{"id":80265,"name":"dzien-strazaka--swieto-lokalnych-bohaterow","title":"Dzie\u0144 Stra\u017caka \u2013 \u015bwi\u0119to lokalnych bohater\u00f3w","desc":"Na Mazowszu jest prawie 60 tysi\u0119cy druhen i druh\u00f3w zrzeszonych w 1947 jednostkach OSP. Dbaj\u0105 o bezpiecze\u0144stwo mieszka\u0144c\u00f3w i codziennie udowadniaj\u0105, \u017ce stra\u017cakiem jest si\u0119 nawet po s\u0142u\u017cbie. Spo\u0142eczno\u015b\u0107 stra\u017cacka na ca\u0142ym \u015bwiecie swoje \u015bwi\u0119to obchodzi 4 maja \u2013 w dzie\u0144 ich patrona \u015bw. Floriana.","header":"Dzie\u0144 Stra\u017caka \u2013 \u015bwi\u0119to lokalnych bohater\u00f3w","lead":"Na Mazowszu jest prawie 60 tysi\u0119cy druhen i druh\u00f3w zrzeszonych w 1947 jednostkach OSP. Dbaj\u0105 o bezpiecze\u0144stwo mieszka\u0144c\u00f3w i codziennie udowadniaj\u0105, \u017ce stra\u017cakiem jest si\u0119 nawet po s\u0142u\u017cbie. Spo\u0142eczno\u015b\u0107 stra\u017cacka na ca\u0142ym \u015bwiecie swoje \u015bwi\u0119to obchodzi 4 maja \u2013 w dzie\u0144 ich patrona \u015bw. Floriana.","keywords":"","changes":"Dodanie pliku \u002224 04 30 Adam Struzik marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.mp3\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/dzien-strazaka--swieto-lokalnych-bohaterow.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/dzien-strazaka--swieto-lokalnych-bohaterow.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-04-30 13:39:56","dateLastVersionPublicate":"2024-04-30 13:46:01","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW\u015br\u00f3d mazowieckich stra\u017cak\u00f3w ochotnik\u00f3w dominuj\u0105 m\u0119\u017cczy\u017ani, kt\u00f3rych jest ponad 53 tysi\u0119cy. Kobiet w\u00a0ochotniczych stra\u017cach po\u017carnych jest statystycznie znacznie mniej \u2013 nieco ponad 6 tysi\u0119cy. Pod skrzyd\u0142ami mazowieckich druhen i druh\u00f3w znajduje si\u0119 ponad 7,3 tys. m\u0142odych adept\u00f3w, kt\u00f3rzy dzia\u0142aj\u0105 w\u00a0581 m\u0142odzie\u017cowych dru\u017cynach po\u017carniczych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003ENa Mazowszu stra\u017c po\u017carna przeprowadza najwi\u0119cej interwencji w skali kraju. W 2023 r. by\u0142o to ponad 70 tys. akcji \u2013 o 20 tys. mniej ni\u017c w\u00a0rekordowym 2022 r. Najcz\u0119\u015bciej stra\u017cacy i druhowie byli wzywani do usuwania skutk\u00f3w zjawisk pogodowych \u2013\u00a0silnego wiatru, opad\u00f3w \u015bniegu, deszczu i podnoszenia si\u0119 poziomu w\u00f3d w rzekach. Wed\u0142ug statystyk w drugiej kolejno\u015bci stra\u017cacy i druhowie wyje\u017cd\u017cali do wypadk\u00f3w drogowych, nast\u0119pnie do interwencji o\u00a0charakterze medycznym, a dopiero potem do po\u017car\u00f3w.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003E\u015awi\u0119to lokalnych bohater\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa \u015bwiecie Mi\u0119dzynarodowy Dzie\u0144 Stra\u017caka jest obchodzony od ko\u0144ca lat 90. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi\u0142 je w 2003 r. jako \u015bwi\u0119to zawodowe. \u003Cspan\u003EJak podkre\u015bla marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E, \u003C\/span\u003Ebycie stra\u017cakiem to zaszczyt, ale te\u017c ogromne wyzwanie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013\u00a0Wi\u0119kszo\u015bci z nas wydaje si\u0119, \u017ce praca stra\u017cak\u00f3w to g\u0142\u00f3wnie gaszenie po\u017car\u00f3w. Tymczasem zajmuj\u0105 si\u0119 oni tak\u017ce likwidacj\u0105 lokalnych zagro\u017ce\u0144, nios\u0105 pomoc ofiarom wypadk\u00f3w drogowych, powodzi czy wichur. Cz\u0119sto docieraj\u0105 do miejsc zdarze\u0144 szybciej ni\u017c ratownicy medyczni. S\u0105 blisko swoich spo\u0142eczno\u015bci i\u00a0dbaj\u0105 o ich bezpiecze\u0144stwo. To odpowiedzialni i\u00a0zaanga\u017cowani w swoj\u0105 prac\u0119 ludzie, kt\u00f3rzy zas\u0142u\u017cenie ciesz\u0105 si\u0119 ogromnym zaufaniem spo\u0142ecznym.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EStra\u017cacy pomagaj\u0105 mieszka\u0144com, Mazowsze pomaga stra\u017cakom \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EStra\u017cacy s\u0105 gotowi nie\u015b\u0107 bezinteresown\u0105 pomoc w ka\u017cdych warunkach. Aby mogli robi\u0107 to skutecznie, potrzebuj\u0105 specjalistycznego sprz\u0119tu, \u015brodk\u00f3w ochrony osobistej czy zaplecza, jakim s\u0105 stra\u017cnice. Samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa od lat wspiera mazowieckich stra\u017cak\u00f3w ochotnik\u00f3w. \u003Cstrong\u003EW latach 2006\u20132023 na pomoc w ramach programu \u201eMazowsze dla stra\u017cy po\u017carnych\u201d przekaza\u0142 w sumie ponad 170\u00a0mln\u00a0z\u0142\u003C\/strong\u003E. \u015arodki przeznaczono na remont lub zakup nowych samochod\u00f3w ratowniczo-ga\u015bniczych, \u0142odzi motorowych, pomp i motopomp, pi\u0142, agregator\u00f3w, drabin po\u017carniczych, system\u00f3w selektywnego alarmowania, aparat\u00f3w powietrznych, zestaw\u00f3w ratownictwa medycznego, ponton\u00f3w, defibrylator\u00f3w, maszt\u00f3w o\u015bwietleniowych. To tak\u017ce pieni\u0105dze na remonty lub modernizacje stra\u017cnic, zakup odzie\u017cy i\u00a0\u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej stra\u017caka. Tylko w zesz\u0142ym roku dzi\u0119ki wsparciu sejmiku jednostki OSP kupi\u0142y prawie 100 samochod\u00f3w ratowniczo-ga\u015bniczych oraz wyremontowa\u0142y lub zmodernizowa\u0142y 233\u00a0stra\u017cnice. W tym roku na pomoc stra\u017cakom radni przeznaczyli \u003Cstrong\u003Eprawie 28,3 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ERekordowe wsparcie unijne dla OSP\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EStra\u017cacy ochotnicy mog\u0105 te\u017c liczy\u0107 na pomoc z Unii Europejskiej. Konkurs na doposa\u017cenie mazowieckich stra\u017cnic w nowoczesny sprz\u0119t do prowadzenia akcji ratowniczych i\u00a0usuwania skutk\u00f3w katastrof cieszy\u0142 si\u0119 du\u017cym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdra\u017cania Program\u00f3w Unijnych wp\u0142yn\u0119\u0142o 200 wniosk\u00f3w. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projekt\u00f3w. Mazowieckie jednostki OSP otrzyma\u0142y rekordowe dofinansowanie \u2013\u00a0a\u017c\u003Cstrong\u003E 253\u00a0mln\u00a0z\u0142\u003C\/strong\u003E \u2013 na zakup \u003Cstrong\u003E188 \u015brednich i\u00a0ci\u0119\u017ckich woz\u00f3w bojowych\u003C\/strong\u003E. \u015arodki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyzna\u0142 zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EKa\u017cdego dnia na s\u0142u\u017cbie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESamorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego docenia zaanga\u017cowanie i prac\u0119 stra\u017cak\u00f3w ochotnik\u00f3w. Opr\u00f3cz pomocy z zakupie woz\u00f3w bojowych, specjalistycznego sprz\u0119tu czy remontu stra\u017cnic wsp\u00f3lnie z\u00a0oddzia\u0142em wojew\u00f3dzkim ZOSP RP nagradza najdzielniejszych stra\u017cak\u00f3w ochotnik\u00f3w. Co miesi\u0105c jest wybierany druh, kt\u00f3ry otrzymuje tytu\u0142 \u201eStra\u017cak\u00a0 Miesi\u0105ca\u201d i nagrod\u0119 finansow\u0105. Wszystko to, by promowa\u0107 ich bohatersk\u0105 postaw\u0119 oraz gotowo\u015b\u0107 niesienia pomocy innym, nierzadko nawet po s\u0142u\u017cbie. Podczas grudniowej gali tytu\u0142 \u201eStra\u017caka Roku 2023 wojew\u00f3dztwa mazowieckiego\u201d otrzymali ex aequo druh Daniel Kwiatkowski z OSP Otwock-W\u00f3lka Ml\u0105dzka i druh Stanis\u0142aw Augustyniak z OSP Sterdy\u0144.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/65487\/199358\/24+04+30+Adam+Struzik+marsza%25C5%2582ek+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.mp3","extension":"MP3","name":"e88ddac8e217ea92ceb4d2199694b533.mp3","size":"656.42 KB"},{"src":"\/resource\/65487\/199357\/24+04+30+IP+%25C5%259Awi%25C4%2599to+Stra%25C5%25BCaka.docx","extension":"DOCX","name":"905afbbeccb364e0bea2f78f1ee84503.docx","size":"226.38 KB"},{"src":"\/resource\/65487\/199350\/infografika+%25C5%259Bwi%25C4%2599to+stra%25C5%25BCaka.png","extension":"PNG","name":"e6b9a19a462899b291a4ceef228c8b84.png","size":"2.36 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Na Mazowszu jest prawie 60 tysi\u0119cy druhen i druh\u00f3w zrzeszonych w 1947 jednostkach OSP. Dbaj\u0105 o bezpiecze\u0144stwo mieszka\u0144c\u00f3w i codziennie udowadniaj\u0105, \u017ce stra\u017cakiem jest si\u0119 nawet po s\u0142u\u017cbie. Spo\u0142eczno\u015b\u0107 stra\u017cacka na ca\u0142ym \u015bwiecie swoje \u015bwi\u0119to obchodzi 4 maja \u2013 w dzie\u0144 ich patrona \u015bw. Floriana."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-04-30 13:39:56","modDate":"2024-04-30 13:46:01","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":86,"TEXT":"Ochotnicza Stra\u017c Po\u017carna","URL":"?tag[]=86"},{"ID":322,"TEXT":"dzie\u0144 stra\u017caka","URL":"?tag[]=322"},{"ID":1678,"TEXT":"Mazowsze dla stra\u017cy po\u017carnych","URL":"?tag[]=1678"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Dzie\u0144 Stra\u017caka \u2013 \u015bwi\u0119to lokalnych bohater\u00f3w"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":86,"TEXT":"Ochotnicza Stra\u017c Po\u017carna","URL":"?tag[]=86"},{"ID":322,"TEXT":"dzie\u0144 stra\u017caka","URL":"?tag[]=322"},{"ID":1678,"TEXT":"Mazowsze dla stra\u017cy po\u017carnych","URL":"?tag[]=1678"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/65487\/199350\/0x0.png","alt":"infografika \u015bwi\u0119to stra\u017caka.png","title":null,"author":null}}]}