{"id":62678,"name":"mazowsze-nagrodzilo-startupy","title":"Mazowsze nagrodzi\u0142o startupy","desc":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego nagrodzi\u0142 zwyci\u0119zc\u00f3w konkursu dla startup\u00f3w \u201eStartuj z Mazowsza\u201d. Innowacyjne firmy w trzech kategoriach otrzymaj\u0105 30 tys. z\u0142 na dalszy rozw\u00f3j.","header":"Mazowsze nagrodzi\u0142o startupy","lead":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego nagrodzi\u0142 zwyci\u0119zc\u00f3w konkursu dla startup\u00f3w \u201eStartuj z Mazowsza\u201d. Innowacyjne firmy w trzech kategoriach otrzymaj\u0105 30 tys. z\u0142 na dalszy rozw\u00f3j. ","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/mazowsze-nagrodzilo-startupy.html","url":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/mazowsze-nagrodzilo-startupy.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2021-10-21 15:18:09","dateLastVersionPublicate":"2021-10-21 15:37:20","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Mazowsze nagrodzi\u0142o startupy"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rozw\u00f3j regionalny"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ENagrody wr\u0119czy\u0142 marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EStruzik\u003C\/strong\u003E. W spotkaniu wzi\u0119li tak\u017ce udzia\u0142 cz\u0142onkowie kapitu\u0142y konkursu, a\u00a0nagrodzeni przedstawili swoje projekty.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EKonkurs \u201eStartuj z Mazowsza\u201d odby\u0142 si\u0119 ju\u017c po raz trzeci. Jest kierowany do startup\u00f3w z terenu Mazowsza, kt\u00f3re \u015bmia\u0142o realizuj\u0105 innowacyjne pomys\u0142y i dzia\u0142aj\u0105 nie d\u0142u\u017cej ni\u017c 3 lata. Jak podkre\u015bla marsza\u0142ek\u003Cstrong\u003E Adam Struzik\u003C\/strong\u003E, wspieranie m\u0142odych firm jest szczeg\u00f3lnie wa\u017cne w okresie odbudowywania si\u0119 gospodarki po pierwszych falach pandemii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Prowadzenie startupu wymaga du\u017cego zaanga\u017cowania, podj\u0119cia ryzyka i\u00a0sporej wiary w sukces swojego projektu. Dlatego chcemy promowa\u0107 przedsi\u0119biorc\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 t\u0119 kreatywno\u015b\u0107, odwag\u0119 i motywacj\u0119, by przekuwa\u0107 swoje pomys\u0142y w realne produkty i us\u0142ugi \u2013 dodaje marsza\u0142ek.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EZwyci\u0119\u017cy\u0142y projekty ekologiczne i przyjazne spo\u0142ecze\u0144stwu\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ETegoroczna edycja konkursu obejmowa\u0142a trzy kategorie dla r\u00f3\u017cnego rodzaju produkt\u00f3w i us\u0142ug. Nagroda g\u0142\u00f3wna w ka\u017cdej z nich to \u003Cstrong\u003E30 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E. Po dwuetapowej ocenie merytorycznej, na kt\u00f3r\u0105 sk\u0142ada\u0142a si\u0119 ocena zg\u0142osze\u0144 oraz prezentacja przed komisj\u0105, nagrody zdoby\u0142y firmy:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKategoria Social Impact\u003C\/strong\u003E (dla startupu o pozytywnym odzia\u0142ywaniu na \u015brodowisko lub spo\u0142ecze\u0144stwo; bez wzgl\u0119du na etap rozwoju) \u2013 \u003Cstrong\u003EOrganicDisposables sp. z o.o. z Warszawy za produkt FibriTech\u003C\/strong\u003E \u2013 ekologiczne pod\u0142o\u017ca z w\u0142\u00f3kien ro\u015blinnych do upraw bezglebowych.\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EFirma skupia si\u0119 na rozwoju technologii, kt\u00f3ra mo\u017ce d\u0142ugofalowo pom\u00f3c w stworzeniu gospodarki cyrkularnej, w kt\u00f3rej zasoby mog\u0105 by\u0107 nieustannie wykorzystywane ponownie. Koreczki do upraw bezglebowych umo\u017cliwiaj\u0105 nie tylko oszcz\u0119dno\u015b\u0107 wody, ale tak\u017ce uzyskanie lepszej jako\u015bci plon\u00f3w. Co wa\u017cne, nadaj\u0105 si\u0119 do wszystkich rodzaj\u00f3w nasion. W pe\u0142ni organiczne pod\u0142o\u017ca z w\u0142\u00f3kien ro\u015blinnych maj\u0105 zalety torfu oraz we\u0142ny mineralnej, s\u0105 biodegradowalne i kompostowalne.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKategoria Start\u003C\/strong\u003E (innowacyjny projekt na etapie minimum value product lub\u00a0prototypu, kt\u00f3ry ma szanse na efektywny rozw\u00f3j i skalowanie) \u003Cstrong\u003ESensDx S.A. z Warszawy za produkt Flu Sensor\u003C\/strong\u003E \u2013 szybki i precyzyjny test na obecno\u015b\u0107 wirusa grypy.\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EOpracowany przez firm\u0119 szybki test grypy wykrywa wirusa na bardzo wczesnym etapie rozwoju, co pozwala zapobiec jego rozprzestrzenianiu si\u0119 i dobraniu odpowiednego leczenia bez konieczno\u015bci podawania antybiotyk\u00f3w. Niewielki rozmiar umo\u017cliwia wykonanie testu w domu lub aptece, a wynik b\u0119dzie dost\u0119pny po kilku minutach w bezp\u0142atnej aplikacji.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKategoria Inno-Tech\u003C\/strong\u003E (nowe produkty i procesy oraz znacz\u0105ce zmiany technologiczne, produkty w\u00a0fazie wzrostu na etapie sprzeda\u017cy) \u2013 \u003Cstrong\u003ESeekStorm sp. z o.o. z Warszawy za produkt SeekStorm Search as\u00a0a\u00a0Service\u003C\/strong\u003E \u2013 nowa technologia wyszukiwania i indeksowania dokument\u00f3w w czasie rzeczywistym.\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EFirma odpowiada na coraz wi\u0119kszy problem ogromnych ilo\u015bci danych gromadzonych w instytucjach, korporacjach czy jednostkach naukowych. Wykorzystanie us\u0142ugi pozwoli pracownikom w przeci\u0105gu milisekund znale\u017a\u0107 potrzebne dokumenty urz\u0119dowe, produkty i informacje zawarte na stronach internetowych i to przy uwzgl\u0119dnieniu zmian w czasie rzeczywistym.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EKapitu\u0142a konkursu przyzna\u0142a tak\u017ce wyr\u00f3\u017cnienia dla firm:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EAtmoshell (Oxygen sp. z o.o.)\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Ez Warszawy \u003C\/strong\u003Eza miejski system filtracji powietrza, kt\u00f3ry mo\u017cna zainstalowa\u0107 na istniej\u0105cym systemie o\u015bwietlenia ulicznego;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EBreadPack sp. z o.o. z Warszawy\u003C\/strong\u003E za wega\u0144skie naczynia jadalne, kt\u00f3re pozwol\u0105 ogranicza\u0107 plastik w firmach czy bran\u017cy eventowej i cateringowej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EKarmnik Katarzyna Kolanowska i Wsp\u00f3lnicy sp.j. z Warszawy\u003C\/strong\u003E za projekt Karmnik.org, sklep internetowy oferuj\u0105cy naturalne, rzemie\u015blnicze jedzenie od rolnik\u00f3w ze wschodniego Mazowsza i Podlasia.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EDodatkowe nagrody przygotowali partnerzy konkursu, w tym m.in. konsultacje merytoryczne zwi\u0105zane z\u00a0rozwojem biznesu i\u00a0pozyskiwaniem finansowania, mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzia\u0142u w szkoleniach i programach mentoringowych czy\u00a0prezentacji przed gronem inwestor\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ETematy spo\u0142eczne na topie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach konkursu wp\u0142yn\u0119\u0142y 53 zg\u0142oszenia, z czego a\u017c 28 w kategorii Social Impact. Pokazuje to, \u017ce startupy na Mazowszu coraz cz\u0119\u015bciej skupiaj\u0105 si\u0119 na kwestiach istotnych spo\u0142ecznie, kt\u00f3re poprawiaj\u0105 jako\u015b\u0107 \u017cycia ca\u0142ego spo\u0142ecze\u0144stwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWszystkie startupy przesz\u0142y najpierw ocen\u0119 formaln\u0105, a nast\u0119pnie dwa etapy oceny merytorycznej. Po\u00a0pierwszym etapie oceny merytorycznej 11 najlepszych startup\u00f3w zaprezentowa\u0142o sw\u00f3j pomys\u0142 przed komisj\u0105 podczas tzw. Pitch Day. Na co zwraca\u0142a uwag\u0119 komisja podczas oceny? Kluczowa by\u0142a innowacyjno\u015b\u0107 rozwi\u0105zania, wp\u0142yw spo\u0142eczny projektu, opracowany model biznesowy, ale tak\u017ce zesp\u00f3\u0142 i\u00a0potencja\u0142 pomys\u0142u. Poziom zg\u0142osze\u0144 i nagrodzonych projekt\u00f3w pokazuje wyra\u017anie, ze poziom mazowieckich startup\u00f3w jeszcze nigdy nie by\u0142 tak wysoki.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOrganizatorem konkursu by\u0142 samorz\u0105d Mazowsza, a jego wykonawc\u0105 fundacja Youth Business Poland. Partnerzy konkursu: Politechnika Warszawska, Miasto Sto\u0142eczne Warszawa, Fundacja Przedsi\u0119biorczo\u015bci Kobiet, Uniwersytet SWPS, Koleje Mazowieckie, AgriTech Hub, Startup Academy, Uniwersytet Warszawski, Szko\u0142a G\u0142\u00f3wna Handlowa w Warszawie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWi\u0119cej informacji o konkursie oraz nagrodzonych znale\u017a\u0107 mo\u017cna na \u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/innowacyjni.mazovia.pl\/dzialania\/startuj-z-mazowsza.html\u0022 title=\u0022Przejd\u017a do informacji o konkursie \u0026quot;Startuj z Mazowsza\u0026quot;\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Estronie internetowej\u003C\/a\u003E po\u015bwi\u0119conej konkursowi\u003C\/strong\u003E. \u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":144221,"name":"star upy (1).JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/47283\/144221\/0x0.jpg","description":"Wszyscy laureaci konkursu i marsza\u0142ek pozuj\u0105 do zdj\u0119cia grupowego"},{"id":144222,"name":"star upy (2).JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/47283\/144222\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek i laureatka pozuj\u0105 razem do zdj\u0119cia. Marsza\u0142ek trzyma dyplom"},{"id":144223,"name":"star upy (3).JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/47283\/144223\/0x0.jpg","description":"marsza\u0142ek wraz z laureatami z nagrodzonej firmy pozuje do zdj\u0119cia. Laureaci trzymaj\u0105 dyplomy i informacj\u0119 o wygranej kwocie"},{"id":144227,"name":"start up (2).JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/47283\/144227\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek pozuje do zdj\u0119cia z lauretami"},{"id":144225,"name":"start up (3).JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/47283\/144225\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek pozuje do zdj\u0119cia z dwoma przedstawicielami laureata"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego nagrodzi\u0142 zwyci\u0119zc\u00f3w konkursu dla startup\u00f3w \u201eStartuj z Mazowsza\u201d. Innowacyjne firmy w trzech kategoriach otrzymaj\u0105 30 tys. z\u0142 na dalszy rozw\u00f3j."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2021-10-21 15:18:09","modDate":"2021-10-21 15:37:20","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":646,"TEXT":"innowacje","URL":"?tag[]=646"},{"ID":212,"TEXT":"konkurs","URL":"?tag[]=212"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze nagrodzi\u0142o startupy"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":646,"TEXT":"innowacje","URL":"?tag[]=646"},{"ID":212,"TEXT":"konkurs","URL":"?tag[]=212"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/47283\/144220\/0x0.jpg","alt":"Marsza\u0142ek pozuje do zdj\u0119cia z nagrodzonym. Obaj trzymaj\u0105 tablice informuj\u0105ce o nagrodzie","title":null,"author":"fot. arch. UMWM"}}]}