Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

Informacje ogólne o odznace "Zasłużony da Mazowsza"

Odznaka "Zasłużony dla Mazowsza " w pigułce.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”, nadawana jest przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ustanowiona została uchwałą nr 141/06 z 10 lipca 2006 r. Jest  honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla naszego regionu. Przyznaje się ją osobom i instytucjom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają, wzbogacając dorobek Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo.

Wniosek o nadanie odznaki składa się na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa).

Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą wystąpić:

 • przewodniczący sejmiku,
 • marszałek województwa mazowieckiego
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • wojewoda mazowiecki
 • klub radnych województwa lub grupa co najmniej 4 radnych
 • komisja stała Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Możliwość zgłoszenia kandydata do odznaki mają również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności organizacje społeczne i gospodarcze, które taki wniosek składają poprzez przewodniczącego sejmiku, marszałka lub zarząd województwa.

Wnioski rozpatruje specjalnie powołana Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, w skład której wchodzą przewodniczący sejmiku swojewództwa mazowieckiego oraz przewodniczący wszystkich klubów radnych województwa. To na jej wniosek sejmik nadaje odznakę.

Dekoracja lub wręczenie odznaki ma charakter uroczysty, a informację o odznaczonych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba lub podmiot uhonorowany odznaką ma prawo do używania tytułu „Zasłużony dla Mazowsza”, wpisu do „Księgi Zasłużonych dla Mazowsza” i uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Odznakę nosi się w szczególności podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych, uroczystości państwowych oraz wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i nagród stopnia wojewódzkiego.

 
Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 5979 100, urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) powierzonej administratorowi przepisami prawa, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na pl, w zakładce „Polityka prywatności”, chyba że właściwe są inne ramy czasowe.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.

Zasady i tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, sposobu jej wręczania i noszenia określa uchwała nr 141/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony