{"id":75598,"name":"mazowsze-zakonczylo-najwiekszy-w-historii-zakup-pociagow","title":"Mazowsze zako\u0144czy\u0142o najwi\u0119kszy w historii zakup poci\u0105g\u00f3w!","desc":"61 pi\u0119ciocz\u0142onowych elektrycznych zespo\u0142\u00f3w trakcyjnych Kolei Mazowieckich jest ju\u017c na torach. Rekordowe w skali kraju zam\u00f3wienie KM zako\u0144czone! Poci\u0105gi dostarczy\u0142a sp\u00f3\u0142ka Stadler Polska. Z tej okazji zorganizowany zosta\u0142 przejazd specjalny z Warszawy do T\u0142uszcza nowoczesnym pojazdem FLIRT. Kontrakt opiewa\u0142 na ponad 2 mld z\u0142.","header":"Mazowsze zako\u0144czy\u0142o najwi\u0119kszy w historii zakup poci\u0105g\u00f3w!","lead":"61 pi\u0119ciocz\u0142onowych elektrycznych zespo\u0142\u00f3w trakcyjnych Kolei Mazowieckich jest ju\u017c na torach. Rekordowe w skali kraju zam\u00f3wienie KM zako\u0144czone! Poci\u0105gi dostarczy\u0142a sp\u00f3\u0142ka Stadler Polska. Z tej okazji zorganizowany zosta\u0142 przejazd specjalny z Warszawy do T\u0142uszcza nowoczesnym pojazdem FLIRT. Kontrakt opiewa\u0142 na ponad 2 mld z\u0142.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mazowsze-zakonczylo-najwiekszy-w-historii-zakup-pociagow.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mazowsze-zakonczylo-najwiekszy-w-historii-zakup-pociagow.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-18 15:36:46","dateLastVersionPublicate":"2023-09-19 08:36:02","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EWszystkie zam\u00f3wione \u003Cstrong\u003Epojazdy wyjecha\u0142y ju\u017c na tory\u003C\/strong\u003E i mo\u017cna z nich skorzysta\u0107 \u003Cstrong\u003Ena pi\u0119ciu trasach\u003C\/strong\u003E: \u003Cstrong\u003EWarszawa \u2013 Dzia\u0142dowo, Sochaczew \u2013 Warszawa \u2013 Celestyn\u00f3w\u003C\/strong\u003E z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 obs\u0142ugi stacji \u003Cstrong\u003EWarszawa Rembert\u00f3w \u2013 Zielonka, Skierniewice \u2013 Warszawa \u2013 Mi\u0144sk Mazowiecki, G\u00f3ra Kalwaria \u2013 Czach\u00f3wek \u2013 Warszawa \u2013 Nasielsk oraz Warszawa \u2013 T\u0142uszcz\u003C\/strong\u003E. Jak podkre\u015bla marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E, zar\u00f3wno warto\u015b\u0107 kontraktu, liczba zam\u00f3wionych poci\u0105g\u00f3w, jak i komfort jazdy robi\u0105 ogromne wra\u017cenie. \u2013 To nowoczesne i wygodne poci\u0105gi. Wsp\u00f3\u0142praca i realizacja kontraktu, mimo \u017ce przypad\u0142a na trudny okres pandemii oraz wojny w Ukrainie przebiega\u0142a bardzo sprawnie i bez op\u00f3\u017anie\u0144.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003EWarto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia to ponad 2 mld z\u0142\u003C\/strong\u003E, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i \u015arodowisko 2014-2020 wynios\u0142o niemal 717 mln z\u0142, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego 2014-2020 \u2013 96 mln z\u0142. \u003Cbr \/\u003E\u2013 Obecnie na wi\u0119kszo\u015bci linii obs\u0142ugiwanych przez Koleje Mazowieckie kursuj\u0105 ju\u017c nowe lub zmodernizowane poci\u0105gi. Samorz\u0105d Mazowsza finansuje inwestycje Kolei Mazowieckich, aby pasa\u017cerowie mogli podr\u00f3\u017cowa\u0107 bezpieczne i komfortowo \u2013 zaznacza przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u003Cstrong\u003ELudwik Rakowski\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cbr \/\u003ERekordowe zam\u00f3wienie\u003C\/h2\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003EW 2017 r.\u003C\/strong\u003E sp\u00f3\u0142ka Koleje Mazowieckie og\u0142osi\u0142a \u003Cstrong\u003Eprzetarg na zakup a\u017c 61 pi\u0119ciocz\u0142onowych elektrycznych zespo\u0142\u00f3w trakcyjnych\u003C\/strong\u003E wraz z us\u0142ug\u0105 ich 18-letniego utrzymania. By\u0142o to najwi\u0119ksze dotychczas zam\u00f3wienie na pojazdy szynowe na polskim rynku. \u003Cstrong\u003EW styczniu 2018 r. zosta\u0142a podpisana umowa\u003C\/strong\u003E z wy\u0142onionym wykonawc\u0105 \u2013 \u003Cstrong\u003Esp\u00f3\u0142k\u0105 Stadler Polska\u003C\/strong\u003E. Wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003ERafa\u0142 Rajkowski\u003C\/strong\u003E zwraca uwag\u0119, \u017ce zar\u00f3wno zawarty kontrakt, jak i samo zam\u00f3wienie by\u0142y prze\u0142omowe na polskim rynku kolejowym. \u2013 Nikt przed nami nie og\u0142osi\u0142 tak du\u017cego i kosztownego zam\u00f3wienia. Uda\u0142o si\u0119 je sprawnie zrealizowa\u0107 i pasa\u017cerowie KM mog\u0105 ju\u017c je\u017adzi\u0107 nowoczesnymi FLIRTAMI. Jak wida\u0107, samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego dba o sta\u0142y rozw\u00f3j sp\u00f3\u0142ki.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWliczaj\u0105c jednostki dostarczone przez Stadlera w 2008 roku, \u003Cstrong\u003Ew parku taborowym Kolei Mazowieckich jest obecnie 71 elektrycznych zespo\u0142\u00f3w trakcyjnych typu FLIRT produkcji Stadlera\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re s\u0105 nowoczesn\u0105 wizyt\u00f3wk\u0105 samorz\u0105dowego przewo\u017anika kolejowego. Wszystkie pojazdy zosta\u0142y wyprodukowane w zak\u0142adzie Stadler Polska w Siedlcach. Wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EWies\u0142aw Raboszuk\u003C\/strong\u003E zaznacza, \u017ce nowe poci\u0105gi to przede wszystkim lepsza jako\u015b\u0107 podr\u00f3\u017cowania dla pasa\u017cer\u00f3w. \u2013 Komfort i bezpiecze\u0144stwo s\u0105 dla nas najwa\u017cniejsze. St\u0105d kolejne inwestycje w tabor Kolei Mazowieckich. Firma Stadler to nasz sprawdzony kontrahent, z kt\u00f3rym wsp\u00f3\u0142pracujemy od lat. Warto wspomnie\u0107, \u017ce aby zrealizowa\u0107 zawart\u0105 z nami umow\u0119 firma uruchomi\u0142a w Siedlcach zak\u0142ad produkcyjny.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDo podr\u00f3\u017cowania poci\u0105gami Kolei Mazowieckich zach\u0119ca radna wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003EAnna Brzezi\u0144ska\u003C\/strong\u003E. \u2013 Samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa dba o tabor Kolei Mazowieckich. Chcemy, aby podr\u00f3\u017cowanie poci\u0105gami by\u0142o dla wszystkich Mazowszan wygodne, ekonomiczne i ekologiczne. I takie w\u0142a\u015bnie s\u0105 nowe poci\u0105gi dostarczone przez firm\u0119 Stadler.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EW trudnym czasie, ale sprawnie\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ERealizacja zam\u00f3wienia przypad\u0142a na burzliwy i trudny czas \u2013 na prze\u0142omie 2019 i 2020 roku wybuch\u0142a pandemia Covid, a w 2022 roku wojna w Ukrainie. Oba wydarzenia negatywnie wp\u0142yn\u0119\u0142y na dzia\u0142alno\u015b\u0107 firm \u2013 zaburzy\u0142y \u0142a\u0144cuchy dostaw, spowodowa\u0142y znaczny wzrost koszt\u00f3w materia\u0142\u00f3w i komponent\u00f3w \u003Cbr \/\u003Edo produkcji, jak r\u00f3wnie\u017c koszt\u00f3w pracy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak podkre\u015bla \u003Cstrong\u003ETomasz Prejs\u003C\/strong\u003E, prezes zarz\u0105du Stadler Polska, pomimo licznych przeciwno\u015bci wszystkie pojazdy zosta\u0142y dostarczone na czas. \u2013 Podczas realizacji tego projektu do\u015bwiadczyli\u015bmy wielu problem\u00f3w wynikaj\u0105cych najpierw z pandemii, nast\u0119pnie spot\u0119gowanych wybuchem wojny w Ukrainie. Jednak zaanga\u017cowanie naszego zespo\u0142u oraz dobra wsp\u00f3\u0142praca z samorz\u0105dem wojew\u00f3dztwa mazowieckiego pozwoli\u0142y dostarczy\u0107 Kolejom Mazowieckim wszystkie zam\u00f3wione pojazdy w terminie kontraktowym. Bardzo dzi\u0119kuj\u0119 naszemu Klientowi za zaufanie i dobr\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119. Jestem dumny, \u017ce nasze nowoczesne i komfortowe pojazdy FLIRT przyczyniaj\u0105 si\u0119 do poprawy jako\u015bci podr\u00f3\u017cowania kolej\u0105 w regionie.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EStadler inwestuje na Mazowszu\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EFirma Stadler jest obecna na Mazowszu od 2006 roku, kiedy to wygra\u0142a pierwszy w Polsce przetarg na dostaw\u0119 14 poci\u0105g\u00f3w FLIRT (10 dla Mazowsza oraz 4 dla \u015al\u0105ska). Aby zrealizowa\u0107 to zam\u00f3wienie, uruchomiony zosta\u0142 zak\u0142ad produkcyjny Stadler Polska w Siedlcach. Dzi\u0119ki temu ca\u0142y tabor zam\u00f3wiony przez polskich klient\u00f3w zosta\u0142 wyprodukowany na Mazowszu. Systematyczna rozbudowa i zwi\u0119kszanie mocy produkcyjnych sprawi\u0142y, \u017ce zak\u0142ad, zatrudniaj\u0105cy obecnie ponad 1100 pracownik\u00f3w, sta\u0142 si\u0119 jednym z najwi\u0119kszych i najatrakcyjniejszych pracodawc\u00f3w w Siedlcach i jednym z g\u0142\u00f3wnych producent\u00f3w pojazd\u00f3w szynowych w Polsce. Sp\u00f3\u0142ka, we wsp\u00f3\u0142pracy z licznymi dostawcami i partnerami z regionu i Polski, dostarcza poci\u0105gi, tramwaje i wagony metra do najbardziej wymagaj\u0105cych klient\u00f3w lokalnych i zagranicznych. Stadler posiada tak\u017ce zak\u0142ad w \u015arodzie Wielkopolskiej specjalizuj\u0105cy si\u0119 w produkcji stalowych pude\u0142 tramwaj\u00f3w, prowadzi tak\u017ce us\u0142ugi serwisowe flot nale\u017c\u0105cych do \u0141\u00f3dzkiej Kolei Aglomeracyjnej i PKP Intercity w dw\u00f3ch plac\u00f3wkach w \u0141odzi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW maju 2022 roku w ramach wsp\u00f3\u0142pracy z Kolejami Mazowieckimi, otwarty zosta\u0142 nowoczesny obiekt serwisowy, w kt\u00f3rym realizowana jest us\u0142uga utrzymania oraz obs\u0142uga serwisowa nowych pojazd\u00f3w FLIRT. Inwestorem sochaczewskiej bazy jest firma Stadler Service Polska, a warto\u015b\u0107 inwestycji wynios\u0142a 22 mln z\u0142.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Od lat prowadzimy utrzymanie pojazd\u00f3w FLIRT dostarczonych Kolejom Mazowieckim w ramach zam\u00f3wienia z 2006 r., a teraz tak\u017ce najnowszych pojazd\u00f3w trzeciej generacji. Efektem s\u0105 najwy\u017csze wska\u017aniki niezawodno\u015bci floty pojazd\u00f3w FLIRT nale\u017c\u0105cych do KM, przek\u0142adaj\u0105ce si\u0119 na komfort pasa\u017cer\u00f3w i wyniki przewozowe przewo\u017anika. Cieszymy si\u0119, \u017ce nasza wsp\u00f3\u0142praca z Kolejami Mazowieckimi uk\u0142ada si\u0119 tak dobrze \u2013 m\u00f3wi \u003Cstrong\u003EMarcin Polit\u003C\/strong\u003E, dyrektor zarz\u0105dzaj\u0105cy Stadler Service Polska.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Cieszy mnie to, \u017ce uda\u0142o si\u0119 zrealizowa\u0107 w ca\u0142o\u015bci ten jak\u017ce wa\u017cny dla naszej sp\u00f3\u0142ki i ca\u0142ego regionu kontrakt. Nowoczesne FLIRTY s\u0105 widoczne na ka\u017cdej linii, dla kt\u00f3rej zosta\u0142y zakupione i \u015bmia\u0142o mo\u017cna stwierdzi\u0107, \u017ce zmieni\u0142y wizerunek kolei na Mazowszu. Dzi\u0119ki takim inwestycjom sukcesywnie realizujemy polityk\u0119 taborow\u0105 sp\u00f3\u0142ki. Jednak to nie jest nasze ostanie s\u0142owo, nie zwalniamy tempa. Jeste\u015bmy przewo\u017anikiem pasa\u017cerskim, kt\u00f3ry stale d\u0105\u017cy do polepszania komfortu podr\u00f3\u017cy. Przed nami kolejne inwestycje i zakupy nast\u0119pnych nowoczesnych pojazd\u00f3w, kt\u00f3re na pewno przyczyni\u0105 si\u0119 w znacznym stopniu do zwi\u0119kszenia poziomu bezpiecze\u0144stwa i jako\u015bci transportu kolejowego w regionie \u2013 powiedzia\u0142 \u003Cstrong\u003ERobert St\u0119pie\u0144\u003C\/strong\u003E, Prezes Zarz\u0105du KM.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch3\u003EKontakt dla medi\u00f3w:\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDonata Nowakowska\u00a0\u003Cspan\u003ERzecznik Prasowy \u0022Kolei Mazowieckich - KM\u0022 sp. z o.o.\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan\u003Ee-mail:\u003C\/span\u003E\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:d.nowakowska@mazowieckie.com.pl\u0022\u003Ed.nowakowska@mazowieckie.com.pl\u003C\/a\u003E\u003Cspan\u003E,\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan\u003Etel. 22 47 37 551,\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta\u00a0Jarosi\u0144ska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy Stadler Polska sp. z o.o.\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan\u003Ee-mail:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:marta.jarosinska@stadlerrail.com\u0022\u003Emarta.jarosinska@stadlerrail.com\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003Etel. 48 601 198 003\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":186083,"name":"Gratulacje ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186083\/0x0.jpg","description":"Peter Spuhler ze Stadlera gratuluje marsza\u0142kowi Adamowi Struzikowi"},{"id":186116,"name":"A. Struzik ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186116\/0x0.jpg","description":"Adam Struzik "},{"id":186082,"name":"Poci\u0105g Kolei Mazowieckich ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186082\/0x0.jpg","description":"Poci\u0105g Kolei Mazowieckich na torach "},{"id":186117,"name":"kabina poci\u0105gu ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186117\/0x0.jpg","description":"widok z kabiny poci\u0105gu podczas jazdy"},{"id":186115,"name":"poci\u0105g ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186115\/0x0.jpg","description":"nadruk na poci\u0105gu - wyprodukowano w Siedlcach "},{"id":186118,"name":"prezes KM","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186118\/0x0.jpg","description":"Robert St\u0119pie\u0144 - prezes zarz\u0105du KM"},{"id":186081,"name":"Uczestnicy konferencji ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186081\/0x0.jpg","description":"Przedstawiciele samorz\u0105du Mazowsza, Kolei Mazowieckich i Stadlera "}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60725\/186072\/23+09+18+IP_Stadler+KM.docx","extension":"DOCX","name":"797dd53e24749cd6fbb91298dfa6c606.docx","size":"92.31 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186083\/DSC_0402.JPG","extension":"JPG","name":"07e03cb771291823ea46932fefc41df7.JPG","size":"1.23 MB"},{"src":"\/resource\/60725\/186111\/mp3_Dariusz+Grajda_cz%25C5%2582onek+zarz%25C4%2585du_KM.mp3","extension":"MP3","name":"10d9aceede9d23ab88daefd92a2f0de5.mp3","size":"2.33 MB"},{"src":"\/resource\/60725\/186075\/mp3_marsza%25C5%2582ek+Adam+Struzik+o+rekordowym+kontrakcie+dla+Kolei+Mazowieckich.mp3","extension":"MP3","name":"09ca3763343d0bc133409da9439f81a6.mp3","size":"808.5 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186077\/mp3_przewodnicz%25C4%2585cy+Ludwik+Rakowski+o+wsparciu+dla+pasa%25C5%25BCer%25C3%25B3w+Kolei+Mazowieckich.mp3","extension":"MP3","name":"91da46ce2f9c758bf31d4cad24abee79.mp3","size":"631.06 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186076\/mp3_radna+Anna+Brzezi%25C5%2584ska+zach%25C4%2599ca+do+podr%25C3%25B3%25C5%25BCowania+poci%25C4%2585gami+KM.mp3","extension":"MP3","name":"285d0793ed5197f715917f14b9b34f74.mp3","size":"525.52 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186074\/mp3_Tomasz+Prejs+prezes+Stadler+Polska+o+nowych+poci%25C4%2585gach.mp3","extension":"MP3","name":"176f97ebce6f41169b7c483bfd096e7a.mp3","size":"649.09 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186112\/mp3_Waldemar+Kuli%25C5%2584ski_przewodnicz%25C4%2585cy+rady+nadzorczej_KM.mp3","extension":"MP3","name":"06f66d9461e37f1b0770c601f7efed18.mp3","size":"623.15 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186073\/mp3_wicemarsza%25C5%2582ek+Rafa%25C5%2582+Rajkowski+o+zakupie+61+poci%25C4%2585g%25C3%25B3w.mp3","extension":"MP3","name":"ad11c681cf5dd67cc282d802432d8d18.mp3","size":"804.67 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186110\/mp3_Wies%25C5%2582aw_Raboszuk_Wicemarsza%25C5%2582ek.mp3","extension":"MP3","name":"e73eac27de922d21c63d3c2b50f261ae.mp3","size":"920.79 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186082\/DSC_0352.JPG","extension":"JPG","name":"d0fe23cc665014d08c9360ba90b8bf48.JPG","size":"716.27 KB"},{"src":"\/resource\/60725\/186081\/DSC_0425.JPG","extension":"JPG","name":"7788d2fcd0fe282249d4a9c31c125aed.JPG","size":"674.03 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"61 pi\u0119ciocz\u0142onowych elektrycznych zespo\u0142\u00f3w trakcyjnych Kolei Mazowieckich jest ju\u017c na torach. Rekordowe w skali kraju zam\u00f3wienie KM zako\u0144czone! Poci\u0105gi dostarczy\u0142a sp\u00f3\u0142ka Stadler Polska. Z tej okazji zorganizowany zosta\u0142 przejazd specjalny z Warszawy do T\u0142uszcza nowoczesnym pojazdem FLIRT. Kontrakt opiewa\u0142 na ponad 2 mld z\u0142."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-18 15:36:46","modDate":"2023-09-19 08:36:02","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":39,"TEXT":"Wies\u0142aw Raboszuk","URL":"?tag[]=39"},{"ID":100,"TEXT":"Ludwik Rakowski","URL":"?tag[]=100"},{"ID":397,"TEXT":"Stadler","URL":"?tag[]=397"},{"ID":1728,"TEXT":"poci\u0105g","URL":"?tag[]=1728"},{"ID":2115,"TEXT":"Koleje Mazowieckie","URL":"?tag[]=2115"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze zako\u0144czy\u0142o najwi\u0119kszy w historii zakup poci\u0105g\u00f3w!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":39,"TEXT":"Wies\u0142aw Raboszuk","URL":"?tag[]=39"},{"ID":100,"TEXT":"Ludwik Rakowski","URL":"?tag[]=100"},{"ID":397,"TEXT":"Stadler","URL":"?tag[]=397"},{"ID":1728,"TEXT":"poci\u0105g","URL":"?tag[]=1728"},{"ID":2115,"TEXT":"Koleje Mazowieckie","URL":"?tag[]=2115"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60725\/186081\/0x0.jpg","alt":"Przedstawiciele samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, Kolei Mazowieckich i Stadlera prezentuj\u0105 zdj\u0119cie nowego poci\u0105gu typu FLIRT","title":"Rekordowe w skali kraju zam\u00f3wienie KM zako\u0144czone!","author":"fot. Tomasz Targo\u0144ski (KM)"}}]}