{"id":76389,"name":"mobilne-centrum-badan-dla-rolnikow","title":"Mobilne centrum bada\u0144 dla rolnik\u00f3w","desc":"Mobilna analiza pr\u00f3bek gleby, jakiej jeszcze nie by\u0142o. Samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Bada\u0144 i Analizy Gleby. Pilota\u017cowy program ruszy\u0142 w subregionie ostro\u0142\u0119ckim i potrwa trzy lata. Na ten cel samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego przeznaczy\u0142 ponad 11 mln z\u0142. W uroczystej inauguracji projektu wzi\u0119li udzia\u0142 m.in. cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego El\u017cbieta Lanc oraz radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Miros\u0142aw Augustyniak.","header":"Mobilne centrum bada\u0144 dla rolnik\u00f3w","lead":"Mobilna analiza pr\u00f3bek gleby, jakiej jeszcze nie by\u0142o. Samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Bada\u0144 i Analizy Gleby. Pilota\u017cowy program ruszy\u0142 w subregionie ostro\u0142\u0119ckim i potrwa trzy lata. Na ten cel samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego przeznaczy\u0142 ponad 11 mln z\u0142. W uroczystej inauguracji projektu wzi\u0119li udzia\u0142 m.in. cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego El\u017cbieta Lanc oraz radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Miros\u0142aw Augustyniak.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mobilne-centrum-badan-dla-rolnikow.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/mobilne-centrum-badan-dla-rolnikow.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-10-30 13:18:11","dateLastVersionPublicate":"2023-10-30 14:09:45","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW pa\u017adzierniku na terenie powiat\u00f3w ostro\u0142\u0119ckiego, ostrowskiego i przasnyskiego ruszy\u0142 pilota\u017c projektu. Jego nazwa to \u201eWdra\u017canie koncepcji Smart Villages na terenie wojew\u00f3dztwa mazowieckiego\u201d. Mieszka\u0144cy tych powiat\u00f3w b\u0119d\u0105 mogli uzyska\u0107 dost\u0119p do specjalnej aplikacji, kt\u00f3ra zinterpretuje dane satelitarne (np. na temat wska\u017anika ro\u015blinno\u015bci czy zawarto\u015bci wody) oraz informacje ze stacji meteorologicznych zbudowanych w\u00a0ramach rozwoju autorskiego programu samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa \u2013\u00a0Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020. Dzi\u0119ki specjalnemu mobilnemu laboratorium rolnik uzyska informacje o zawarto\u015bci w glebie makroelement\u00f3w, m.in. azotu, fosforu, potasu, magnezu oraz wapnia. Co wa\u017cne, us\u0142uga ta jest bezp\u0142atna.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJak to dzia\u0142a w praktyce? Do rolnika, kt\u00f3ry zam\u00f3wi\u0142 badanie, pojedzie \u003Cstrong\u003EMobilne Centrum Badania i Analizy Gleby\u003C\/strong\u003E, czyli wyspecjalizowany samoch\u00f3d terenowy (ISUZU D-MAX) z przeno\u015bnym laboratorium wyposa\u017conym w\u00a0spektrometr NIR firmy AgroCares i spektrometr XRF z wbudowan\u0105 pomp\u0105 pr\u00f3\u017cniow\u0105 do analizy minera\u0142\u00f3w \u2013 model EDX 3300S. Wyniki rolnik pozna w ci\u0105gu jednego dnia. Operatorem mobilnego centrum jest Mazowieckie Biuro Geodezji i Urz\u0105dze\u0144 Rolnych w Ostro\u0142\u0119ce.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Rolnik po \u015bci\u0105gni\u0119ciu przygotowanej aplikacji b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zam\u00f3wi\u0107 badanie gleby. Nast\u0119pnie dostanie wyniki tego badania i na tej podstawie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 korygowa\u0107 swoj\u0105 produkcj\u0119 rolnicz\u0105. Ostatecznie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 nawet dosta\u0107 certyfikat \u015bwiadcz\u0105cy o tym, \u017ce produkuje zdrow\u0105 \u017cywno\u015b\u0107 \u2013 zaznacza cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego \u003Cstrong\u003EEl\u017cbieta Lanc\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Zlecenie i przeprowadzenie bada\u0144 gleby jest nieodp\u0142atne. U\u017cytkownik aplikacji b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zg\u0142oszenia do badania gleby z ka\u017cdej dzia\u0142ki rolnej, kt\u00f3ra wchodzi w sk\u0142ad jego gospodarstwa, dwa razy w\u00a0roku kalendarzowym. Badania w kampaniach wiosennej (od 1 marca do 31 maja) i jesiennej (od 1\u00a0wrze\u015bnia do 30 listopada) b\u0119d\u0105 wykonywane przez wykwalifikowanych laborant\u00f3w maj\u0105cych odpowiednie uprawnienia. Rolnik b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wgl\u0105du do wynik\u00f3w w systemie ROLMApp.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Us\u0142uga certyfikacji pozwala na nadanie mazowieckiego znaku jako\u015bci zwi\u0105zanego z produkcj\u0105 \u017cywno\u015bci. Kryteria przyznawania regionalnego Certyfikatu Mazowieckiego opieraj\u0105 si\u0119 na wyselekcjonowanych standardach certyfikat\u00f3w ekologicznych. B\u0119dzie on wydawany przez marsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa mazowieckiego na rok \u2013 podkre\u015bla radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego \u003Cstrong\u003EMiros\u0142aw Augustyniak\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EJakie plany?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EDocelowo system ma by\u0107 dost\u0119pny dla wszystkich rolnik\u00f3w z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. W\u0142a\u015bciciele gospodarstw rolnych b\u0119d\u0105 mogli skorzysta\u0107 z monitoringu z danymi teledetekcyjnymi, informacj\u0105 pogodow\u0105 i\u00a0elektronicznym Agrodziennikiem.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013\u00a0W\u00a0jego ramach, na podstawie m.in. wynik\u00f3w i analiz przeprowadzonych w cz\u0119\u015bci badawczej, jest opracowywany optymalny system pomagaj\u0105cy rolnikowi podejmowa\u0107 decyzje dotycz\u0105ce planowania i\u00a0prowadzenia produkcji rolnej \u2013 m\u00f3wi dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i\u00a0Kartografii UMWM \u003Cstrong\u003EMarcin Pawlak\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0W najbli\u017cszych latach koncepcja wsparcia obszar\u00f3w wiejskich i ekologicznej dzia\u0142alno\u015bci rolnej b\u0119dzie kontynuowana przy dofinansowaniu w ramach instrumentu \u003Cstrong\u003EFundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM)\u003C\/strong\u003E na lata 2021-2027. W ramach projektu \u201eSmart Villages 2\u201d jest planowana m.in. rozbudowa systemu ROLMApp o\u00a0nowe funkcjonalno\u015bci i rozszerzenie us\u0142ug certyfikacji i badania gleb na ca\u0142e wojew\u00f3dztwo mazowieckie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESystem ROLMapp jest dost\u0119pny dla rolnik\u00f3w pod adresem: https:\/\/rolmapp.pl, natomiast aplikacj\u0119 mobiln\u0105 Aplikacj\u0119 mo\u017cna pobra\u0107 ze sklepu Google Play.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":188286,"name":"1-DSC_0989.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61542\/188286\/0x0.jpg","description":"Konferencja dotycz\u0105ca mobilnego centrum bada\u0144"},{"id":188287,"name":"3-DSC_1017.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61542\/188287\/0x0.jpg","description":"Mobilne centrum bada\u0144 dla rolnik\u00f3w"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/61542\/188298\/23+10+30+Edward+G%25C5%2582a%25C5%25BCewski+dyrektor+Mazowieckie+Biuro+Geodezji+i+Urz%25C4%2585dze%25C5%2584+Rolnych+w+Ostro%25C5%2582%25C4%2599ce.mp3","extension":"MP3","name":"7196dea987257031b2d0c69510abaadd.mp3","size":"1.03 MB"},{"src":"\/resource\/61542\/188297\/23+10+30+El%25C5%25BCieta+Lanc+cz%25C5%2582onkini+zarz%25C4%2585du+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.mp3","extension":"MP3","name":"6ccdd73c1e86de4faa878caec3ed609e.mp3","size":"1.57 MB"},{"src":"\/resource\/61542\/188284\/23+10+30+IP_Cyfrowa+wie%25C5%259B.docx","extension":"DOCX","name":"eb2d3cf0db4f705f5728e9002494c6b1.docx","size":"70.87 KB"},{"src":"\/resource\/61542\/188299\/23+10+30+Marcin+Pawlak+dyrektor+cyfryzacji+UMWM.mp3","extension":"MP3","name":"1147d0118e77f73150543184faa5ba38.mp3","size":"1.11 MB"},{"src":"\/resource\/61542\/188295\/23+10+30+Miros%25C5%2582aw+Augustyniak+radny+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.mp3","extension":"MP3","name":"1f3402d11e221194c0f91669ed881510.mp3","size":"1.74 MB"},{"src":"\/resource\/61542\/188296\/23+10+30+Pawe%25C5%2582+Kubis+pracownik+centrum.mp3","extension":"MP3","name":"e1c991d1c837831909a3c8e223a92758.mp3","size":"3 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Mobilna analiza pr\u00f3bek gleby, jakiej jeszcze nie by\u0142o. Samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego uruchamia Mobilne Centrum Bada\u0144 i Analizy Gleby. Pilota\u017cowy program ruszy\u0142 w subregionie ostro\u0142\u0119ckim i potrwa trzy lata. Na ten cel samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego przeznaczy\u0142 ponad 11 mln z\u0142. W uroczystej inauguracji projektu wzi\u0119li udzia\u0142 m.in. cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego El\u017cbieta Lanc oraz radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Miros\u0142aw Augustyniak."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-10-30 13:18:11","modDate":"2023-10-30 14:09:45","tags":[{"ID":37,"TEXT":"El\u017cbieta Lanc","URL":"?tag[]=37"},{"ID":284,"TEXT":"Miros\u0142aw Augustyniak","URL":"?tag[]=284"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mobilne centrum bada\u0144 dla rolnik\u00f3w"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":37,"TEXT":"El\u017cbieta Lanc","URL":"?tag[]=37"},{"ID":284,"TEXT":"Miros\u0142aw Augustyniak","URL":"?tag[]=284"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/61542\/188285\/0x0.jpg","alt":"4-DSC_1042.jpg","title":null,"author":"Bartosz Bartosi\u0144ski"}}]}