Informacje prasowe

O środkach unijnych w Kadzidle. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

Grafika Konferencja Regionalna Autor: arch. UMWM

Jakie sukcesy ma region ostrołęcki w pozyskiwaniu funduszy europejskich? Czy w obecnej perspektywie będzie kontynuował politykę zmian i rozwoju swoich miast, powiatów i gmin? To okaże się już wkrótce, bo przed nami jesień pełna nowych naborów wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. A w poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu ostrołęckiego otrzymali blisko 534,3 mln zł na ponad 350 projektów. O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie w obecnej perspektywie, będzie można dowiedzieć się podczas trwającej dziś w Kadzidle konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”.

Region ostrołęcki pozyskał 534,3 mln zł z UE

Odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej, Mazowsze rozwinęło się dzięki pomocy funduszy europejskich – wskazał radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. – Beneficjenci zrealizowali setki inwestycji w każdym subregionie. Środki europejskie wpłynęły na jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w służbę zdrowia, poprawę transportu publicznego, podniosły jakość edukacji, wreszcie pomogły w rewitalizacji wielu zabytków, a także ochronią nasz klimat. Z efektów zrealizowanych projektów korzystają zaś wszyscy mieszkańcy.

W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu pozyskali aż 534,3 mln zł unijnej pomocy na realizację ponad 350 projektów. Pozwoliło to na realizację inwestycji o łącznej wartości 845,1 mln zł. Wymieniać można długo. Oto kilka przykładów:

 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec 7,7 mln zł;
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki25,8 mln zł;
 • ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych3 mln zł;
 • podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych10,7 mln zł;
 • edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej 8,4 mln zł;
 • budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV 17,5 mln zł;
 • aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)4,6 mln zł;
 • budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – 15,8 mln zł.

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie ostrołęckim najwięcej projektów w perspektywie finansowej 2014-2020, bo aż 73 zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne 70 inicjatyw, trzecie miejsce przypadło inwestycjom z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 54 projekty. A kto jest liderem?

 • -miasto Ostrołęka – 125,8 mln zł dofinansowania
 • powiat przasnyski – 111,9 mln zł dofinansowania
 • powiat wyszkowski – 107,7 mln zł dofinansowania

 

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Przed mazowieckimi beneficjentami kolejne możliwości. I to właśnie było tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne. Główni beneficjenci z subregionu żyrardowskiego to przedsiębiorcy, miasta i gminy, np. Iłów, Sochaczew, Grójec czy Chynów, powiaty takie jak żyrardowski, sochaczewski i grójecki, a także parafie, placówki przedszkolne i szpitale.

– Dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej wspieramy zrównoważony rozwój Mazowsza. Poprzez dofinansowanie tysięcy inwestycji społeczno-gospodarczych wzmacniamy wszystkie regiony województwa, staramy się niwelować różnice. Kolejna perspektywa to szansa na jeszcze większą poprawę życia mieszkańców Mazowsza, zachęcam do aktywnego udziału w konkursach, które jesienią będą dostępne w różnych obszarach – podkreślał dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

 

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej.

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

 

Kontakt dla mediów:
Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony