{"id":75868,"name":"warszawa-bez-wegla-1","title":"Warszawa bez w\u0119gla","desc":"Pierwszego pa\u017adziernika wesz\u0142y w \u017cycie za\u0142o\u017cenia uchwa\u0142y antysmogowej Mazowsza. Porozumienie w tej sprawie jeszcze w 2020 r. podpisa\u0142y w\u0142adze miasta i wojew\u00f3dztwa.","header":"Warszawa bez w\u0119gla","lead":"Pierwszego pa\u017adziernika wesz\u0142y w \u017cycie za\u0142o\u017cenia uchwa\u0142y antysmogowej Mazowsza. Porozumienie w tej sprawie jeszcze w 2020 r. podpisa\u0142y w\u0142adze miasta i wojew\u00f3dztwa.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/warszawa-bez-wegla-1.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/warszawa-bez-wegla-1.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-29 13:04:29","dateLastVersionPublicate":"2023-10-02 10:43:31","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EO\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Ewprowadzenie uchwa\u0142y antysmogowej \u003C\/strong\u003Ena Mazowszu \u003Cstrong\u003Ezabiegali sami mieszka\u0144cy\u003C\/strong\u003E. Za po\u015brednictwem organizacji spo\u0142ecznych \u003Cstrong\u003Ew 2017 r. z\u0142o\u017cono apel w tej sprawie\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3ry zosta\u0142 \u003Cstrong\u003Epodpisany\u003C\/strong\u003E przez \u003Cstrong\u003Eponad 13 tys. os\u00f3b\u003C\/strong\u003E. Nic dziwnego, co roku \u003Cstrong\u003Ena Mazowszu\u003C\/strong\u003E z powodu \u003Cstrong\u003Ezanieczyszczenia powietrza\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Eumiera\u003C\/strong\u003E bowiem \u003Cstrong\u003Eod 4 do 6 tys. os\u00f3b\u003C\/strong\u003E. To tak, jakby z mapy regionu rocznie znika\u0142o miasto wielko\u015bci Mszczonowa. Miesi\u0119czne koszty zwi\u0105zane z leczeniem chor\u00f3b spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza oraz nieobecno\u015bci\u0105 w pracy wynosz\u0105 a\u017c 800 z\u0142 na ka\u017cdego mieszka\u0144ca wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Ostatecznie, po konsultacjach spo\u0142ecznych, uchwa\u0142a antysmogowa zosta\u0142a przyj\u0119ta w 2017 r. \u2013 co istotne \u2013 jednomy\u015blnie g\u0142osami radnych KO, PSL i PiS. Nie mia\u0142 do niej zastrze\u017ce\u0144 r\u00f3wnie\u017c wojewoda mazowiecki, kt\u00f3ry pe\u0142ni funkcj\u0119 kontroln\u0105 i ma narz\u0119dzia potrzebne do uniewa\u017cnienia uchwa\u0142 sejmikowych. W kwietniu 2022 r. sejmik znowelizowa\u0142 uchwa\u0142\u0119 antysmogow\u0105. Klub PiS nie popar\u0142 tych zmian.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ECo zak\u0142ada uchwa\u0142a antysmogowa?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUchwa\u0142a jest dzia\u0142aniem prewencyjnym podejmowanym w celu zapobiegania negatywnemu oddzia\u0142ywaniu urz\u0105dze\u0144 grzewczych na zdrowie i \u015brodowisko\u003C\/strong\u003E. Dlatego \u003Cstrong\u003Euchwa\u0142a zakazuje\u003C\/strong\u003E spalania najgorszych paliw: \u003Cstrong\u003Emu\u0142\u00f3w, flotokoncentrat\u00f3w, w\u0119gla brunatnego, sypkiego w\u0119gla kamiennego i mokrej biomasy, a jednocze\u015bnie nakazuje wymian\u0119 tzw. kopciuch\u00f3w\u003C\/strong\u003E. \u003Cstrong\u003EOd 1 stycznia 2023 r. obowi\u0105zuje zakaz ich u\u017cywania\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Naszym obowi\u0105zkiem, jako w\u0142adz samorz\u0105dowych, jest prowadzenie dzia\u0142a\u0144, kt\u00f3re ogranicz\u0105 poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wp\u0142yw na zdrowie ludzi i na \u015brodowisko. Dlatego w dialogu z mieszka\u0144cami Mazowsza ju\u017c od 2017 roku konsekwentnie, w spos\u00f3b zaplanowany i odpowiedzialny zmierzamy do skutecznego ograniczenia niskiej emisji na terenie wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Kamieniem milowym na drodze walki ze smogiem jest najbli\u017csza niedziela 1 pa\u017adziernika, kiedy to w ca\u0142ej Warszawie obowi\u0105zywa\u0107 zacznie zakaz palenia w\u0119glem w piecach i kominkach. Wszystko, co robimy wraz z samorz\u0105dem Miasta Sto\u0142ecznego Warszawy i samorz\u0105dami lokalnymi, s\u0142u\u017cy ochronie zdrowia i poprawie jako\u015bci \u017cycia mieszka\u0144c\u00f3w \u2013 zaznacza przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u003Cstrong\u003ELudwik Rakowski\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EWarszawa bez w\u0119gla\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZgodnie z zaostrzonymi w kwietniu 2022 r. przepisami najwi\u0119ksze zmiany dotycz\u0105 Warszawy, gdzie \u003Cstrong\u003Eod 1 pa\u017adziernika 2023 r.\u003C\/strong\u003E b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0107 \u003Cstrong\u003Ezakaz spalania w\u0119gla.\u003C\/strong\u003E Takie regulacje obejm\u0105 te\u017c \u003Cstrong\u003Epowiaty podwarszawskie\u003C\/strong\u003E \u2013 z tym \u017ce \u003Cstrong\u003Eod 1 stycznia 2028 r.\u003C\/strong\u003E Co wa\u017cne, wszystkie nowe kot\u0142y na paliwa sta\u0142e instalowane po 11 listopada 2017 r. musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 wymagania tzw. ekoprojektu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 W ostatnich latach obserwujemy popraw\u0119 jako\u015bci powietrza na Mazowszu i w Warszawie. W 2022 r. w \u017cadnej strefie nie zosta\u0142 przekroczony poziom dopuszczalny py\u0142u zawieszonego PM2,5. To skutek wielu dzia\u0142a\u0144, w tym r\u00f3wnie\u017c wynikaj\u0105cych z przyj\u0119tych przez sejmik przepis\u00f3w. Warto zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce zakaz palenia w\u0119glem nie tylko przyczynia si\u0119 do poprawy jako\u015bci powietrza poprzez zmniejszenie st\u0119\u017ce\u0144 py\u0142\u00f3w zawieszonych i wielopier\u015bcieniowych w\u0119glowodor\u00f3w aromatycznych. To tak\u017ce ograniczenie emisji gaz\u00f3w cieplarnianych. Szacuj\u0119, \u017ce rocznie mo\u017ce to by\u0107 mniej nawet o 49 tys. ton CO2 emitowanego bezpo\u015brednio ze spalania w\u0119gla w domowych kot\u0142ach \u2013 podkre\u015bla dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwole\u0144 Zintegrowanych w UMWM w Warszawie \u003Cstrong\u003EMarcin Podg\u00f3rski\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EPonad 47 tysi\u0119cy \u201ekopciuch\u00f3w\u201d ju\u017c wymienionych\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EDzi\u0119ki przeprowadzonej w gminach inwentaryzacji mo\u017cna by\u0142o konkretnie wskaza\u0107, ile urz\u0105dze\u0144 grzewczych nale\u017ca\u0142o wymieni\u0107. Mowa tu nie tylko o samych kot\u0142ach, ale te\u017c kominkach, piecach kaflowych itp. Zgodnie z danymi z inwentaryzacji \u003Cstrong\u003Ena ca\u0142ym Mazowszu musi zosta\u0107 wymienionych ponad 600 tys. urz\u0105dze\u0144 grzewczych\u003C\/strong\u003E. Najwi\u0119cej z nich znajduje si\u0119 \u003Cstrong\u003Ew regionie warszawskim wschodnim (18 proc.), radomskim (17 proc.) i siedleckim (15 proc.)\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW Warszawie do wymiany pozosta\u0142o jeszcze 4,2 tys. kopciuch\u00f3w\u003C\/strong\u003E \u2013 w zdecydowanej wi\u0119kszo\u015bci prywatnych. Mieszka\u0144cy wci\u0105\u017c mog\u0105 si\u0119 ubiega\u0107 o miejskie dofinansowanie na likwidacj\u0119 starego pieca. Do tej pory dzi\u0119ki finansowemu wsparciu stolicy uda\u0142o si\u0119 zmniejszy\u0107 liczb\u0119 prywatnych kopciuch\u00f3w o ponad 3,8 tys. sztuk. Jednocze\u015bnie w ostatnich latach zlikwidowano te\u017c 1,7 tys. przestarza\u0142ych piec\u00f3w w zasobie komunalnym.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 W\u0119giel to tak naprawd\u0119 kopciuchy, z kt\u00f3rymi w Warszawie walczymy od lat. Od 2018 r. na terenie miasta uda\u0142o si\u0119 zlikwidowa\u0107 70 proc. tych szkodliwych \u017ar\u00f3de\u0142 ogrzewania. Ale nie ustajemy w naszych dzia\u0142aniach. Mamy ekodoradc\u00f3w, kt\u00f3rzy odwiedzili ju\u017c ka\u017cdy dom, gdzie mo\u017ce znajdowa\u0107 si\u0119 kopciuch. Mamy kontrole Stra\u017cy Miejskiej i mamy te\u017c ca\u0142y system dotacji. To zar\u00f3wno miejskie dotacje na wymian\u0119 \u017ar\u00f3de\u0142 ogrzewania, jak i dofinansowanie w ramach program\u00f3w \u201eCzyste powietrze\u201d i \u201eStop Smog\u201d, w kt\u00f3rych jeste\u015bmy partnerem \u2013 m\u00f3wi Magdalena M\u0142ochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy. Przypomina te\u017c, \u017ce korzystaj\u0105c jednocze\u015bnie z miejskiego wsparcia i dofinansowania w ramach programu \u201eCzyste powietrze\u201d, mieszka\u0144cy mog\u0105 uzyska\u0107 nawet 100 proc. dotacji. \u2013 Pomo\u017cemy ka\u017cdemu, kto jest zainteresowany wymian\u0105 \u017ar\u00f3d\u0142a ciep\u0142a.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW latach 2021\u20132022 na Mazowszu wymieniono ponad 47 tys. kot\u0142\u00f3w\u003C\/strong\u003E (to 10 proc. liczby zaplanowanej w POP i jednocze\u015bnie 8 proc. liczby kot\u0142\u00f3w do wymiany wed\u0142ug uchwa\u0142y antysmogowej). To w dalszym ci\u0105gu wyzwanie. Aby do 2026 r. osi\u0105gn\u0105\u0107 cel trwa\u0142ej poprawy jako\u015bci powietrza na Mazowszu, powinno si\u0119 wymienia\u0107 83 377 kot\u0142\u00f3w rocznie.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ERuszaj\u0105 konsultacje spo\u0142eczne Programu Ochrony Powietrza na Mazowszu\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w celu ochrony os\u00f3b najbardziej wra\u017cliwych na zanieczyszczenie powietrza podj\u0105\u0142 decyzj\u0119 o \u003Cstrong\u003Eaktualizacji Programu Ochrony Powietrza\u003C\/strong\u003E. Projekt dokumentu zosta\u0142 udost\u0119pniony mieszka\u0144com, a uwagi do niego mo\u017cna zg\u0142asza\u0107 do 20 pa\u017adziernika 2023 r. Wi\u0119cej o konsultacjach spo\u0142ecznych na stronie\u00a0\u003Ca href=\u0022https:\/\/www.powietrze.mazovia.pl\/aktualnosci\/wszystkie\/twoje-zdanie-ma-znaczenie-wez-udzial-w-konsultacjach-aktualizacji-pop\u0022 title=\u0022informacja o konsultacjach spo\u0142ecznych \u0022\u003Ewww.powietrze.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u00a0.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ECzym oddychamy?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPolska ma najgorsze powietrze w Europie.\u003C\/strong\u003E Z danych \u015awiatowej Organizacji Zdrowia wynika, \u017ce \u003Cstrong\u003E36 spo\u015br\u00f3d 50 najbardziej zanieczyszczonych miast\u003C\/strong\u003E Unii Europejskiej znajduje si\u0119\u003Cstrong\u003E w naszym kraju\u003C\/strong\u003E. Z\u0142a jako\u015b\u0107 powietrza jest potwierdzana w wynikach rocznych ocen jako\u015bci powietrza (ROJP) \u2013 \u003Cstrong\u003Ena Mazowszu\u003C\/strong\u003E wyst\u0119puj\u0105 \u003Cstrong\u003Eprzekroczenia norm dla\u003C\/strong\u003E py\u0142\u00f3w zawieszonych \u003Cstrong\u003EPM10 i PM2,5 i benzo(a)pirenu\u003C\/strong\u003E, a \u003Cstrong\u003Ena terenie Warszawy\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003E\u2013\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Er\u00f3wnie\u017c NO\u003Csub\u003E2\u003C\/sub\u003E\u003C\/strong\u003E. Wed\u0142ug ROJP ogrzewanie gospodarstw domowych odpowiada za 98 proc. emisji B(a)P w wojew\u00f3dztwie. Co 5. zgon na \u015bwiecie nast\u0119puje w wyniku zanieczyszczenia powietrza.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWarto te\u017c przypomnie\u0107, \u017ce z\u0142a jako\u015b\u0107 powietrza w Polce poskutkowa\u0142a wyrokiem Trybuna\u0142u Sprawiedliwo\u015bci UE z 22 lutego 2018 r. dotycz\u0105cym skargi KE przeciwko RP w zakresie niespe\u0142nienia wymog\u00f3w dyrektyw dotycz\u0105cych py\u0142u zawieszonego PM10 (skarga C-336\/16). W wyroku zarzucono Polsce m.in. wieloletnie (2000-2015) przekraczanie dopuszczalnych norm py\u0142u zawieszonego PM10 oraz nieskuteczno\u015b\u0107 okre\u015blonych w dotychczasowych programach ochrony powietrza dzia\u0142a\u0144 naprawczych i ich zbyt d\u0142ugi horyzont czasowy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":186863,"name":"Dyrektor Magdalena Mochowska podczas konferencji.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60999\/186863\/0x0.jpg","description":"Dyrektor Magdalena Mochowska przemawia na konferencji"},{"id":186862,"name":"Dyrektor Marcin Podg\u00f3rski opowiada o uchwale antysmogowej.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60999\/186862\/0x0.jpg","description":"Dyrektor Marcin Podg\u00f3rski przemawia podczas konferencji "},{"id":186860,"name":"Przewodnicz\u0105cy sejmiku Ludwik Rakowski i dyrektor Magdalena M\u0142ochowska.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60999\/186860\/0x0.jpg","description":"Przemawia przewodnicz\u0105cy sejmiku Ludwik Rakowski"},{"id":186864,"name":"Przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski rozmawia z dziennikarzami.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60999\/186864\/0x0.jpg","description":"Przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski odpowiada na pytania dziennikarzy "},{"id":186861,"name":"Uczestnicy konferencji na temat walki o czyste powietrze w Warszawie.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60999\/186861\/0x0.jpg","description":"Uczestnicy konferencji na temat walki o czyste powietrze w Warszawie od lewej dyrektor Magdalena M\u0142ochowska, przewodnicz\u0105cy Ludwik Rakowski i dyrektor Marcin Podg\u00f3rski"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60999\/186855\/23+09+29+IP+Warszawa+bez+wegla.docx","extension":"DOCX","name":"7154a2be3fbe83ed472b9fecc5a8115b.docx","size":"77.48 KB"},{"src":"\/resource\/60999\/186856\/23+09+29+Ludwik+Rakowski+przewodnicz%25C4%2585cy+sejmiku+wojew%25C3%25B3dzta+mazowieckiego.mp3","extension":"MP3","name":"d9e4d49c76658c6eed0b00f5905a8064.mp3","size":"9.12 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186857\/23+09+29+Magdalena+M%25C5%2582ochowska+dyrektor+koordynator+ds+zielonej+Warszawy.mp3","extension":"MP3","name":"327ad3004e8b31f20c8bc3051a01f36e.mp3","size":"12.83 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186858\/23+09+29+Marcin+Podg%25C3%25B3rski+dyrektor+Departament+Gospodarki+Odpadami+Emisji+i+Pozwole%25C5%2584+Zintegrowanych.mp3","extension":"MP3","name":"9cb7c98bcfe3b170864a05d683a27782.mp3","size":"10.23 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186863\/Dyrektor+Magdalena+Mochowska+podczas+konferencji.JPG","extension":"JPG","name":"ee9d26af687fd8f2da842dc819b7fad3.JPG","size":"1.62 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186862\/Dyrektor+Marcin+Podg%25C3%25B3rski+opowiada+o+uchwale+antysmogowej.JPG","extension":"JPG","name":"26ec5fe61d122c2ada4c9179b277a532.JPG","size":"1.92 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186860\/Przewodnicz%25C4%2585cy+sejmiku+Ludwik+Rakowski+i+dyrektor+Magdalena+M%25C5%2582ochowska.jpg","extension":"JPG","name":"caea8dbccbc3aa26d4b3d27e040753b4.jpg","size":"1.69 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186864\/Przewodnicz%25C4%2585cy+Sejmiku+Wojew%25C3%25B3dztwa+Mazowieckiego+Ludwik+Rakowski+rozmawia+z+dziennikarzami.JPG","extension":"JPG","name":"cfeba454aa89ff5510cb9ffe106387b4.JPG","size":"1.51 MB"},{"src":"\/resource\/60999\/186861\/Uczestnicy+konferencji+na+temat+walki+o+czyste+powietrze+w+Warszawie.jpg","extension":"JPG","name":"8d67e399254f065a01e4df21d69df6e7.jpg","size":"1.85 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Pierwszego pa\u017adziernika wesz\u0142y w \u017cycie za\u0142o\u017cenia uchwa\u0142y antysmogowej Mazowsza. Porozumienie w tej sprawie jeszcze w 2020 r. podpisa\u0142y w\u0142adze miasta i wojew\u00f3dztwa."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-29 13:04:29","modDate":"2023-10-02 10:43:31","tags":[{"ID":4,"TEXT":"Janina Ewa Orze\u0142owska","URL":"?tag[]=4"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":37,"TEXT":"El\u017cbieta Lanc","URL":"?tag[]=37"},{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":39,"TEXT":"Wies\u0142aw Raboszuk","URL":"?tag[]=39"},{"ID":100,"TEXT":"Ludwik Rakowski","URL":"?tag[]=100"},{"ID":285,"TEXT":"smog","URL":"?tag[]=285"},{"ID":653,"TEXT":"uchwa\u0142a antysmogowa","URL":"?tag[]=653"},{"ID":657,"TEXT":"Marcin Podg\u00f3rski","URL":"?tag[]=657"},{"ID":993,"TEXT":"Warszawa","URL":"?tag[]=993"},{"ID":1566,"TEXT":"stop smog","URL":"?tag[]=1566"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Warszawa bez w\u0119gla"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":4,"TEXT":"Janina Ewa Orze\u0142owska","URL":"?tag[]=4"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":37,"TEXT":"El\u017cbieta Lanc","URL":"?tag[]=37"},{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":39,"TEXT":"Wies\u0142aw Raboszuk","URL":"?tag[]=39"},{"ID":100,"TEXT":"Ludwik Rakowski","URL":"?tag[]=100"},{"ID":285,"TEXT":"smog","URL":"?tag[]=285"},{"ID":653,"TEXT":"uchwa\u0142a antysmogowa","URL":"?tag[]=653"},{"ID":657,"TEXT":"Marcin Podg\u00f3rski","URL":"?tag[]=657"},{"ID":993,"TEXT":"Warszawa","URL":"?tag[]=993"},{"ID":1566,"TEXT":"stop smog","URL":"?tag[]=1566"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60999\/186861\/0x0.jpg","alt":"Uczestnicy konferencji na temat walki o czyste powietrze w Warszawie","title":"Uchwa\u0142a antysmogowa zakazuje spalania najgorszych paliw.","author":"fot. arch. UMWM"}}]}