{"id":79390,"name":"30-lecie-zwiazku-gmin-regionu-plockiego","title":"30-lecie Zwi\u0105zku Gmin Regionu P\u0142ockiego","desc":"Z okazji jubileuszu marsza\u0142ek Adam Struzik wr\u0119czy\u0142 cz\u0142onkom zwi\u0105zku dyplomy uznania. Otrzyma\u0142o je w sumie 19 os\u00f3b.","header":"30-lecie Zwi\u0105zku Gmin Regionu P\u0142ockiego","lead":"Z okazji jubileuszu marsza\u0142ek Adam Struzik wr\u0119czy\u0142 cz\u0142onkom zwi\u0105zku dyplomy uznania. Otrzyma\u0142o je w sumie 19 os\u00f3b.","keywords":"Zwi\u0105zek Gmin Regionu P\u0142ockiego; jubileusz; Adam Struzik","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/ekologia\/aktualnosci\/30-lecie-zwiazku-gmin-regionu-plockiego.html","url":"\/pl\/ekologia\/aktualnosci\/30-lecie-zwiazku-gmin-regionu-plockiego.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-03-22 14:24:28","dateLastVersionPublicate":"2024-03-22 14:43:36","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"30-lecie Zwi\u0105zku Gmin Regionu P\u0142ockiego"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"31"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - ekologia i \u015brodowisko"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Serdecznie dzi\u0119kuj\u0119 za\u00a0Wasz\u0105 prac\u0119 i wszelkie inicjatywy podejmowane na\u00a0rzecz gmin i mieszka\u0144c\u00f3w regionu p\u0142ockiego \u2013\u00a0m\u00f3wi\u0142 marsza\u0142ek\u00a0\u003Cstrong\u003EAdam\u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EStruzik\u003C\/strong\u003E, wr\u0119czaj\u0105c dyplomy uznania.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EEnergetyczna konferencja\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZ okazji jubileuszu 30-lecia istnienia zwi\u0105zek zorganizowa\u0142 konferencj\u0119 pn. \u003Cstrong\u003E\u201eNowa energia dla gmin Zachodniego Mazowsza\u201d. \u003C\/strong\u003EW jej ramach odby\u0142y si\u0119\u003Cstrong\u003E 4 wyk\u0142ady. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPierwszy \u2013 \u201ePartnerstwo i wsp\u00f3\u0142praca \u2013 kluczem do rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta P\u0142ocka\u201d wyg\u0142osi\u0142 Andrzej Nowakowski prezydent P\u0142ocka, przewodnicz\u0105cy zarz\u0105du Zwi\u0105zku Gmin Regionu P\u0142ockiego.\u00a0O mo\u017cliwo\u015bciach finansowania i wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej i spo\u0142eczno\u015bci energetycznych w Polsce m\u00f3wi\u0142 Marcin Rudnik, ekspert Krajowej Izby Klastr\u00f3w Energii i OZE.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPrezentacj\u0119 wprowadzaj\u0105c\u0105 do nowych zasad funkcjonowania klastr\u00f3w energii przygotowa\u0142 Tomasz Drza\u0142, dyrektor zarz\u0105dzaj\u0105cy Krajowej Izby Klastr\u00f3w Energii i OZE. Za\u015b trzy strategie rozwoju dla klastr\u00f3w energii, w ramach Zwi\u0105zku Gmin Regionu P\u0142ockiego przedstawi\u0142 Arkadiusz Miko\u0142ajczyk, ekspert Krajowej Izby Klastr\u00f3w Energii i OZE.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EO zwi\u0105zku\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZwi\u0105zek Gmin Regionu P\u0142ockiego (ZGRP) \u003Cstrong\u003Erozpocz\u0105\u0142 swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 14 kwietnia 1994 r.\u003C\/strong\u003E Zrzesza gminy powiat\u00f3w: \u003Cstrong\u003Ep\u0142o\u0144skiego, p\u0142ockiego i gostyni\u0144skiego.\u003C\/strong\u003E Do jego g\u0142\u00f3wnych zada\u0144 nale\u017c\u0105 m.in.:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eprowadzenie dzia\u0142a\u0144 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epozyskiwanie \u015brodk\u00f3w finansowych na realizacj\u0119 inwestycji zwi\u0105zanych z ochron\u0105 \u015brodowiska w zakresie rekultywacji sk\u0142adowisk, odnawialnych \u017ar\u00f3de\u0142 energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji, gospodarki odpadami,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzygotowanie i prowadzenie program\u00f3w:\u003C\/li\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eusuwania wyrob\u00f3w zawieraj\u0105cych azbest;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eopieki nad zwierz\u0119tami;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Etransportu lokalnego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cli\u003Epodnoszenie poziomu \u015bwiadomo\u015bci spo\u0142ecze\u0144stwa oraz edukacja i kszta\u0142cenie w formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie program\u00f3w edukacyjnych i\u00a0szkoleniowych w tym podnosz\u0105cych jako\u015b\u0107 funkcjonowania administracji publicznej\/samorz\u0105dowej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epromowanie zdrowego stylu \u017cycia poprzez prowadzenie dzia\u0142a\u0144 na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszka\u0144c\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprowadzenie dzia\u0142a\u0144 na rzecz rozwoju turystyki.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":196757,"name":"image00002.jpeg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64595\/196757\/0x0.jpeg","description":"marsza\u0142ek na widowni w trakcie prelekcji"},{"id":196758,"name":"image00009.jpeg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64595\/196758\/0x0.jpeg","description":"Marsza\u0142ek wr\u0119cza dyplom Krzysztofowi Jadczakowi"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Z okazji jubileuszu marsza\u0142ek Adam Struzik wr\u0119czy\u0142 cz\u0142onkom zwi\u0105zku dyplomy uznania. Otrzyma\u0142o je w sumie 19 os\u00f3b."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-03-22 14:24:28","modDate":"2024-03-22 14:43:36","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":712,"TEXT":"jubileusz","URL":"?tag[]=712"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"30-lecie Zwi\u0105zku Gmin Regionu P\u0142ockiego"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":712,"TEXT":"jubileusz","URL":"?tag[]=712"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/64595\/196756\/0x0.jpeg","alt":"marsza\u0142ek Adam Struzik i odznaczone osoby","title":null,"author":"Fot. Fokusmedia"}}]}