Aktualności - rozwój regionalny

Płockie Forum Gospodarcze

Marszałek Struzik siedzi razem z innymi panelistami na scenie. Autor: fot. arch. UMWM

Od lat samorząd Mazowsza wspiera rozwój społeczno-gospodarczy oparty na wiedzy i innowacjach. O gospodarce przyszłości rozmawiano w Płocku podczas Forum Gospodarczego.

Rok 2022 przyniósł wiele zmian dla przedsiębiorców, dlatego podczas Płockiego Forum Gospodarczego omawiano ważne dla nich tematy tj. podatki, OZE czy przemysł 4.0. W forum uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Forum zorganizowała Izba Gospodarcza Regionu Płockiego we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Tegoroczne spotkanie zostało otworzone pod hasłem „Gospodarka przyszłości zaczyna się dziś”.

Samorząd Mazowsza wspiera innowacje

Dotychczasowe doświadczenia oraz polityka Unii Europejskiej wskazują na potrzebę rozwoju paliw alternatywnych, w szczególności wodoru. Samorząd województwa postrzega technologie wodorowe jako bardzo istotny element transformacji energetycznej w kierunku gospodarki nisko- i zero emisyjnej.

– Dużym wsparciem we wprowadzaniu innowacji i rozwoju społeczno-gospodarczym są oczywiście środki z UE – powiedział marszałek Adam Struzik. – Pomagają one wdrażać proekologiczne i nowoczesne rozwiązania, do których należy np. zbiorowy transport niskoemisyjny oparty na wykorzystaniu alternatywnych paliw. Podczas Forum Gospodarczego w rozmawialiśmy m.in. o wsparciu inwestycji w technologie wodorowe. To bardzo istotny element transformacji technologicznej w kierunku gospodarki nisko- i zero emisyjnej.

Głównym dokumentem wykonawczym do strategii rozwoju województwa w bieżącej perspektywie finansowej jest program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. W projekcie FEM przewidziano wsparcie na zakup nisko- i zeroemisyjnego taboru autobusowego oraz rozbudowy sieci tankowania pojazdów wodorowych. Wśród planowanych operacji o znaczeniu strategicznym zawarto zaś zakup taboru komunikacji zbiorowej, w tym o napędzie wodorowym, na potrzeby uruchomienia wojewódzkiej komunikacji autobusowej, poprawiającej dostępność do transportu zbiorowego w regionie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, przygotowując się do pozyskania środków z KPO, opracował projekt pt. „Rozwój i integracja zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego”. Zakłada on m.in. uruchomienie komunikacji autobusowej na terenie województwa mazowieckiego, obsługiwanej przez autobusy o napędzie wodorowym lub/i elektrycznym, co umożliwi lepszą obsługę transportową na peryferyjnych i słabiej zaludnionych obszarach województwa. W związku z tym, czekamy na uruchomienie środków z KPO dla Polski.

Poparcie samorządu Mazowsza zyskał także projekt PGNiG TERMIKA w zakresie innowacyjnego systemu produkcji zielonego wodoru przy wykorzystaniu instalacji odnawialnego źródła energii w EC Siekierki i jego zagospodarowania w transporcie.

– Wsparcie dla technologii wodorowych jest stale obecne w polityce rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego – zauważył marszałek Adam Struzik. – Zamierzamy to kontynuować także w zakresie współpracy sektora biznesu, nauki i jednostek samorządu terytorialnego w tym obszarze.

Idea 3W – wodór, woda, węgiel – a zamiany klimatu

Bardzo szybko postępujące zmiany klimatu niejako zmuszają dzisiejsze społeczeństwo do poszukiwania nowych rozwiązań oszczędzających przyszłe pokolenia i środowisko. Jednym z takich rozwiązań jest idea 3W.

Województwo mazowieckie aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz współpracy w zakresie rozwoju technologii wodorowych.

Jeśli chodzi o pozostałe dwa „W” idei 3W, czyli wody i węgla, również te kwestie zostały dostrzeżone w dokumentach strategicznych województwa. Mazowsze zagrożone jest deficytem wody w glebie i związanym z tym zjawiskiem suszy. Z tego względu podstawowym celem w zakresie środowiska i energetyki wskazanym w strategii województwa jest „Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody”. Oznacza to potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, zwiększenie retencji oraz zapobieganie suszy.

Planowane działania dotyczące węgla mają na celu dalsze ograniczenie jego zużycia, zgodnie zresztą z dokumentami na poziomie unijnym i krajowym. Nie oznacza to oczywiście odejścia od zastosowania węgla pod innymi względami. Wielopostaciowość węgla pozwala na wiele jego zastosowań. Przykładem jest choćby grafen, który może być wykorzystywany w medycynie, transporcie, fotowoltaice czy budownictwie. Województwo mazowieckie wspierało powstanie Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii środkami z RPO WM 2007–2013.

 

 

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony