{"id":81774,"name":"mazowieckie-forum-spolecznosci-energetycznych-2","title":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych","desc":"Podsumowano dzia\u0142ania samorz\u0105du Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorz\u0105d\u00f3w lokalnych m.in. w badaniu ich potencja\u0142u budowania lokalnych spo\u0142eczno\u015bci energetycznych.","header":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych","lead":"Podsumowano dzia\u0142ania samorz\u0105du Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorz\u0105d\u00f3w lokalnych m.in. w badaniu ich potencja\u0142u budowania lokalnych spo\u0142eczno\u015bci energetycznych.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.\nDodanie pliku \u0022UMWM - Pilota\u017c - modele sp\u00f3\u0142dzielni energetycznych.pdf\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022UMWM - Pilota\u017c - modele sp\u00f3\u0142dzielni energetycznych.pdf\u0022 na \u0022UMWM - Pilota\u017c - modele sp\u00f3\u0142dzielni energetycznych.pdf\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/ekologia\/aktualnosci\/mazowieckie-forum-spolecznosci-energetycznych-2.html","url":"\/pl\/ekologia\/aktualnosci\/mazowieckie-forum-spolecznosci-energetycznych-2.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-07-08 11:39:52","dateLastVersionPublicate":"2024-07-08 11:39:52","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - ekologia i \u015brodowisko"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EMazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych odby\u0142o si\u0119 27 czerwca w gmachu audytorium Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu uczestniczy\u0142o ponad 130 os\u00f3b, w tym szerokie grono przedstawicieli administracji krajowej, jednostek samorz\u0105du terytorialnego, o\u015brodk\u00f3w naukowo-badawczych, a tak\u017ce jednostek otoczenia biznesu, zaanga\u017cowanych w dzia\u0142ania i procesy powi\u0105zane z produkcj\u0105 i bilansowaniem energii.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EPilota\u017cowy program\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EOd maja do czerwca br. w 11 gminach z terenu wojew\u00f3dztwa przeprowadzono\u003Cstrong\u003E pilota\u017cowy program po\u015bwi\u0119cony badaniu zdolno\u015bci do efektywnego bilansowania \u003C\/strong\u003E(wytwarzania, konsumpcji i magazynowania) \u003Cstrong\u003Eenergii\u003C\/strong\u003E, projektuj\u0105c ich dzia\u0142anie w formie \u003Cstrong\u003Esp\u00f3\u0142dzielni energetycznych lub\/i klastr\u00f3w energii\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWst\u0119pne wyniki wykazuj\u0105, \u017ce na terenie wojew\u00f3dztwa mazowieckiego \u003Cstrong\u003Eistniej\u0105 perspektywy optymalizacji, \u003C\/strong\u003Ea w okre\u015blonych przypadkach r\u00f3wnie\u017c szerszego rozwini\u0119cia\u003Cstrong\u003E lokalnych odnawialnych \u017ar\u00f3de\u0142 energii (OZE) \u003C\/strong\u003Ew ramach jednej z dw\u00f3ch rozpatrywanych platform spo\u0142eczno\u015bci energetycznych: sp\u00f3\u0142dzielni energetycznej i\/lub klastra energii.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EEfektywnie znaczy taniej\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EDzia\u0142anie spo\u0142eczno\u015bci energetycznej na szczeblu gminy mo\u017ce przyczynia\u0107 si\u0119 m.in. do: \u003Cstrong\u003Eracjonalizacji wykorzystania energii z fotowoltaiki\u003C\/strong\u003E; \u003Cstrong\u003Estymulowania rozwoju technologii OZE wykorzystuj\u0105cych lokalne zasoby materialne\u003C\/strong\u003E (np. biomas\u0119), \u003Cstrong\u003Erozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej, ch\u0142odu i ciep\u0142a\u003C\/strong\u003E \u2013 co pomaga bilansowa\u0107 energi\u0119 wytwarzan\u0105 i konsumowan\u0105 (w r\u00f3\u017cnej postaci) na poziomie lokalnym. Opr\u00f3cz tego, budowa lokalnych \u201ewysp energii\u201d mo\u017ce skutkowa\u0107 ni\u017cszymi kosztami produkcji i \u003Cstrong\u003Eni\u017csz\u0105 cen\u0105 energii dla mieszka\u0144c\u00f3w\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERozwi\u0105zania te pomog\u0105 \u003Cstrong\u003Ewprowadzi\u0107 \u201ezielon\u0105 energi\u0119\u201d do gospodarki\u003C\/strong\u003E, podnosz\u0105c atrakcyjno\u015b\u0107 inwestycyjn\u0105 regionu. Dodatkowo dzia\u0142anie na szczeblu gminy mo\u017ce mie\u0107 \u003Cstrong\u003Ewymierny wp\u0142yw na gospodark\u0119 og\u00f3lnokrajow\u0105\u003C\/strong\u003E \u2013 \u003Cstrong\u003Euwalniaj\u0105c miejsce w sieci energetycznej dla produktu dostarczanego przez dostawc\u00f3w zawodowych\u003C\/strong\u003E, a w perspektywie \u003Cstrong\u003Ewnosi\u0107 wk\u0142ad w og\u00f3lnokrajowy schemat produkcji i dystrybucji wodoru\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EModelowe rozwi\u0105zania\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUczestnikom forum przedstawiono \u003Cstrong\u003Etrzy modelowe rozwi\u0105zania w formie sp\u00f3\u0142dzielni energetycznych\u003C\/strong\u003E oraz \u003Cstrong\u003Emodel klastra energii\u003C\/strong\u003E \u2013 na bazie audytowanych mazowieckich gmin.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPrzedstawiciele samorz\u0105du, organizacji bran\u017cowych oraz agend krajowych dyskutowali na temat mo\u017cliwo\u015bci zastosowania projekt\u00f3w spo\u0142eczno\u015bci energetycznych w walce z ub\u00f3stwem energetycznym oraz popraw\u0119 bilansu energetycznego subregion\u00f3w. W\u0142adze samorz\u0105dowe staj\u0105 wobec wyzwa\u0144 wynikaj\u0105cych m.in. z niestabilnego prawodawstwa czy uwarunkowa\u0144 strukturalnych (odbi\u00f3r energii przez OSD). Jednocze\u015bnie w \u015brodowisku samorz\u0105dowym potrzebne jest budowanie fachowej wiedzy z zakresu zarz\u0105dzania i obrotu energi\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EGdzie szuka\u0107 wiedzy?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW panele tematyczne i informacyjne zaanga\u017cowani byli specjali\u015bci oraz pracownicy firm realizuj\u0105cych program pilota\u017cowy:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EPrometheus Energy Wsch\u00f3d Sp. z o.o. \u2013 audytor energetyczny programu pilota\u017cowego\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EXXOG Klastry Energii P.S.A. \u2013 partner merytoryczny programu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EPoni\u017cej w plikach do pobrania prezentacja zawieraj\u0105ca trzy modelowe rozwi\u0105zania dla gmin w formule sp\u00f3\u0142dzielni energetycznych (na bazie audytowanych gmin na Mazowszu).\u003C\/p\u003E\n\u003Ch3\u003EInformacja dla os\u00f3b ze szczeg\u00f3lnymi potrzebami:\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003EJe\u015bli maj\u0105 Pa\u0144stwo k\u0142opot z dost\u0119pem do tre\u015bci zamieszczonych w plikach do pobrania, prosimy o kontakt z \u003Cstrong\u003EMariuszem Rukatem\u003C\/strong\u003E, pe\u0142nomocnikiem Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych, tel. (22) 59 07\u00a0785, e-mail: mariusz.rukat@mazovia.pl. W miar\u0119 mo\u017cliwo\u015bci pomo\u017cemy w zapoznaniu si\u0119 z tre\u015bci\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003Chr \/\u003E\n\u003Ch2\u003EPrelegenci forum:\u003C\/h2\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EAleksandra Hanzel\u003C\/strong\u003E, zast\u0119pca dyrektora Kancelarii Marsza\u0142ka ds. Gospodarki i Wsp\u00f3\u0142pracy Zagranicznej\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EAndrzej Ka\u017amierski\u003C\/strong\u003E, Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMariusz Rukat\u003C\/strong\u003E, pe\u0142nomocnik Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych, koordynator programu (wprowadzenie do scenariusza programu pilota\u017cowego spo\u0142eczno\u015bci energetycznych na Mazowszu)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EPawe\u0142 Pisarczyk\u003C\/strong\u003E, prezes zarz\u0105du Prometheus Energy Wsch\u00f3d Sp. z o.o. (prezentacja modeli sp\u00f3\u0142dzielni energetycznych dla mazowieckich gmin)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMicha\u0142 Mroskowiak\u003C\/strong\u003E, dyrektor strategiczny XOOG Klastry Energii P.S.A. (prezentacja modelu klastra energii na przyk\u0142adzie gminy z terenu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego)\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch3\u003EDebata:\u00a0 Transformacja energetyczna na poziomie lokalnym \u2013 trudno\u015bci, potencja\u0142 i do\u015bwiadczenia w budowaniu \u201ezielonych wysp energii\u201d\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EModerator:\u003C\/strong\u003E \u00a0\u003Cstrong\u003EMariusz Rukat, p\u003C\/strong\u003Ee\u0142nomocnik Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUczestnicy:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EJakub Maceja\u003C\/strong\u003E, przewodnicz\u0105cy Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKrzysztof Jadczak\u003C\/strong\u003E, burmistrz Miasta i Gminy G\u0105bin\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003ETomasz G\u00f3jski\u003C\/strong\u003E, zast\u0119pca w\u00f3jta Gminy D\u0119be Wielkie\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EJoanna Wereszczy\u0144ska\u003C\/strong\u003E, prezes zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142dzielni Energetycznej Eko-S\u0142upno\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EJakub Szyma\u0144ski\u003C\/strong\u003E, prezes zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142dzielni Energetycznej \u201eS\u0142oneczny Serock\u201d\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch3\u003EDebata: Transformacja energetyczna \u2013 opcje dost\u0119pne na poziomie lokalnym: koncepcje, finanse i wdro\u017cenia\u00a0\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EModerator:\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EAndrzej Ka\u017amierski\u003C\/strong\u003E, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUczestnicy:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMonika \u017b\u00f3\u0142kowska\u003C\/strong\u003E, dyrektor Departamentu Ciep\u0142ownictwa, NFO\u015aiGW\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EDr Krzysztof Heller\u003C\/strong\u003E, Akademia G\u00f3rniczo-Hutnicza im. Stanis\u0142awa Staszica w Krakowie\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKrzysztof Klein\u003C\/strong\u003E, kierownik projektu, Biuro Projekt\u00f3w i Rozwoju Rafinerii Gda\u0144skiej\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003ES\u0142awomir Szewczyk\u003C\/strong\u003E, dyrektor Departamentu Dystrybucji, Energa Operator S.A.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch3\u003E\u003Cstrong\u003EPanel prezentacji:\u003C\/strong\u003E\u003C\/h3\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003ENarodowy Fundusz Ochrony \u015arodowiska i Gospodarki Wodnej \u003C\/strong\u003E(finansowanie OZE i efektywno\u015bci energetycznej w kontek\u015bcie oferty NFO\u015aiGW)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EElmech - Grupa technologiczna ASE S.A.\u003C\/strong\u003E (magazyny energii do zastosowania w gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych)\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/67019\/202994\/UMWM+-+Pilota%25C5%25BC+-+modele+sp%25C3%25B3%25C5%2582dzielni+energetycznych.pdf","extension":"PDF","name":"c92cbf1a79b8100a1338af5b1e68ce97.pdf","size":"5.98 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Podsumowano dzia\u0142ania samorz\u0105du Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorz\u0105d\u00f3w lokalnych m.in. w badaniu ich potencja\u0142u budowania lokalnych spo\u0142eczno\u015bci energetycznych."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-07-08 11:39:52","modDate":"2024-07-08 11:39:52","tags":[{"ID":2246,"TEXT":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych","URL":"?tag[]=2246"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":2246,"TEXT":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych","URL":"?tag[]=2246"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/67019\/202993\/0x0.png","alt":"Plakat - Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych","title":"Mazowieckie Forum Spo\u0142eczno\u015bci Energetycznych","author":"Mat. Organizatora"}}]}