Informacje prasowe

O środkach unijnych w Ciechanowie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

plik.jpg

Fundusze europejskie odmieniły subregion ciechanowski, wiele kluczowych projektów wpłynęło na jakość życia mieszkańców. Czy w obecnej perspektywie będzie kontynuacja działań zmierzających do jeszcze większego rozwoju miast, powiatów i gmin w subregionie? Przed beneficjentami kolejna szansa na nowe konkursy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu ciechanowskiego otrzymali ponad 523 mln zł na realizację 340 projektów. O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie z UE w obecnej perspektywie, można było się dowiedzieć podczas trwającej dziś w Ciechanowie konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”.

Region ciechanowski pozyskał prawie 523,5 mln zł z UE

Odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej, Mazowsze wciąż się rozwija. W każdym subregionie, beneficjenci zrealizowali setki inwestycji zmieniających jakość życia mieszkańców. Środki europejskie pomogły m.in. w budowie nowych dróg, w tym rowerowych, w budowie mostów, parkingów, w rewitalizacji zniszczonych terenów, wreszcie dofinansowały placówki medyczne oraz sektor edukacji. Większość działań miała pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności. Z efektów zrealizowanych projektów korzystają wszyscy mieszkańcy regionu oraz turyści.

W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu ciechanowskiego pozyskali aż 523,5 mln zł unijnej pomocy na realizację ponad 340 projektów. Pozwoliło to na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 837 mln zł. Wymieniać można długo. Oto kilka przykładów:

 • Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w Płońsku 50 mln zł;
 • Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie 11,9 mln zł;
 • Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki 9,3 mln zł;
 • Renowacja, modernizacja i częściowa adaptacja na cele społeczne Zespołu sakralnego w Ratowie (XVIII w.) wraz z o toczeniem oraz renowacja zabytkowego kościoła w Chociszewie 3,6 mln zł;
 • Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych w Płońsku 7,9 mln zł;
 • Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Radzanów 1,4 mln zł;
 • E-zdrowie dla Mazowsza 6,6 mln zł;
 • Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno- gospodarczych części obszaru dzielnicy ,,BLOKI" w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa 6,4 mln zł.

 

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie ciechanowskim najwięcej projektów w perspektywie finansowej 2014-2020, bo aż 71 zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne 77 inicjatyw, trzecie miejsce przypadło projektom społecznym i stawiającym na aktywizację, integrację oraz wsparcie osób niesamodzielnych, bezrobotnych i z niepełnosprawnościami 60 projektów. A kto jest liderem?

 • powiat ciechanowski – 184,7 mln zł dofinansowania
 • powiat płoński – 186,1 mln zł dofinansowania
 • powiat pułtuski – 63,3 mln zł dofinansowania

 

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Przed mazowieckimi beneficjentami kolejne możliwości. I to właśnie było tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne, będzie również wyczekiwany nabór wniosków dotyczący dróg.

Nowa perspektywa nabiera rozpędu. Przed nami intensywna praca przy ogłaszaniu konkursów i ocenie złożonych wniosków. Ważne z punktu widzenia beneficjentów, będą działania informacyjno-promocyjne, a także przestrzeganie karty praw podstawowych – podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

 

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

 

Kontakt dla mediów:

Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 22 542 25 62

e-mail: media@mazowia.eu

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony