Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

Informacje ogólne o odznace "Zasłużony da Mazowsza"

Odznaka "Zasłużony dla Mazowsza " w pigułce.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”, nadawana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jest  honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla naszego regionu. Przyznaje się ją osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają, wzbogacając dorobek Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo.

Wniosek o nadanie odznaki składa się na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa).

Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą wystąpić:

 • przewodniczący sejmiku,
 • marszałek województwa mazowieckiego
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • wojewoda mazowiecki
 • klub radnych województwa lub grupa co najmniej 4 radnych
 • komisja stała Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Możliwość zgłoszenia kandydata do odznaki mają również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności organizacje społeczne i gospodarcze, które taki wniosek składają poprzez przewodniczącego sejmiku, marszałka lub zarząd województwa.

Wnioski rozpatruje specjalnie powołana Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, w skład której wchodzą przewodniczący sejmiku swojewództwa mazowieckiego oraz przewodniczący wszystkich klubów radnych województwa. To na jej wniosek sejmik nadaje odznakę.

Dekoracja lub wręczenie odznaki ma charakter uroczysty, a informację o odznaczonych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba lub podmiot uhonorowany odznaką ma prawo do używania tytułu „Zasłużony dla Mazowsza”, wpisu do „Księgi Zasłużonych dla Mazowsza” i uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Odznakę nosi się w szczególności podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych, uroczystości państwowych oraz wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i nagród stopnia wojewódzkiego.

 
Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wyboru osób i podmiotów wskazanych do uhonorowania Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz promowania ich sylwetki;
 2. przewiduje się upublicznienie danych osobowych laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie)  na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), żądania ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.

Zasady i tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, sposobu jej wręczania i noszenia określa uchwała nr 141/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony