{"id":75972,"name":"rok-jubileuszy-parkow","title":"Rok jubileuszy park\u00f3w","desc":"Zach\u0119camy do aktywnego sp\u0119dzenia czasu blisko natury.","header":"Rok jubileuszy park\u00f3w","lead":"Zach\u0119camy do aktywnego sp\u0119dzenia czasu blisko natury.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/ekologia\/aktualnosci\/rok-jubileuszy-parkow.html","url":"\/pl\/ekologia\/aktualnosci\/rok-jubileuszy-parkow.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-10-06 11:44:17","dateLastVersionPublicate":"2023-10-26 15:56:23","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Rok jubileuszy park\u00f3w"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - ekologia i \u015brodowisko"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW tym roku przypadaj\u0105 a\u017c 4 okr\u0105g\u0142e rocznice zwi\u0105zane z dzia\u0142alno\u015bci\u0105 park\u00f3w krajobrazowych na Mazowszu. Swoje 30-lecia obchodz\u0105 Nadbu\u017ca\u0144ski Park Krajobrazowy oraz Chojnowski Park Krajobrazowy. 35-lecie istnienia \u015bwi\u0119tuje Brudze\u0144ski Park Krajobrazowy. Najstarszy w tym gronie jest Kozienicki Park Krajobrazowy, kt\u00f3ry w tym roku ko\u0144czy 40 lat.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EW kierunku natury\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EMazowieckie parki krajobrazowe ju\u017c od ponad trzydziestu lat, dzi\u0119ki ciekawej ofercie edukacyjnej, pomagaj\u0105 zg\u0142\u0119bia\u0107 wiedz\u0119 na temat otaczaj\u0105cej przyrody, jej r\u00f3\u017cnorodno\u015bci i niepowtarzalno\u015bci. Obchodzone jubileusze maj\u0105 nam u\u015bwiadomi\u0107, jak wa\u017cna jest w\u0142a\u015bciwa ochrona przyrody oraz zachowanie dla potomnych miejsc szczeg\u00f3lnie warto\u015bciowych przyrodniczo, historycznie i kulturowo. Bogactwo \u015bwiata flory i fauny mazowieckich park\u00f3w krajobrazowych sprawia, \u017ce s\u0105 one wyj\u0105tkowym zak\u0105tkiem na Mazowszu. Tu najlepiej odpoczniemy w\u015br\u00f3d nieska\u017conej przyrody, a tak\u017ce poznamy wiele rzadkich gatunk\u00f3w zwierz\u0105t i ro\u015blin.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EBrudze\u0144ski Park Krajobrazowy (BPK) \u2013 najmniejszy i najpi\u0119kniejszy?\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EBPK nale\u017cy do najmniejszych park\u00f3w krajobrazowych w Polsce. Na nizinnym Mazowszu wyr\u00f3\u017cnia go jednak urozmaicona rze\u017aba terenu i liczne walory krajobrazowo-przyrodnicze.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJego per\u0142ami mo\u017cna nazwa\u0107 trzy rezerwaty przyrody. Najwi\u0119kszy to rezerwat krajobrazowy ,,Sik\u00f3rz\u201d, rezerwat le\u015bny ,,Brwilno\u201d oraz ,,Brudze\u0144skie Jary\u201d. Znajdziemy tu kilkadziesi\u0105t pomnik\u00f3w drzew oraz dobrze oznaczone \u015bcie\u017cki przyrodnicze.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBPK le\u017cy w malowniczej i kr\u0119tej dolinie rzeki Skrwy naznaczonej jarami, parowami i w\u0105wozami. Rzeka silnie meandruje, tworzy szypoty i odcinki prze\u0142omowe. Rozdwaja koryto, mno\u017cy wielkie k\u0119py i pozostawia starorzecza zmieniaj\u0105ce si\u0119 w pachn\u0105ce torfowiska.\u00a0P\u0142askich teren\u00f3w bezpo\u015brednio nad Skrw\u0105 jest bardzo niewiele. Nale\u017c\u0105 do nich dwie kotliny w zakolach rzeki (przy m\u0142ynie w Sikorzu i w okolicach Radotek) oraz najni\u017csze tarasy zalewowe o r\u00f3\u017cnej powierzchni i kszta\u0142tach. P\u0142aszczyzny s\u0105 bardzo cennym elementem w krajobrazie doliny, poniewa\u017c harmonijnie kontrastuj\u0105 ze stromymi skarpami i w\u0105wozami, zw\u0142aszcza gdy s\u0105 poro\u015bni\u0119te ro\u015blinno\u015bci\u0105 murawow\u0105. Panuj\u0105ce w dolinie Skrwy lasy gr\u0105dowe wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 si\u0119 pi\u0119knym starodrzewem i okazami drzew pomnikowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EChojnowski Park Krajobrazowy (ChPK) \u2013 p\u0142uca Warszawy\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EChPK jest jednym z dw\u00f3ch park\u00f3w krajobrazowych znajduj\u0105cych si\u0119 blisko Warszawy. Le\u017cy na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, G\u00f3ra Kalwaria, Pra\u017cm\u00f3w i Tarczyn. Po\u0142o\u017cony na lewym brzegu Wis\u0142y Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje tereny p\u0142askie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dop\u0142ywami: rzek\u0105 Zielon\u0105 i Tarczynk\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW Parku gnie\u017adzi si\u0119 oko\u0142o 100 gatunk\u00f3w ptak\u00f3w, a na szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 zas\u0142uguje kompleks staw\u00f3w w \u017babie\u0144cu. Mo\u017cna tutaj zaobserwowa\u0107 mi\u0119dzy innymi: tracze nurog\u0119si, perkozy zauszniki i perkozy rdzawoszyje, perkozki, cyraneczki, w\u0105satki, remizy, a nawet bociany czarne. W pobli\u017cu stawu znajduje si\u0119 kompleks wypoczynkowy ,,Zimne Do\u0142y\u201d, dost\u0119pny dla turyst\u00f3w w ci\u0105gu ca\u0142ego roku. S\u0105 tam miejsca na ogniska, zadaszone wiaty, plac zabaw dla dzieci i parking le\u015bny. W pobli\u017cu znajduje si\u0119 le\u015bna \u015bcie\u017cka edukacyjna oznaczona tablicami informacyjnymi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDzi\u0119ki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym, Chojnowski Park jest ch\u0119tnie odwiedzany przez turyst\u00f3w. Z my\u015bl\u0105 o nich wyznaczono tu siedem znakowanych szlak\u00f3w turystycznych oraz sie\u0107 \u015bcie\u017cek dydaktycznych \u2013 zar\u00f3wno pieszych, jak i rowerowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ENadbu\u017ca\u0144ski Park Krajobrazowy (NPK) \u2013 jeden z najwi\u0119kszych \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENPK po\u0142o\u017cony jest w \u015brodkowo-wschodniej cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Obejmuje lewobrze\u017cn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 doliny Dolnego Bugu od uj\u015bcia rzeki Tocznej w miejscowo\u015bci Dra\u017cniew (w gminie Korczew) do uj\u015bcia Liwca w pobli\u017cu Kamie\u0144czyka (w gminie \u0141och\u00f3w), a tak\u017ce fragment dolnej Narwi (gmina Pu\u0142tusk i Pokrzywnica). To jeden z najwi\u0119kszych park\u00f3w krajobrazowych w Polsce, po\u0142o\u017cony r\u00f3wnole\u017cnikowo chroni prawie 120 km rzeki Bug i 40 km Narwi. Obecnie powierzchnia parku wynosi 74 136,50 ha, a razem z otulin\u0105 113 671,70 ha.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDominuj\u0105 tu bory sosnowe. Obszar parku charakteryzuje si\u0119 du\u017cym zr\u00f3\u017cnicowaniem krajobrazu. Najwi\u0119kszym jego walorem jest zachowana dolina Bugu, z meandruj\u0105c\u0105 rzek\u0105, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi \u0142achami i skarpami. Opr\u00f3cz doliny rzecznej do parku wchodz\u0105 r\u00f3wnie\u017c kompleksy le\u015bne \u2013 pozosta\u0142o\u015bci dawnych puszcz, kt\u00f3re zajmuj\u0105 oko\u0142o 36% powierzchni.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EKozienicki Park Krajobrazowy (KPK) \u2013 na pograniczu z Ma\u0142opolsk\u0105\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EKPK po\u0142o\u017cony jest blisko 100 km na po\u0142udnie od Warszawy, pomi\u0119dzy Radomiem a Kozienicami, w \u015brodkowo-po\u0142udniowej cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, w wid\u0142ach rzek: Wis\u0142y\u00a0i Radomki. Park znajduje si\u0119 na terenie 11 gmin: Garbatka-Letnisko, G\u0142owacz\u00f3w, G\u00f3zd, Jastrz\u0119bia, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Policzna, Sieciech\u00f3w, miast i gmin Kozienice oraz Zwole\u0144, a tak\u017ce miasta Pionki. Powierzchnia Parku wynosi 26\u00a0233,83 ha, natomiast jego\u00a0otulina\u00a0zajmuje 36\u00a0009,62 ha.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENa terenie parku i jego otuliny znajduje si\u0119 15 rezerwat\u00f3w przyrody o \u0142\u0105cznej powierzchni 1267,92 ha. KPK po\u0142o\u017cony jest oko\u0142o 100 km na po\u0142udnie od Warszawy, w ca\u0142o\u015bci w wojew\u00f3dztwie mazowieckim, cho\u0107 graniczy z Ma\u0142opolsk\u0105. Le\u017cy w wid\u0142ach pradolin rzek Wis\u0142y i Radomki, co zadecydowa\u0142o o du\u017cej r\u00f3\u017cnorodno\u015bci ukszta\u0142towania terenu, bogactwie \u015bwiata ro\u015blin i zwierz\u0105t.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW granicach parku znajduje si\u0119 25 obiekt\u00f3w zabytkowych \u2013 ko\u015bcio\u0142y, cmentarze, parki zabytkowe, zespo\u0142y pa\u0142acowe i budynki gospodarcze. Przetrwa\u0142y liczne kapliczki przydro\u017cne. Wiele miejscowo\u015bci po\u0142o\u017conych na terenie KPK znanych jest z walor\u00f3w klimatycznych i rekreacyjnych \u2013 np. Garbatka-Letnisko, Jedlnia-Letnisko, Rajec, August\u00f3w.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":187161,"name":"swider (4).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61105\/187161\/0x0.jpg","description":"Widok na meandruj\u0105c\u0105 rzek\u0119 i zielone trawy na brzegach"},{"id":187160,"name":"wycieczka_19.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61105\/187160\/0x0.jpg","description":"Budynek le\u015bnicz\u00f3wki od frontu"},{"id":187158,"name":"Dzie\u0144 Otwarty w ChPK_ fot.archiwum MZPK.png","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61105\/187158\/0x0.png","description":"Plakat promuj\u0105cy dzie\u0144 otwarty w Chojnowskim Parku Krajobrazowym"},{"id":187159,"name":"Rajd rowerowy_ fot.archiwum MZPK.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61105\/187159\/0x0.jpg","description":"Grupa rowerzyst\u00f3w stoi na \u015bcie\u017cce rowerowej w lesie"},{"id":187157,"name":"Sp\u0142yw kajakowy fot.arch MZPK.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/61105\/187157\/0x0.jpg","description":"Post\u00f3j kajakarzy na brzegu rzeki"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zach\u0119camy do aktywnego sp\u0119dzenia czasu blisko natury."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-10-06 11:44:17","modDate":"2023-10-26 15:56:23","tags":[{"ID":504,"TEXT":"ekologia","URL":"?tag[]=504"},{"ID":847,"TEXT":"Mazowiecki Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=847"},{"ID":849,"TEXT":"Chojnowski Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=849"},{"ID":913,"TEXT":"Nadbu\u017ca\u0144ski Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=913"},{"ID":1782,"TEXT":"Kozienicki Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=1782"},{"ID":2125,"TEXT":"Brudze\u0144ski Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=2125"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rok jubileuszy park\u00f3w"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":504,"TEXT":"ekologia","URL":"?tag[]=504"},{"ID":847,"TEXT":"Mazowiecki Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=847"},{"ID":849,"TEXT":"Chojnowski Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=849"},{"ID":913,"TEXT":"Nadbu\u017ca\u0144ski Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=913"},{"ID":1782,"TEXT":"Kozienicki Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=1782"},{"ID":2125,"TEXT":"Brudze\u0144ski Park Krajobrazowy","URL":"?tag[]=2125"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/61105\/187155\/0x0.jpg","alt":"Widok na rzek\u0119 \u015awider","title":null,"author":"fot. Urszula Sabak"}}]}