{"id":69642,"name":"dzien-kobiet-wiejskich-w-gminie-stanislawow","title":"Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich w gminie Stanis\u0142aw\u00f3w","desc":"Dbaj\u0105 o tradycj\u0119, przekazuj\u0105 warto\u015bci m\u0142odszemu pokoleniu, przyczyniaj\u0105 si\u0119 do rozwoju regionu \u2013 kobiety mieszkaj\u0105ce na wsi s\u0105 si\u0142\u0105 ca\u0142ego Mazowsza. Wiedz\u0105 o tym w Stanis\u0142awowie (pow. mi\u0144ski), w kt\u00f3rym zorganizowano Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich.","header":"Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich w gminie Stanis\u0142aw\u00f3w","lead":"Dbaj\u0105 o tradycj\u0119, przekazuj\u0105 warto\u015bci m\u0142odszemu pokoleniu, przyczyniaj\u0105 si\u0119 do rozwoju regionu \u2013 kobiety mieszkaj\u0105ce na wsi s\u0105 si\u0142\u0105 ca\u0142ego Mazowsza. Wiedz\u0105 o tym w Stanis\u0142awowie (pow. mi\u0144ski), w kt\u00f3rym zorganizowano Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/rolnictwo\/aktualnosci\/dzien-kobiet-wiejskich-w-gminie-stanislawow.html","url":"\/pl\/rolnictwo\/aktualnosci\/dzien-kobiet-wiejskich-w-gminie-stanislawow.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2022-10-31 13:03:55","dateLastVersionPublicate":"2022-10-31 13:04:59","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich w gminie Stanis\u0142aw\u00f3w"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"40;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rolnictwo"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW wydarzeniu udzia\u0142 wzi\u0119\u0142a cz\u0142onek zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa\u003Cstrong\u003E Janina Ewa Orze\u0142owska. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPomys\u0142odawczyni\u0105 inicjatywy by\u0142a w\u00f3jt Kinga Sosi\u0144ska. Uroczysto\u015b\u0107 sta\u0142a si\u0119 okazj\u0105 do z\u0142o\u017cenia podzi\u0119kowa\u0144 i wyraz\u00f3w uznania paniom z k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich z terenu gminy Stanis\u0142aw\u00f3w, kt\u00f3re od wielu lat przyczyniaj\u0105 si\u0119 do szerzenia tradycji w\u015br\u00f3d lokalnej spo\u0142eczno\u015bci i aktywnie dzia\u0142aj\u0105 na rzecz rozwoju regionu. Podczas spotkania czas uczestnikom umila\u0142 Ch\u00f3r z Garwolina, a tak\u017ce Orkiestra D\u0119ta z Tr\u0105bek.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDzie\u0144 Kobiet Wiejskich by\u0142 tak\u017ce sposobno\u015bci\u0105 do z\u0142o\u017cenia najserdeczniejszych \u017cycze\u0144 wszystkim mieszkankom regionu, kt\u00f3re z pasj\u0105 i zaanga\u017cowaniem troszcz\u0105 si\u0119 o wsp\u00f3lne dobro gminy:\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Kobiety mieszkaj\u0105ce na wsi bardzo cz\u0119sto pokazuj\u0105 swoj\u0105 si\u0142\u0119, determinacj\u0119, siln\u0105 wol\u0119 i charakter. Stawiaj\u0105 czo\u0142a przeciwno\u015bciom losu, opiekuj\u0105 si\u0119 nie tylko swoim gospodarstwem, ale tez pomagaj\u0105 wszystkim wok\u00f3\u0142 \u2013 podkre\u015bli\u0142a cz\u0142onek zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003EJanina Ewa Orze\u0142owska\u003C\/strong\u003E. \u2013 Te kobiety ka\u017cdego dnia zmieniaj\u0105 otaczaj\u0105cy je \u015bwiat na lepsze. Dzi\u0119ki nim polska wie\u015b jest silna, jak nigdy wcze\u015bniej. Bo przecie\u017c rozw\u00f3j mazowieckich wsi to\u00a0zas\u0142uga tak\u017ce aktywno\u015bci kobiet wiejskich, kt\u00f3re dbaj\u0105 o\u00a0otoczenie, piel\u0119gnuj\u0105 tradycj\u0119 i\u00a0zwyczaje, a\u00a0przede wszystkim anga\u017cuj\u0105 lokaln\u0105 spo\u0142eczno\u015b\u0107 w\u00a0r\u00f3\u017cnego rodzaju przedsi\u0119wzi\u0119cia. Dlatego wasza dzia\u0142alno\u015b\u0107 jest coraz bardziej doceniania, bo swoj\u0105 aktywno\u015bci\u0105 wspieracie rozw\u00f3j lokalny, a\u00a0zami\u0142owaniem do\u00a0tradycji piel\u0119gnujecie kultur\u0119.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":166513,"name":"Stanis\u0142aw\u00f3w 1.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54535\/166513\/0x0.jpg","description":"Panie z ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich stoj\u0105, trzymaj\u0105c w r\u0119kach wielkie pud\u0142a przewi\u0105zane wst\u0105\u017ck\u0105, jak prezenty"},{"id":166514,"name":"Stanis\u0142aw\u00f3w 2.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54535\/166514\/0x0.jpg","description":"Janina Ewa Orze\u0142owska s\u0142ucha powiatania, kt\u00f3re kieruje do niej jedna z kobiet"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Dbaj\u0105 o tradycj\u0119, przekazuj\u0105 warto\u015bci m\u0142odszemu pokoleniu, przyczyniaj\u0105 si\u0119 do rozwoju regionu \u2013 kobiety mieszkaj\u0105ce na wsi s\u0105 si\u0142\u0105 ca\u0142ego Mazowsza. Wiedz\u0105 o tym w Stanis\u0142awowie (pow. mi\u0144ski), w kt\u00f3rym zorganizowano Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2022-10-31 13:03:55","modDate":"2022-10-31 13:04:59","tags":[{"ID":1160,"TEXT":"gmina Stanis\u0142aw\u00f3w","URL":"?tag[]=1160"},{"ID":240,"TEXT":"powiat mi\u0144ski","URL":"?tag[]=240"},{"ID":436,"TEXT":"ko\u0142o gospody\u0144 wiejskich","URL":"?tag[]=436"},{"ID":4,"TEXT":"Janina Ewa Orze\u0142owska","URL":"?tag[]=4"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Dzie\u0144 Kobiet Wiejskich w gminie Stanis\u0142aw\u00f3w"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1160,"TEXT":"gmina Stanis\u0142aw\u00f3w","URL":"?tag[]=1160"},{"ID":240,"TEXT":"powiat mi\u0144ski","URL":"?tag[]=240"},{"ID":436,"TEXT":"ko\u0142o gospody\u0144 wiejskich","URL":"?tag[]=436"},{"ID":4,"TEXT":"Janina Ewa Orze\u0142owska","URL":"?tag[]=4"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/54535\/166511\/0x0.jpg","alt":"Janina Ewa Orze\u0142owska pozuje do zdj\u0119cia grupowego z paniami z ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich","title":null,"author":"fot. Miros\u0142aw Skolimowski"}}]}