{"id":79165,"name":"rusza-budowa-30-kilometrowego-odcinka-drogi-wojewodzkiej-nr-747","title":"Rusza budowa 30-kilometrowego odcinka drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747","desc":"To najwi\u0119ksza inwestycja drogowa samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w regionie radomskim. Nowy przebieg drogi 747 b\u0119dzie liczy\u0142 30 km. Jest to drugi etap budowy drogi do mostu na Wi\u015ble, kt\u00f3ry kilka lat temu po\u0142\u0105czy\u0142 wojew\u00f3dztwa mazowieckie i lubelskie. Obecny etap inwestycji b\u0119dzie realizowany na terenie czterech gmin: I\u0142\u017ca, Rzeczni\u00f3w, Sienno i Lipsko. Tylko w tym roku samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego zabezpieczy\u0142 na ten cel 100 mln z\u0142. W \u015brod\u0119 w symbolicznym rozpocz\u0119ciu prac wzi\u0119li udzia\u0142 wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski, radny Leszek Przybytniak oraz dyrektor Mazowieckiego Zarz\u0105du Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski.","header":"Rusza budowa 30-kilometrowego odcinka drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747","lead":"To najwi\u0119ksza inwestycja drogowa samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w regionie radomskim. Nowy przebieg drogi 747 b\u0119dzie liczy\u0142 30 km. Jest to drugi etap budowy drogi do mostu na Wi\u015ble, kt\u00f3ry kilka lat temu po\u0142\u0105czy\u0142 wojew\u00f3dztwa mazowieckie i lubelskie. Obecny etap inwestycji b\u0119dzie realizowany na terenie czterech gmin: I\u0142\u017ca, Rzeczni\u00f3w, Sienno i Lipsko. Tylko w tym roku samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego zabezpieczy\u0142 na ten cel 100 mln z\u0142. W \u015brod\u0119 w symbolicznym rozpocz\u0119ciu prac wzi\u0119li udzia\u0142 wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski, radny Leszek Przybytniak oraz dyrektor Mazowieckiego Zarz\u0105du Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski.","keywords":"Rafa\u0142 Rajkowski, Leszek Przybytniak, Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski, wicemarsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, droga wojew\u00f3dzka nr 747, rozpocz\u0119cie prac, budowy, inwestycja drogowa, dofinansowanie, region radomski, powiat radomski, powiat lipski","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.\nDodanie pliku \u002224 03 13 IP_Rusza budowa 30km fragmentu drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747.docx\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u002224 03 13 IP_Rusza budowa 30km fragmentu drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747.docx\u0022 na \u002224 03 13 IP_Rusza budowa 30km fragmentu drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/rusza-budowa-30-kilometrowego-odcinka-drogi-wojewodzkiej-nr-747.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/rusza-budowa-30-kilometrowego-odcinka-drogi-wojewodzkiej-nr-747.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-03-13 13:22:01","dateLastVersionPublicate":"2024-03-13 13:22:01","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EBudowa jest kontynuacj\u0105 zrealizowanego ju\u017c I etapu inwestycji od mostu w Solcu na Wi\u015ble do drogi krajowej nr 79 w Lipsku. Obecnie roboty drogowe b\u0119d\u0105 prowadzone na terenie gmin Lipsko, Sienno, Rzeczni\u00f3w i I\u0142\u017ca na podstawie projektu opracowanego przez Mazowiecki Zarz\u0105d Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich. D\u0142ugo\u015b\u0107 trasy wynosi 29,6 km. Na potrzeby inwestycji zosta\u0142o wykupionych 125,2 ha grunt\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Dzisiaj symbolicznie rozpocz\u0119li\u015bmy budow\u0119 prawie 30-kilometrowego fragmentu drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747. Kontynuujemy rozpocz\u0119te kilka lat temu prace na drodze, kt\u00f3ra ma ogromne znacznie dla poprawy jako\u015bci podr\u00f3\u017cy i bezpiecze\u0144stwa kierowc\u00f3w, ale tak\u017ce spo\u0142eczno\u015bci gmin Sienno, Lipsko, I\u0142\u017ca oraz Rzeczni\u00f3w\u003Cem\u003E \u003C\/em\u003E\u2013 zauwa\u017ca \u003Cstrong\u003Ewicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski\u003C\/strong\u003E.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EBudowa drogi b\u0119dzie post\u0119powa\u0107 w wi\u0119kszo\u015bci po nowym \u015bladzie, jedynie ok. 5 km drogi b\u0119dzie poprowadzone obecnym \u015bladem. \u0141\u0105cznie zostanie przebudowanych 19 skrzy\u017cowa\u0144 z drogami gminnymi i\u00a0powiatowymi. Powstanie 29 obiekt\u00f3w in\u017cynierskich, w tym wiadukt nad ul. W\u00f3jtowsk\u0105 i most nad rzek\u0105 I\u0142\u017cank\u0105 w I\u0142\u017cy oraz most nad rzek\u0105 Kr\u0119piank\u0105 w miejscowo\u015bci Jawor Solecki (gm. Sienno). Powstan\u0105 tak\u017ce ronda w Pawliczce i przy ul. Staromiejskiej w I\u0142\u017cy, dzi\u0119ki czemu zwi\u0119kszy si\u0119 bezpiecze\u0144stwo i p\u0142ynno\u015b\u0107 jazdy. Dodatkowo zostanie wybudowanych 26 nowych przepust\u00f3w i przej\u015b\u0107 dla zwierz\u0105t.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Ca\u0142kowity koszt zadania to 277 mln z\u0142. 85% inwestycji b\u0119dzie finansowane przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w ramach \u015brodk\u00f3w unijnych z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2012-2027\u003Cem\u003E \u2013 \u003C\/em\u003Einformuje \u003Cstrong\u003ELeszek Przybytniak\u003C\/strong\u003E, radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EMazowiecki Zarz\u0105d Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich w Warszawie podpisa\u0142 umow\u0119 z wykonawc\u0105 18 stycznia tego roku. Wybrana zosta\u0142a firma STRABAG Sp. z o.o., kt\u00f3ra z\u0142o\u017cy\u0142a najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119. Planowany czas realizacji inwestycji to 3 lata.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Jest to jedno z najwi\u0119kszych przedsi\u0119wzi\u0119\u0107, jakie realizuje Mazowiecki Zarz\u0105d Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich. Wykonawc\u0105 inwestycji jest firma, z kt\u00f3r\u0105 wsp\u00f3\u0142pracujemy od wielu lat, dlatego mamy nadziej\u0119, \u017ce prace przebiegn\u0105 sprawnie i bez op\u00f3\u017anie\u0144, a kierowcy b\u0119d\u0105 mogli swobodnie korzysta\u0107 z nowego odcinka drogi. Mo\u017ce si\u0119 wydawa\u0107, \u017ce trzy lata to d\u0142ugo, ale musimy uwzgl\u0119dni\u0107 sezony zimowe, w kt\u00f3rych prace s\u0105 ograniczone do minimum \u2013 wyja\u015bnia \u003Cstrong\u003EGrzegorz Ob\u0142\u0119kowski\u003C\/strong\u003E, dyrektor Mazowieckiego Zarz\u0105du Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzeczniczka Prasowa\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591\u00a0974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":196061,"name":"747 003","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64366\/196061\/0x0.jpg","description":"Wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski i radny wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Leszek Przybytniak"},{"id":196058,"name":"747 005","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64366\/196058\/0x0.jpg","description":"Zdj\u0119cie grupowe"},{"id":196057,"name":"747 008","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64366\/196057\/0x0.jpg","description":"Wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski"},{"id":196059,"name":"747 009","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64366\/196059\/0x0.jpg","description":"Symboliczne rozpocz\u0119cie prac "}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/64366\/196062\/24+03+13+IP_Rusza+budowa+30km+fragmentu+drogi+wojew%25C3%25B3dzkiej+nr+747.docx","extension":"DOCX","name":"8b2a57bb32a30375cca44b1a5988f479.docx","size":"52.8 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"To najwi\u0119ksza inwestycja drogowa samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w regionie radomskim. Nowy przebieg drogi 747 b\u0119dzie liczy\u0142 30 km. Jest to drugi etap budowy drogi do mostu na Wi\u015ble, kt\u00f3ry kilka lat temu po\u0142\u0105czy\u0142 wojew\u00f3dztwa mazowieckie i lubelskie. Obecny etap inwestycji b\u0119dzie realizowany na terenie czterech gmin: I\u0142\u017ca, Rzeczni\u00f3w, Sienno i Lipsko. Tylko w tym roku samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego zabezpieczy\u0142 na ten cel 100 mln z\u0142. W \u015brod\u0119 w symbolicznym rozpocz\u0119ciu prac wzi\u0119li udzia\u0142 wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski, radny Leszek Przybytniak oraz dyrektor Mazowieckiego Zarz\u0105du Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-03-13 13:22:01","modDate":"2024-03-13 13:22:01","tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":276,"TEXT":"Leszek Przybytniak","URL":"?tag[]=276"},{"ID":1090,"TEXT":"Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski","URL":"?tag[]=1090"},{"ID":661,"TEXT":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=661"},{"ID":672,"TEXT":"droga","URL":"?tag[]=672"},{"ID":330,"TEXT":"Mazowiecki Zarz\u0105d Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich","URL":"?tag[]=330"},{"ID":1876,"TEXT":"podregion radomski","URL":"?tag[]=1876"},{"ID":1045,"TEXT":"powiat radomski","URL":"?tag[]=1045"},{"ID":1204,"TEXT":"powiat lipski","URL":"?tag[]=1204"},{"ID":138,"TEXT":"dofinansowanie","URL":"?tag[]=138"},{"ID":24,"TEXT":"inwestycja drogowa","URL":"?tag[]=24"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rusza budowa 30-kilometrowego odcinka drogi wojew\u00f3dzkiej nr 747"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":276,"TEXT":"Leszek Przybytniak","URL":"?tag[]=276"},{"ID":1090,"TEXT":"Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski","URL":"?tag[]=1090"},{"ID":661,"TEXT":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=661"},{"ID":672,"TEXT":"droga","URL":"?tag[]=672"},{"ID":330,"TEXT":"Mazowiecki Zarz\u0105d Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich","URL":"?tag[]=330"},{"ID":1876,"TEXT":"podregion radomski","URL":"?tag[]=1876"},{"ID":1045,"TEXT":"powiat radomski","URL":"?tag[]=1045"},{"ID":1204,"TEXT":"powiat lipski","URL":"?tag[]=1204"},{"ID":138,"TEXT":"dofinansowanie","URL":"?tag[]=138"},{"ID":24,"TEXT":"inwestycja drogowa","URL":"?tag[]=24"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/64366\/196055\/0x0.jpg","alt":"747 010.jpg","title":"Wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski, symboliczne rozpocz\u0119cie budowy 30 kilometrowego fragmentu DW 747","author":"Piotr Nowakowski"}}]}