT":"Wies\u0142aw Raboszuk","URL":"?tag[]=39"},{"ID":355,"TEXT":"Adam Orli\u0144ski","URL":"?tag[]=355"},{"ID":1270,"TEXT":"Stanis\u0142aw Kwiatkowski","URL":"?tag[]=1270"},{"ID":1376,"TEXT":"O\u015brodek Radioterapii w P\u0142ocku","URL":"?tag[]=1376"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60690\/185904\/0x0.jpg","alt":"Budynek O\u015brodka Radioterapii","title":null,"author":null}}]}