{"id":79834,"name":"konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1","title":"Konkurs Ekocyrkularni","desc":"Zapraszamy przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzuj\u0105cego wiedz\u0119 o gospodarce o obiegu zamkni\u0119tym \u0022Ekocyrkularni\u201d.","header":"Konkurs Ekocyrkularni","lead":"Zapraszamy przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzuj\u0105cego wiedz\u0119 o gospodarce o obiegu zamkni\u0119tym \u0022Ekocyrkularni\u201d.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/konkursy\/konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1.html","url":"\/pl\/konkursy\/konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-04-10 13:20:02","dateLastVersionPublicate":"2024-04-10 13:35:52","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Konkursy","pageParams":[{"id":"21","name":"TYTULNAZWA_KONKURSU","description":"Tytu\u0142\/nazwa konkursu","value":"Konkurs Ekocyrkularni"},{"id":"22","name":"GRUPA_DOCELOWA","description":"Grupa docelowa","value":"przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z terenu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego (z wy\u0142\u0105czeniem szk\u00f3\u0142 dla doros\u0142ych)"},{"id":"23","name":"ROK","description":"Rok","value":"2024"},{"id":"24","name":"EDYCJA","description":"Edycja","value":"3"},{"id":"25","name":"DATA_ROZPOCZECIA_NABORU_W_KONKURSIE","description":"Data rozpocz\u0119cia naboru w konkursie","value":"2024-09-02"},{"id":"26","name":"DATA_ZAKONCZENIA_NABORU_W_KONKURSIE","description":"Data zako\u0144czenia naboru w konkursie","value":"2024-10-15"},{"id":"27","name":"DEPARTAMENT","description":"Departament","value":"634"},{"id":"134","name":"RODZAJ_KONKURSU_Z_NAGRODAMI","description":"Rodzaj konkursu z nagrodami","value":"610"},{"id":"36","name":"DATA_PUBLIKACJI","description":"Data publikacji","value":"2024-04-10"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Konkursy"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ECelem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkni\u0119tego) oraz ukazanie i\u00a0docenienie pomys\u0142owych i\u00a0oryginalnych pozalekcyjnych aktywno\u015bci szk\u00f3\u0142 i\u00a0nauczycieli z\u00a0 wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w\u00a0tym obszarze.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPomimo, \u017ce\u00a0tematyka wydaje si\u0119 trudna i\u00a0specjalistyczna to\u00a0dotyczy zagadnie\u0144 i\u00a0aktywno\u015bci, kt\u00f3re z\u00a0pewno\u015bci\u0105 s\u0105 realizowane w\u00a0przedszkolach i\u00a0szko\u0142ach. Podstawowe informacje na\u00a0temat gospodarki cyrkularnej oraz przyk\u0142ady zachowa\u0144 zgodnych z\u00a0jej zasadami znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0za\u0142\u0105czniku nr\u00a01\u00a0do regulaminu konkursu.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ECo mo\u017cna zg\u0142osi\u0107 do konkursu?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDo konkursu mo\u017cna zg\u0142asza\u0107\u003C\/strong\u003E przeprowadzone w przedszkolu lub szkole\u00a0\u003Cstrong\u003Ezaj\u0119cia edukacyjne\u003C\/strong\u003E dotycz\u0105ce gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zaj\u0119\u0107 pozalekcyjnych (dni otwartych, konkurs\u00f3w, przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 spo\u0142ecznych, imprez, warsztat\u00f3w, zaj\u0119\u0107 technicznych, sportowych), anga\u017cuj\u0105cych spo\u0142eczno\u015b\u0107 szkoln\u0105, rodziny i przyjaci\u00f3\u0142 przedszkolak\u00f3w oraz uczni\u00f3w w celu zapoznania si\u0119 z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz mo\u017cliwo\u015bci jej stosowania w \u017cyciu codziennym. Do konkursu mo\u017ce by\u0107 zg\u0142oszone \u003Cstrong\u003Ejednorazowe wydarzenie\u003C\/strong\u003E (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzie\u0144 otwarty, tydzie\u0144\/ miesi\u0105c tematyczny) zrealizowane w plac\u00f3wce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 pa\u017adziernika 2024 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EPrezentacja opisuj\u0105ca dzia\u0142ania plac\u00f3wki\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZ przeprowadzonych w plac\u00f3wkach dzia\u0142a\u0144 nale\u017cy stworzy\u0107 \u003Cstrong\u003Eprezentacj\u0119\u003C\/strong\u003E w programie MS PowerPoint. Prezentacja musi zawiera\u0107 opis dzia\u0142a\u0144 prowadzonych przez plac\u00f3wk\u0119, wydarze\u0144 oraz innych przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 promuj\u0105cych ide\u0119 gospodarki cyrkularnej. Zdj\u0119cia lub wideo zamieszczone w prezentacji powinny dokumentowa\u0107 dzia\u0142ania plac\u00f3wki w tym obszarze.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPrezentacj\u0119 nale\u017cy zamie\u015bci\u0107 na stronie internetowej przedszkola lub szko\u0142y oraz zapewni\u0107, aby relacja zamieszczona na stronie internetowej by\u0142a og\u00f3lnodost\u0119pna i mo\u017cliwa do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygni\u0119cia konkursu. Je\u017celi szko\u0142a lub przedszkole nie ma strony internetowej, link do prezentacji nale\u017cy zamie\u015bci\u0107 w serwisie spo\u0142eczno\u015bciowym danej plac\u00f3wki lub na stronie gminy. \u003Cstrong\u003ELink do tej relacji nale\u017cy umie\u015bci\u0107 w formularzu zg\u0142oszeniowym.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EW jaki spos\u00f3b zg\u0142osi\u0107 plac\u00f3wk\u0119?\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EDo konkursu mo\u017cna si\u0119 zg\u0142osi\u0107 jedynie drog\u0105 elektroniczn\u0105 poprzez:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EWype\u0142nienie zg\u0142oszenia w \u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/forms.office.com\/Pages\/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbgShrMtcKJKlnfuTSQxtztUMExGU0kzUE9DRE1IRTk2R1NQU1RKMlRGSC4u\u0022 title=\u0022\u0026lt;strong\u0026gt;MS Forms\u0026lt;\/strong\u0026gt;\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EMS Forms\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u00a0(link b\u0119dzie aktywny od 2 wrze\u015bnia br.) i przes\u0142anie go za jego po\u015brednictwem.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDodatkowo dos\u0142anie na adres: \u003Ca href=\u0022mailto:ekocyrkularni@mazovia.pl\u0022\u003Eekocyrkularni@mazovia.pl\u003C\/a\u003E podpisanego formularza oraz o\u015bwiadczenia dotycz\u0105cego przetwarzania danych osobowych w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eformularz zg\u0142oszeniowy pobrany z MS Forms lub wype\u0142niony ponownie w MS Word i podpisany przez Zg\u0142aszaj\u0105cego podpisem elektronicznym lub w\u0142asnor\u0119cznie (skan z podpisem) \u2013 wz\u00f3r formularza stanowi za\u0142\u0105cznik nr 2 do regulaminu,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodpisanego o\u015bwiadczenia dotycz\u0105cego przetwarzania danych osobowych (skan z podpisem lub podpis elektroniczny) \u2013 wz\u00f3r o\u015bwiadczenia stanowi za\u0142\u0105cznik nr 3 do regulaminu,\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003ENa zg\u0142oszenia czekamy\u00a0\u003Cstrong\u003Eod 2 wrze\u015bnia do\u00a015 pa\u017adziernika 2024 r.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EDodatkowe informacje\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESzczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna uzyska\u0107 u\u00a0pracownik\u00f3w Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwole\u0144 Zintegrowanych pod numerami telefon\u00f3w:\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E22 35 63 869\u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003E, \u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E22 35 63 839, \u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E22 59 79 092.\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/65039\/198223\/Podstawowe+informacje+o+konkursie.pdf","extension":"PDF","name":"4b700e9d855f9575356a6361b3310892.pdf","size":"102.96 KB"},{"src":"\/resource\/65039\/198224\/Regulamin+konkursu.pdf","extension":"PDF","name":"fe83e4e74030759b742421afff998664.pdf","size":"163.94 KB"},{"src":"\/resource\/65039\/198222\/Wz%25C3%25B3r+o%25C5%259Bwiadczenia.pdf","extension":"PDF","name":"c81084d07d612d8f4b316d3eb2ac875a.pdf","size":"154.47 KB"},{"src":"\/resource\/65039\/198225\/Wz%25C3%25B3r+formularza+zg%25C5%2582oszeniowego.docx","extension":"DOCX","name":"1f2fc47d0a2b0bcad67b6b384754c8b0.docx","size":"26.39 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zapraszamy przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzuj\u0105cego wiedz\u0119 o gospodarce o obiegu zamkni\u0119tym \u0022Ekocyrkularni\u201d."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-04-10 13:20:02","modDate":"2024-04-10 13:35:52","tags":[{"ID":504,"TEXT":"ekologia","URL":"?tag[]=504"},{"ID":651,"TEXT":"konkurs ekologiczny","URL":"?tag[]=651"},{"ID":1780,"TEXT":"gospodarka o obiegu zamkni\u0119tym","URL":"?tag[]=1780"},{"ID":2293,"TEXT":"konkurs Ekocyrkularni","URL":"?tag[]=2293"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Konkurs Ekocyrkularni"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":504,"TEXT":"ekologia","URL":"?tag[]=504"},{"ID":651,"TEXT":"konkurs ekologiczny","URL":"?tag[]=651"},{"ID":1780,"TEXT":"gospodarka o obiegu zamkni\u0119tym","URL":"?tag[]=1780"},{"ID":2293,"TEXT":"konkurs Ekocyrkularni","URL":"?tag[]=2293"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/65039\/198220\/0x0.jpg","alt":"szklana kula ziemska na zielonym mchu","title":null,"author":"fot. Thx4Stock \/ GettyImages"}}]}