{"id":76900,"name":"region-ciechanowski-ze-wsparciem-sejmiku-mazowsza","title":"Region ciechanowski ze wsparciem sejmiku Mazowsza","desc":"A\u017c 622 r\u00f3\u017cne inwestycje uda\u0142o si\u0119 w tym roku zrealizowa\u0107 na terenie regionu ciechanowskiego dzi\u0119ki wsparciu sejmiku wojew\u00f3dztwa.","header":"Region ciechanowski ze wsparciem sejmiku Mazowsza","lead":"A\u017c 622 r\u00f3\u017cne inwestycje uda\u0142o si\u0119 w tym roku zrealizowa\u0107 na terenie regionu ciechanowskiego dzi\u0119ki wsparciu sejmiku wojew\u00f3dztwa.","keywords":"Ciechan\u00f3w, wsparcie, sejmik","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/region-ciechanowski-ze-wsparciem-sejmiku-mazowsza.html","url":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/region-ciechanowski-ze-wsparciem-sejmiku-mazowsza.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-11-23 15:57:03","dateLastVersionPublicate":"2023-11-24 08:59:40","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Region ciechanowski ze wsparciem sejmiku Mazowsza"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rozw\u00f3j regionalny"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EPonad \u003Cstrong\u003E154 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E w\u0142adze regionu przeznaczy\u0142y na nowe drogi, boiska, rozbudow\u0119 szk\u00f3\u0142, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przysz\u0142orocznych program\u00f3w ju\u017c trwaj\u0105. \u003Cstrong\u003ENa realizacj\u0119 20 program\u00f3w wsparcia w przysz\u0142ym roku sejmik przeznaczy\u0142 rekordowe 900 mln z\u0142. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ETrwaj\u0105 nabory na 2024 rok!\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESamorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego od lat wspiera miasta, gminy i powiaty w realizacji projekt\u00f3w wa\u017cnych dla rozwoju lokalnych spo\u0142eczno\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak zauwa\u017ca marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E, autorskie programy wsparcia samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa to ogromna pomoc dla gmin, powiat\u00f3w i organizacji pozarz\u0105dowych z ca\u0142ego Mazowsza. \u2013 Podczas spotka\u0144 z samorz\u0105dowcami bardzo cz\u0119sto s\u0142ysz\u0119, \u017ce bez naszej pomocy finansowej wi\u0119kszo\u015b\u0107 tych inwestycji by nie powsta\u0142o. Dlatego ju\u017c w tym roku uruchomili\u015bmy nabory do program\u00f3w wsparcia, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 realizowane w przysz\u0142ym roku. To pozwoli samorz\u0105dom na lepsze zaplanowanie inwestycji. Ci\u0105gle zwi\u0119kszamy tak\u017ce pul\u0119 \u015brodk\u00f3w na programy wsparcia \u2013 w tym roku by\u0142o to w sumie 885 mln z\u0142, w przysz\u0142ym ju\u017c ponad 900 mln z\u0142. Zach\u0119cam do sk\u0142adania wniosk\u00f3w i korzystania z\u00a0tej pomocy.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ENabory do program\u00f3w wsparcia na 2024 r. ju\u017c ruszy\u0142y. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje s\u0105 dost\u0119pne w zak\u0142adce \u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/pieniadze-do-wziecia\/programy-wsparcia-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego.html\u0022 title=\u0022programy-wsparcia-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EPieni\u0105dze do wzi\u0119cia\u003C\/a\u003E.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EPonad 30 mln z\u0142 na inwestycje w ciechanowskim szpitalu\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESejmik Mazowsza przekaza\u0142 w tym roku ponad \u003Cstrong\u003E30 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E na inwestycje w \u003Cstrong\u003ESpecjalistycznym Szpitalu Wojew\u00f3dzkim w Ciechanowie\u003C\/strong\u003E. Najwi\u0119cej, bo przesz\u0142o 23 mln z\u0142, poch\u0142on\u0119\u0142a przebudowa i\u00a0rozbudowa budynku Oddzia\u0142u Zaka\u017anego, w kt\u00f3rym mie\u015bci\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 \u003Cstrong\u003Eoddzia\u0142y zaka\u017any i\u00a0psychiatryczny\u003C\/strong\u003E. Inwestycja obejmuj\u0105ca tak\u017ce zagospodarowanie terenu jest ju\u017c na uko\u0144czeniu i\u00a0kosztowa\u0142a w sumie ponad 40 mln z\u0142. Szpital otrzyma\u0142 r\u00f3wnie\u017c od sejmiku Mazowsza ponad 1,3\u00a0mln\u00a0z\u0142 na przebudow\u0119 poczty pneumatycznej, a tak\u017ce blisko 1,8 mln z\u0142 na zakup aparatury medycznej.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EKonrad Wojnarowski\u003C\/strong\u003E, wiceprzewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego podkre\u015bla, \u017ce sejmik ch\u0119tnie wspiera inwestycje w\u00a0mazowieck\u0105 s\u0142u\u017cb\u0119 zdrowia. \u2013 \u017bycie i zdrowie Mazowszan jest dla nas bardzo wa\u017cne, dlatego ka\u017cdego roku przeznaczamy miliony z\u0142otych na budowy i remonty mazowieckich szpitali. W tym roku jest realizowanych kilka du\u017cych inwestycji zdrowotnych. Jednym z naszych priorytetowych projekt\u00f3w jest w\u0142a\u015bnie budowa oddzia\u0142\u00f3w zaka\u017anego i psychiatrycznego w Ciechanowie.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EProjekty wa\u017cne\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENajwi\u0119cej pieni\u0119dzy sejmik wojew\u00f3dztwa przeznaczy\u0142 w regionie ciechanowskim na inwestycje w\u00a0ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d\u003C\/strong\u003E. \u003Cstrong\u003EPrzesz\u0142o\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003E54 mln z\u0142 pozwoli\u0142o na realizacj\u0119 28\u00a0projekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E. To wa\u017cne i strategiczne inwestycje, kt\u00f3re maj\u0105 wp\u0142yw na rozw\u00f3j ca\u0142ego regionu. Najwi\u0119ksze dofinansowanie (po \u003Cstrong\u003E4 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E) otrzyma\u0142y m.in: \u003Cstrong\u003Ebudowa krytej p\u0142ywalni przy Liceum Og\u00f3lnokszta\u0142c\u0105cym w \u017burominie\u003C\/strong\u003E czy \u003Cstrong\u003Erewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu w P\u0142o\u0144sku\u003C\/strong\u003E. Na li\u015bcie dofinansowanych projekt\u00f3w znalaz\u0142y si\u0119 tak\u017ce\u003Cstrong\u003E budowa kanalizacji sanitarnej w Pokrzywnicy, budowa Wiejskiego Domu Kultury i Stra\u017caka w\u00a0miejscowo\u015bci Konopki \u003C\/strong\u003Eoraz \u003Cstrong\u003Ebudowa hali sportowej w Zatorach. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003ERadna wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003EWies\u0142awa Krawczyk\u003C\/strong\u003E zwraca uwag\u0119 na wa\u017cne projekty drogowe, kt\u00f3re s\u0105 realizowane na terenie regionu dzi\u0119ki pieni\u0105dzom z sejmiku Mazowsza. \u2013 W naszym subregionie wi\u0119kszo\u015b\u0107 projekt\u00f3w dofinansowanych w\u00a0ramach programu \u201eMazowsze dla r\u00f3wnomiernego rozwoju\u201d to inwestycje drogowe. Warto wspomnie\u0107 tu m.in. o budowie i\u00a0przebudowie dr\u00f3g powiatowych w powiecie pu\u0142tuskim, przebudowie ul. Zabrody w\u00a0M\u0142awie, modernizacji dr\u00f3g lokalnych w Ciechanowie, remontach dr\u00f3g gminnych w gminie P\u0142o\u0144sk czy rozbudowie most\u00f3w na rzece Raci\u0105\u017cnica w gminie Raci\u0105\u017c.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EW trosce o klimat i czyste powietrze\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESejmik wojew\u00f3dztwa dofinansowuje r\u00f3wnie\u017c proekologiczne projekty. W sumie w ramach trzech program\u00f3w \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla klimatu\u201d\u003C\/strong\u003E, \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla czystego powietrza\u201d\u003C\/strong\u003E i \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla czystego ciep\u0142a\u201d\u003C\/strong\u003E w regionie ciechanowskim zosta\u0142o dofinansowanych \u003Cstrong\u003E40 projekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E. W\u015br\u00f3d nich s\u0105 m.in. \u003Cstrong\u003Ebudowa dw\u00f3ch og\u00f3lnodost\u0119pnych stacji \u0142adowania pojazd\u00f3w elektrycznych w\u00a0P\u0142o\u0144sku\u003C\/strong\u003E czy \u003Cstrong\u003Et\u0119\u017cni solankowej w centrum Ojrzenia\u003C\/strong\u003E, a tak\u017ce \u003Cstrong\u003Ezielone fasady i fronty z pn\u0105czy w\u00a0centrum P\u0142o\u0144ska\u003C\/strong\u003E i\u003Cstrong\u003E\u00a0wykonanie nowych nasadze\u0144 ro\u015blin w ramach rewitalizacji parku podworskiego w\u00a0miejscowo\u015bci Zielona w gminie Kuczbork-Osada\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak zauwa\u017ca \u003Cstrong\u003ERafa\u0142 Wo\u017anowski\u003C\/strong\u003E, dyrektor ciechanowskiej delegatury urz\u0119du marsza\u0142kowskiego skala zainteresowania wsparciem w\u015br\u00f3d beneficjent\u00f3w \u015bwiadczy o tym, \u017ce programy zaproponowane przez w\u0142adze samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa s\u0105 celnie wyznaczone i bardzo potrzebne. \u2013 Liczba realizowanych projekt\u00f3w i wysoko\u015b\u0107 dofinansowania w naszym subregionie potwierdzaj\u0105, \u017ce od wielu lat w\u0142adze samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa dbaj\u0105 o r\u00f3wnomierny rozw\u00f3j ca\u0142ego Mazowsza. Teraz zn\u00f3w wiele zale\u017cy od aktywno\u015bci beneficjent\u00f3w, ich pomys\u0142owo\u015bci i determinacji. Z pewno\u015bci\u0105 wa\u017cne s\u0105 mo\u017cliwo\u015bci finansowe i organizacyjne poszczeg\u00f3lnych beneficjent\u00f3w, a r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 program\u00f3w umo\u017cliwia szerokie zaanga\u017cowanie. Licz\u0119 na to, \u017ce w przysz\u0142ym roku przeprowadzone b\u0119d\u0105 kolejne projekty, kt\u00f3re w znacz\u0105cym stopniu poprawi\u0105 \u017cycie mieszka\u0144com Mazowsza, a w szczeg\u00f3lno\u015bci mieszka\u0144com subregionu ciechanowskiego.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EZabytki\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa wsparcie samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa mog\u0105 liczy\u0107 r\u00f3wnie\u017c w\u0142a\u015bciciele obiekt\u00f3w zabytkowych. W\u00a0ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla zabytk\u00f3w\u201d\u003C\/strong\u003E ponad \u003Cstrong\u003E1,5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E dofinansowania trafi\u0142o na renowacj\u0119 \u003Cstrong\u003E14 \u003C\/strong\u003Eobiekt\u00f3w zabytkowych z regionu ciechanowskiego. W\u015br\u00f3d nich znalaz\u0142y si\u0119 m.in.: \u003Cstrong\u003Edrugi etap remontu elewacji budynku Publicznej Szko\u0142y Podstawowej nr 1 w Pu\u0142tusku, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku Gminnego O\u015brodka Pomocy Spo\u0142ecznej w Siemi\u0105tkowie, prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sze\u015bciu wielkich obraz\u00f3w olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwi\u0144sku nad Wis\u0142\u0105, kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy o\u0142tarzu g\u0142\u00f3wnym ko\u015bcio\u0142a pw. \u015bw. Tr\u00f3jcy w Bie\u017cuniu \u003C\/strong\u003Eoraz\u003Cstrong\u003E prace ratownicze, zatrzymanie degradacji wi\u0119\u017aby dachowej gotyckiego ko\u015bcio\u0142a w Krysku\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EObiekty sportowe\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESamorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego przekaza\u0142 blisko \u003Cstrong\u003E5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E wsparcia na budow\u0119 i\u00a0remonty \u003Cstrong\u003E25\u00a0obiekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Esportowych \u003C\/strong\u003Ew regionie ciechanowskim. Dofinansowane projekty to m.in. \u003Cstrong\u003Emodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Plac\u00f3wek O\u015bwiatowych w Grudusku oraz hal sportowych w\u00a0Ciechanowie, drena\u017c boiska pi\u0142karskiego w miejscowo\u015bci Pokrzywnica, budowa pumptracka w\u00a0Radzanowie, modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanis\u0142awa Konarskiego w Raci\u0105\u017cu, budowa boiska sportowego w miejscowo\u015bci Dunaj\u003C\/strong\u003E, a tak\u017ce \u003Cstrong\u003Ekontynuacja modernizacji stadionu sportowego w Glinojecku\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EProjekty so\u0142eckie\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa pomoc finansow\u0105 Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c liczy\u0107 gminy i powiaty z\u00a0terenu ca\u0142ego Mazowsza. W regionie ciechanowskim \u003Cstrong\u003Enajwi\u0119cej projekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E zosta\u0142o dofinansowanych w\u00a0ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla so\u0142ectw\u201d\u003C\/strong\u003E, bo \u003Cstrong\u003Ea\u017c 154. \u003C\/strong\u003ETo pieni\u0105dze m.in. na zakup i monta\u017c lamp solarnych, wykonanie o\u015bwietlenia ulicznego, budow\u0119 i\u00a0wyposa\u017cenie plac\u00f3w zabaw, si\u0142owni plenerowych, a tak\u017ce modernizacje \u015bwietlic wiejskich.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EWsparcie dla OSP\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZ kolei w ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla stra\u017cy po\u017carnych\u201d dofinansowanie otrzyma\u0142y 103\u00a0projekty.\u003C\/strong\u003E Wsparcie z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego to ponad \u003Cstrong\u003E3,2 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. Te pieni\u0105dze zosta\u0142y przeznaczone m.in. na remonty i\u00a0modernizacj\u0119 \u003Cstrong\u003E31 budynk\u00f3w stra\u017cnic\u003C\/strong\u003E, zakup \u003Cstrong\u003E12\u00a0samochod\u00f3w\u003C\/strong\u003E, a tak\u017ce \u003Cstrong\u003Especjalistyczny sprz\u0119t dla ochotniczych stra\u017cy po\u017carnych\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EPomagamy KGW\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich\u201d\u003C\/strong\u003E wsparcie otrzyma\u0142o w sumie a\u017c\u00a0\u003Cstrong\u003E101\u00a0k\u00f3\u0142 gospody\u0144 wiejskich i organizacji\u003C\/strong\u003E. To \u015brodki m.in. na zakup wyposa\u017cenia kuchni, dostosowanie \u015bwietlicy wiejskiej czy warsztaty. Sejmik przeznaczy\u0142 na ten cel ponad \u003Cstrong\u003E671 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EDu\u017ce wsparcie z nowych program\u00f3w\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW tym roku radni wojew\u00f3dztwa zdecydowali o uruchomieniu kilku nowych program\u00f3w wsparcia. Nale\u017c\u0105 do nich m.in. \u201e\u003Cstrong\u003EMazowsze dla zdrowia kobiety\u201d\u003C\/strong\u003E,\u003Cstrong\u003E \u201eAutobusy dla mazowieckich szk\u00f3\u0142\u201d\u003C\/strong\u003E,\u003Cstrong\u003E \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych\u201d\u003C\/strong\u003E,\u003Cstrong\u003E \u201eMazowsze dla zwierz\u0105t\u201d \u003C\/strong\u003Eczy\u003Cstrong\u003E \u201eMazowsze dla miejsc pami\u0119ci\u201d\u003C\/strong\u003E. Ka\u017cdy z program\u00f3w cieszy\u0142 si\u0119 du\u017cym zainteresowaniem. W regionie ciechanowskim dofinansowanie w wysoko\u015bci blisko \u003Cstrong\u003E5,4 mln z\u0142 otrzyma\u0142o 65 projekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E. Dzi\u0119ki \u015brodkom z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego zosta\u0142y \u003Cstrong\u003Ezakupione autobusy dowo\u017c\u0105ce dzieci do szk\u00f3\u0142 dla gmin Kuczbork-Osada \u003C\/strong\u003Ei \u003Cstrong\u003EStrzegowo. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E21 gmin\u003C\/strong\u003E skorzysta\u0142o z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierz\u0105t w ramach programu \u003Cstrong\u003E\u201eMazowsze dla zwierz\u0105t\u201d\u003C\/strong\u003E, a \u003Cstrong\u003E31\u003C\/strong\u003E \u2013 ze \u015brodk\u00f3w na \u003Cstrong\u003Emodernizacj\u0119 czy wyposa\u017cenie dom\u00f3w kultury i centr\u00f3w integracyjnych\u003C\/strong\u003E. Odnowionych zostanie tak\u017ce \u003Cstrong\u003E5 miejsc pami\u0119ci \u003C\/strong\u003Ew tym: \u003Cstrong\u003Emogi\u0142a zamordowanych przez Niemc\u00f3w cz\u0142onk\u00f3w AK na cmentarzu w Strzegocinie, pomnik Walka-M\u0119cze\u0144stwo-Zwyci\u0119stwo w Ciechanowie, miejsce pami\u0119ci zbrodni hitlerowskiej na Piaskach w\u00a0P\u0142o\u0144sku, pomnik pami\u0119ci pomordowanych przez oprawc\u00f3w hitlerowskich w 1943 r. w Raci\u0105\u017cu\u003C\/strong\u003E oraz \u003Cstrong\u003Ezachowanie miejsca pami\u0119ci w Unierzy\u017cu\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzeczniczka Prasowa\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07\u00a0602, kom. 510\u00a0591\u00a0974\u003Cbr \/\u003Ee-mail: rzecznik@mazovia.pl\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"A\u017c 622 r\u00f3\u017cne inwestycje uda\u0142o si\u0119 w tym roku zrealizowa\u0107 na terenie regionu ciechanowskiego dzi\u0119ki wsparciu sejmiku wojew\u00f3dztwa."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-11-23 15:57:03","modDate":"2023-11-24 08:59:40","tags":[{"ID":27,"TEXT":"Ciechan\u00f3w","URL":"?tag[]=27"},{"ID":46,"TEXT":"sejmik","URL":"?tag[]=46"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"},{"ID":660,"TEXT":"subregion ciechanowski","URL":"?tag[]=660"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Region ciechanowski ze wsparciem sejmiku Mazowsza"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":27,"TEXT":"Ciechan\u00f3w","URL":"?tag[]=27"},{"ID":46,"TEXT":"sejmik","URL":"?tag[]=46"},{"ID":107,"TEXT":"programy wsparcia","URL":"?tag[]=107"},{"ID":660,"TEXT":"subregion ciechanowski","URL":"?tag[]=660"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/62018\/189356\/0x0.jpeg","alt":"","title":"wsparcie dla regionu ciechanowskiego","author":"fot. Mariola K\u0119dzior"}}]}