Informacje prasowe

O środkach unijnych w Korczewie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021–2027”

Uczestnicy konferencji w Korczewie.jpg Autor: fot. arch. MJWPU

Dzięki funduszom europejskim w subregionie siedleckim zaszły ogromne zmiany. Inwestycje w takie obszary jak transport, ekologia, zdrowie, edukacja czy usługi społeczne sprawiły, że znacząco podniósł się komfort życia mieszkańców regionu. O efektach wsparcia z Unii Europejskiej oraz możliwościach kontynuacji dynamicznego rozwoju Mazowsza w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 rozmawialiśmy podczas dzisiejszej konferencji regionalnej w Korczewie. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, rola, jaką odgrywają fundusze europejskie na Mazowszu, jest nie do przecenienia. – Dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej możemy wiele zrobić, nasz region się rozwija, a nasze małe ojczyzny zmieniają się na lepsze. Świadczą o tym zrealizowane inwestycje, takie jak chociażby Siedleckie Centrum Onkologii, Pałac Ogińskich, Centrum Przesiadkowe w Siedlcach czy ośrodek kultury w Pilawie. Oczywiście to tylko przykłady, bo w samym subregionie siedleckim i tylko w poprzedniej perspektywie finansowej udało się zrealizować około 320 projektów.


Subregion siedlecki ze wsparciem ponad 571 mln zł z UE

Dzięki funduszom europejskim w regionie poprawiły się warunki komunikacyjne, odrestaurowano wiele zabytkowych obiektów, a także przeprowadzono liczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Mieszkańcy zyskali również lepszy dostęp do usług medycznych, edukacyjnych oraz społecznych. W poprzedniej perspektywie, w latach 2014–2020, beneficjenci z subregionu siedleckiego pozyskali ponad 571 mln zł na realizację blisko 320 projektów. Wśród nich warto wymienić takie inwestycje jak:

• budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii – ponad 41,4 mln zł;
• rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach – ponad 33,3 mln zł;
• budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach – ponad 11, 5 mln zł;
• koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – ponad 5,4 mln zł;
• zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo - gastronomicznych oraz rewitalizacja Parku im. Armii Krajowej w Węgrowie - ponad 4,9 mln zł;
• aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice - ponad 4,9 mln zł;
• rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie – ponad 2,9 mln zł;

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie siedleckim w trakcie perspektywie finansowej 2014-2020 najwięcej projektów (76) zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty z zakresu niskoemisyjności (53 inicjatywy), z kolei na trzecim miejscu znalazły się projekty edukacyjne (42).

Do liderów pozyskiwania funduszy europejskich należą:
Miasto Siedlce – ponad 217 mln zł dofinansowania
Powiat sokołowski – ponad 98,5 mln zł dofinansowania
Powiat węgrowski85,5 mln zł dofinansowania

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie kluczowe inwestycje powstały w subregionie siedleckim dzięki wsparciu funduszy europejskich, a także kto może otrzymać dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 oraz jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane m.in. na działania dotyczące dostosowania do zmian klimatu, prace badawczo-rozwojowe, wsparcie edukacji czy też transport niskoemisyjny. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków, zachęcamy do śledzenia na bieżąco nadchodzących konkursów w ramach FEM 2021-2027.

– Środki europejskie to nasze wspólne dobro. Dzięki nim Mazowsze dynamicznie się rozwija. Teraz przed nami nowe cele, a program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027” to szansa na kontynuację działań i dalszy rozkwit naszego regionu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z harmonogramem konkursów i aplikowania. – podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu
Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych
Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.
Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa
Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.
Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.
Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.
Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)
Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.
Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność
Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich
Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.
Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT
Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł
Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN
Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny
Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych
Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023
Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów
Typy projektów: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących
Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023
Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa
Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji, Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej
Planowane rozpoczęcie: listopad 2023
Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie: 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych
Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług
Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023
Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich
Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia
Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.
Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin
Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej
Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.
Alokacja: 19 362 740 zł

Kontakt dla mediów:

Marta Zakrzewska
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 27
e-mail: media@mazowia.eu

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony