Informacje prasowe

Gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe z północnego Mazowsza z dofinansowaniem

278659936_1006437696644061_5664780074219103087_n.jpg Autor: arch. UMWM

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, usuwanie barier architektonicznych, wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz środki dla gminy Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez powódź – marszałek Adam Struzik podpisał z beneficjentami umowy na dofinansowanie projektów. Łączne wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego, środków unijnych oraz z PFRON to ponad 8,9 mln zł.

500 tys. zł na modernizację wału przeciwpowodziowego dla gminy Słubice

Gmina Słubice otrzyma 500 tys. zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego na remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie. Rów melioracyjny ucierpiał w wyniku nawalnych deszczy, które przeszły nad Polską w 2021 r. To kontynuacja wsparcia z 2021 r. gmina Słubice otrzymała wtedy 20 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej remontu rowu melioracyjnego. Dotacja 500 tys. zł zostanie przeznaczona na wykonanie prac modernizacyjnych i usunięcie zniszczeń dokonanych przez żywioł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Płońsku, Płocku oraz gminie Rybno

Dwie szkoły w Płońsku, dwie strażnice OSP w gminie Rybno oraz budynki Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej przejdą termomodernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają w sumie blisko 6,6 mln zł unijnego dofinansowania.

  • Remont placówek edukacyjnych

Dzięki funduszom europejskim w powiecie płońskim zmodernizowany zostanie budynek Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku. W placówkach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, posadzki oraz dach, wymienione będą okna, drzwi zewnętrzne oraz oprawy oświetleniowe. Ponadto w obiektach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a dodatkowo w Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowana będzie instalacja wentylacji i klimatyzacji. 

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim
Beneficjent: Powiat płoński
Całkowita wartość projektu: 5 938 822,94 zł
Kwota dofinansowania: 2 904 333,04 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

  • Termomodernizacja strażnic OSP

Z kolei w gminie Rybno termomodernizację przejdą strażnice OSP w Matyldowie i Cyprianach. Fundusze europejskie umożliwią przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynków. W obiektach ocieplone zostaną ściany, podłogi oraz dachy, wymienione będą okna i drzwi. Ponadto zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania, a na dachach zainstalowane panele fotowoltaiczne. W placówkach planowana jest także budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja tych zadań zmniejszy koszty ogrzewania budynków i zwiększy komfort ich użytkowania.

Tytuł projektu: Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej – strażnica OSP W Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach 
Beneficjent: Gmina Rybno
Całkowita wartość projektu: 1 167 634,62 zł
Kwota dofinansowania: 645 688,01 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

  • Ekologiczne działania w płockich budynkach

Wsparcie unijne umożliwiło także zwiększenie efektywności energetycznej budynków Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Termomodernizacji zostaną poddane: blok H i K przy ulicy Kościuszki 28, przychodnia Świętej Trójcy przy ulicy Miodowej 2 oraz Centralny Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Tysiąclecia 13 w Płocku. Planowane prace obejmą: zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu oraz drzwi. Ponadto wymienione zostaną węzły cieplne, grzejniki oraz stare oświetlenie na LED. Na trzech budynkach pojawią się panele fotowoltaiczne. Termomodernizacja zmniejszy przenikanie zanieczyszczeń do atmosfery i wpłynie korzystnie na stan lokalnego powietrza.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. położonych przy ul. Kościuszki 28, Miodowej 2 oraz Tysiąclecia 13 w Płocku
Beneficjent: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 4 696 931,03 zł
Kwota dofinansowania: 3 032 164,44 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Północnego Mazowsza

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje dwa projekty organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. Dotyczą one realizacji zadań w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zadanie pn. „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.

  • Aktywnie na Mazowszu Płockim

Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” otrzyma 16,3 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania – „Aktywnie na Mazowszu Płocki”. Zakłada ono przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 30 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Weźmie w nich udział co najmniej 120 przedstawicieli organizacji z regionu płockiego. Tematyka szkoleń obejmować będzie trzy moduły tematyczne – podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych; motywacja do działania oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Działaj lokalnie, myśl globalnie

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” 26 tys. zł z budżetu Mazowsza przeznaczy na zadanie „Działaj Lokalnie, myśl globalnie”. Zakłada ono zbudowanie sieci lokalnych liderów na rzecz rozwoju wolontariatu, a także wspieranie lokalnych liderów zajmujących się działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Przeprowadzone zostaną m.in. trzy warsztaty dla członków organizacji pozarządowych i obywatelskich, kół gospodyń wiejskich, strażaków, seniorów, organizacji młodzieżowych oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami itp. Tematyka warsztatów obejmie m.in. planowanie i realizowanie własnych projektów wolontarystycznych, prowadzenie działań fundraisingowych, tworzenie partnerstw oraz realizację działań wolontarystycznych.

Ponad 1,8 mln zł ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych

Nowe windy, zmiany w podjazdach do budynków, przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to efekty dofinansowania ze środków PFRON przyznanego przez zarząd województwa. Dziś podpisanych zostało sześć umów na ponad 1,8 mln zł.

Projekty dotyczą robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o stworzenie przestrzeni dostępnej właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się z całkowitą rozbiórką obiektu. O dofinansowanie mogły ubiegać się samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy. Do końca listopada ubiegłego roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły w sumie 24 wnioski. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 14 z nich. Ostatecznie dziewięć skorzysta z dofinansowania.

  • Liceum w Sierpcu bez barier

Samorząd powiatu sierpeckiego chce jeszcze w tym roku zapewnić osobom z niepełnosprawnościami – zwłaszcza uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu dostęp do wszystkich obiektów szkolnych (dotacja 97 tys. zł). W tym celu zaplanowane zostały budowa podjazdu, przebudowa schodów i drzwi wejściowych oraz stworzenie odpowiednio dostępnego parkingu. Obecnie uczniowie z niepełnosprawnością ruchową są wnoszeni przez innych uczniów i pracowników liceum. Stworzenie dostępnej przestrzeni ułatwi im dostęp do bazy edukacyjnej szkoły i zajęć sportowych, a to ma wpływ na rehabilitację społeczną tej młodzieży.

  • W Pułtusku kolejne przedszkole z oddziałami integracyjnymi

Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusku czekają ogromne zmiany. Inwestycja zacznie się jeszcze w tym roku, ale prace potrwają do 2024 r. W tym roku przyznana dotacja wynosi 871 tys. zł, ale w kolejnych latach zaplanowane jest dalsze dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3,8 mln zł. Dzięki temu powstanie zupełnie nowa przestrzeń, która pomieści przedszkole z oddziałami integracyjnymi. To pozwoli stworzyć miejsce odpowiedniej opieki, rehabilitacji i integracji dzieci, a także usprawni dostęp do obiektu rodzicom, którzy są niepełnosprawni ruchowo.

  • Windy w DPS w Bramkach i starostwie w Ożarowie Mazowieckim

Samorząd powiatu warszawskiego zachodniego będzie realizował dwa projekty (w tym roku w sumie prawie 500 tys. zł dofinansowania). Pierwszy z nich jest projektem rocznym i dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Przebywają w nim osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi, u których występują inne niepełnosprawności, m.in. ruchowa, wzorku, neurologiczna), ale samodzielne bytowo. Sposób działania obiektu ma z założenia przypominać niezależne mieszkania przygotowujące mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby mogli oni swobodnie poruszać się po budynku, konieczna jest winda, która powstanie właśnie dzięki dotacji (396 tys. zł ze środków PFRON).

Drugi projekt rozłożony jest na lata 2022 i 2023 i dotyczy budowy windy trzyprzystankowej wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Pozwoli to na drugiej kondygnacji budynku stworzyć „Klub wsparcia” – miejsca służącemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu. Możliwe będzie tam organizowanie pomocy psychologicznej, doradztwa dotyczącego wsparcia finansowego, uruchomienia działalności gospodarczej oraz poradnictwa prawnego. W tym roku dofinansowanie ze środków PFRON wynosi ponad 103 tys. zł, a kolejne 320 tys. zł zaplanowane jest na przyszły rok.

  • Zmiany w DPS w Brwinowie

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej otrzymało w tym roku 157 tys. zł na projekt trzyletni (kolejne 620 tys. zł zaplanowane jest na następne lata) na przebudowę poddasza w prowadzonym przez nich Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie. Powstanie tam 12 pokoi mieszkalnych (dziewięć 2-osobowych i trzy 1-osobowe) i sale rehabilitacyjne. Pozwoli to stworzyć kolejnych 21 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które są całkowicie niesamodzielne. W DPS-ie prowadzony jest projekt „Pokonamy bariery” (również ze środków PFRON), w ramach którego prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja, zwiększająca samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Nowa przestrzeń sprawi, że zamiast 55 osób skorzysta z tego nawet 76.

  • DPS w Pruszkowie z nową windą

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego dzięki prawie 194 tys. zł dofinansowania z PFRON będzie mogło wymienić windę (dźwig osobowy) w Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Obecna nie spełnia wymogów, nie obejmuje wszystkich kondygnacji budynku, a przede wszystkim jest za mała, by osoby z niepełnosprawnościami mogły z niej swobodnie korzystać. Nowy dźwig osobowy i nowy przystanek na poziomie -1 pozwolą swobodniej przemieszczać się mieszkańcom po obiekcie, a tym samym korzystać ze wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w DPS-ie.

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,

e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony