Nagroda Twórcza

Nabór wniosków do Nagrody Twórczej - rok 2022

Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i będzie trwać do 3 czerwca 2022 r. Planowane jest, aby wysokość Nagrody Twórczej wynosiła 9 000 zł i była wręczana maksymalnie 3 osobom.

Nagroda Twórcza przyznawana jest młodym artystom, którzy dzięki swojej aktywności mają znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Kto może ubiegać się o nagrodę?

O Nagrodę Twórczą może starać się osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

  • jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku o Nagrodę Twórczą nie ukończyła 35. roku życia;
  • posiada znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
  • mieszka na terenie województwa mazowieckiego;
  • nie ubiega się o przyznanie stypendium w kategorii „uczeń” lub „student”, na podstawie odrębnej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wnioski można składać:

  • osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26 lub ul. Skoczylasa 4;
  • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu;
  • pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje o Nagrodzie Twórczej można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 525 albo wysyłając pytania na adres e-mail: artstypendia@mazovia.pl.

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony