{"id":76374,"name":"25-lecie-uniwersyteckiego-osrodka-transferu-technologii-uw","title":"25-lecie Uniwersyteckiego O\u015brodka Transferu Technologii UW","desc":"Marsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d za wybitne zas\u0142ugi oraz ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015bci na rzecz naszego regionu.","header":"25-lecie Uniwersyteckiego O\u015brodka Transferu Technologii UW","lead":"Marsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d za wybitne zas\u0142ugi oraz ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015bci na rzecz naszego regionu.","keywords":"Pro Masovia, UW, Uniwersytet Warszawski, UOTT","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/edukacja_i_sport\/aktualnosci\/25-lecie-uniwersyteckiego-osrodka-transferu-technologii-uw.html","url":"\/pl\/edukacja_i_sport\/aktualnosci\/25-lecie-uniwersyteckiego-osrodka-transferu-technologii-uw.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-10-27 11:56:50","dateLastVersionPublicate":"2023-10-27 11:56:50","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"25-lecie Uniwersyteckiego O\u015brodka Transferu Technologii UW"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - edukacja i sport"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EMarsza\u0142ek Adam Struzik wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 w konferencji pn. \u201eKomercjalizacja i przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 w XXI w.\u201d po\u0142\u0105czonej z obchodami 25-lecia \u003Cstrong\u003EUniwersyteckiego O\u015brodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego\u003C\/strong\u003E (UOTT). Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u2013 r\u00f3wnie\u017c \u015bwi\u0119tuj\u0105cy w tym roku swoje 25-lecie \u2013 zosta\u0142 wsp\u00f3\u0142organizatorem wydarzenia. Marsza\u0142ek Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego Adam Struzik dla podkre\u015blenia rangi wydarzenia, obj\u0105\u0142 je r\u00f3wnie\u017c patronatem honorowym. \u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u0141\u0105cznik pomi\u0119dzy \u015bwiatem nauki i biznesu\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EO\u015brodek zosta\u0142 powo\u0142any uchwa\u0142\u0105 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w czerwcu 1998 r. Zadaniem centr\u00f3w transferu technologii jest komercjalizacja w\u0142asno\u015bci intelektualnej wypracowanej na uczelni. Jak mo\u017cemy przeczyta\u0107 na \u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/www.uw.edu.pl\/cwierc-wieku-transferu-technologii-na-uw\/\u0022\u003Estronie uniwersytetu\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E:\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u201ePracownicy, kt\u00f3rzy wsp\u00f3\u0142tworzyli UOTT \u003Cspan\u003Eod jego zarania\u00a0\u003C\/span\u003Ewspominaj\u0105, \u017ce na pocz\u0105tku, zanim jeszcze ktokolwiek zamarzy\u0142 o sprzeda\u017cy licencji na uniwersyteckie wynalazki czy know-how, najwi\u0119kszym sukcesem by\u0142o wypracowanie na uczelni uwarunkowa\u0144 formalnych i prawnych, kt\u00f3re da\u0142y mo\u017cliwo\u015b\u0107 komercjalizowania wynik\u00f3w bada\u0144 i dzia\u0142ania jednostki w spos\u00f3b unormowany i przejrzysty.\u201d\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ERang\u0119 o\u015brodka podczas konferencji podkre\u015bli\u0142 tak\u017ce marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E:\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EDzi\u0119ki dzia\u0142aniom o\u015brodka, kt\u00f3ry odgrywa istotn\u0105 rol\u0119 \u0142\u0105cznika mi\u0119dzy \u015bwiatem nauki i biznesu, innowacyjne pomys\u0142y oraz badania przekszta\u0142caj\u0105 si\u0119 w realne produkty i us\u0142ugi, co nie tylko przyczynia si\u0119 do rozwoju lokalnych firm, lecz tak\u017ce do tworzenia nowych miejsc pracy. To z kolei znacz\u0105co wp\u0142ywa na wzrost konkurencyjno\u015bci Mazowsza.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EPodczas konferencji \u201e\u003Cstrong\u003EKomercjalizacja i przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 w XXI w.\u003C\/strong\u003E\u201d podsumowano dzia\u0142alno\u015b\u0107 jednostki. W wyst\u0105pieniach prelegenci m\u00f3wili m.in. o szybkim rozwoju technologii i bada\u0144 naukowych oraz ich wp\u0142ywie na wiele dziedzin \u017cycia.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EMedal dla uniwersyteckiego o\u015brodka\u003C\/h2\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJestem dumny, \u017ce mog\u0119 dzi\u015b uhonorowa\u0107 t\u0119 wyj\u0105tkow\u0105 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d za wybitne zas\u0142ugi oraz ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015bci na rzecz naszego regionu. Bardzo sobie ceni\u0119 wieloletni\u0105, wzorow\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z o\u015brodkiem, jak i ca\u0142ym Uniwersytetem Warszawskim \u2013 m\u00f3wi\u0142 \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EOdznaczenie z r\u0105k marsza\u0142ka odebra\u0142 dr hab. in\u017c. \u003Cstrong\u003EPrzemys\u0142aw Dubel\u003C\/strong\u003E, dyrektor UOTT.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EZmiana nazwy jednostki\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPo \u0107wier\u0107 wieku dzia\u0142alno\u015bci, 26 pa\u017adziernika br. Uniwersytecki O\u015brodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zmieni\u0142 nazw\u0119 na \u003Cstrong\u003ECentrum Transferu Technologii i Wiedzy UW\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":188249,"name":"1","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188249\/0x0.jpg","description":"Adam Struzik podczas przem\u00f3wienia na konferencji "},{"id":188248,"name":"Budynek, w kt\u00f3rym mie\u015bci si\u0119 UOTT.","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188248\/0x0.jpg","description":"Centrum Nowych Technologii (CeNT) UW w Warszawie."},{"id":188254,"name":"4","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188254\/0x0.jpg","description":"wyst\u0105pienia marsza\u0142ka "},{"id":188253,"name":"7","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188253\/0x0.jpg","description":"Wn\u0119trze budynku "},{"id":188251,"name":"9","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188251\/0x0.jpg","description":"Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Alojzy Z. Nowak"},{"id":188252,"name":"10","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188252\/0x0.jpg","description":"Wn\u0119trze budynku w kt\u00f3rym odby\u0142a si\u0119 konferencja. "},{"id":188250,"name":"11","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188250\/0x0.jpg","description":"marsza\u0142ek zaprasza na scen\u0119 dyrektora UOTT"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Marsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d za wybitne zas\u0142ugi oraz ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015bci na rzecz naszego regionu."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-10-27 11:56:50","modDate":"2023-10-27 11:56:50","tags":[{"ID":2112,"TEXT":"Medal Pami\u0105tkowy Pro Masovia","URL":"?tag[]=2112"},{"ID":2237,"TEXT":"UOTT","URL":"?tag[]=2237"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"25-lecie Uniwersyteckiego O\u015brodka Transferu Technologii UW"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":2112,"TEXT":"Medal Pami\u0105tkowy Pro Masovia","URL":"?tag[]=2112"},{"ID":2237,"TEXT":"UOTT","URL":"?tag[]=2237"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/61526\/188243\/0x0.jpg","alt":"fot. Tomasz Targo\u0144ski (KM)","title":"Przekazanie medalu i dyplomu przez marsza\u0142ka Adama Struzika.","author":"fot. Tomasz Targo\u0144ski (KM)"}}]}