Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych (obowiązek informacyjny)

Nie udostępniamy jednej uniwersalnej klauzuli informacyjnej, natomiast obowiązek informacyjny realizujemy w ramach każdego zadania z osobna.

Szczegółowy katalog usług znajduje się w zakładce E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie opublikowano również klauzule informacyjne.

Informacje podstawowe:

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie mogą być administrowane przez jednego z czterech administratorów danych osobowych: Województwo Mazowieckie, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Określenie właściwego administratora jest zależne od tego, który podmiot w ramach danego zadania faktycznie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
ePUAP: /umwm/esp

Wszyscy ww. administratorzy wyznaczyli tego samego inspektora ochrony danych – panią Aleksandrę Kominek, z którą można się skontaktować telefonicznie pod nr (022) 59-79-663, e-mailowo: iod@mazovia.pl lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem.

Dane osobowe są najczęściej przetwarzane z uwagi na obowiązek prawny lub interes publiczny/sprawowaną władzę publiczną. W niektórych jednak przypadkach podstawą przetwarzania danych może być również umowa lub dążenie do jej zawarcia, zgoda osoby, której dane dotyczą albo prawnie uzasadniony interes administratora (np. przy obronie lub dochodzeniu roszczeń).

Okres przetwarzania danych osobowych w urzędzie wyznaczają m.in. przepisy o archiwizacji, czyli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Jeżeli jednak przepisy nie wskazują takiego okresu, to dane są przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

Osobom których dane dotyczą może przysługiwać prawo żądania: dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. O tym czy dane uprawnienie faktycznie przysługuje i jak może być realizowane decyduje podstawa przetwarzania. Wszystkie ww. uprawnienia mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa (m,in. RODO). Szczegółowo o realizacji praw można przeczytać w zakładce Prawa osób, których dane osobowe dotyczą, gdzie znajduje się również formularz żądania realizacji uprawnienia.

W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

 Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z urzędem, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych urzędu:

Kontaktując się z urzędem przy pomocy formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, ePUAP itp., zazwyczaj przekazuje się podstawowe dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). Ich administratorem jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr (022) 5979663 lub mejlowo: iod@mazovia.pl lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), co wynika z ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi).

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

Klauzula informacyjna dot. promocji województwa

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Mateusz Siek

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 17.06.2021 09:10

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2022 11:22

Liczba wyświetleń: 3686


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony