Uchwały młodzieżowego sejmiku

Uchwała 39/2024 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 2024-05-29

Data uchwały 2024-05-29
Numer uchwały 39/2024
Czego dotyczy uchwała w sprawie przeprowadzenia inicjatywy pn. „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”

Na podstawie §4 pkt 4, §5 pkt 4 i §6 pkt 2, w związku z §13 ust. 3 pkt 4 oraz §14 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2296) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Podejmuje się prace w sprawie przeprowadzenia inicjatywy pn. „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”.

§ 2.

Celem inicjatywy, o której mowa w § 1, jest zapewnienie młodzieży anonimowego, bezpiecznego miejsca do wyrażania swoich obaw i problemów zdrowotnych, jak również zwiększenie świadomości i edukacji na temat zdrowia psychicznego wśród uczniów i kadry pedagogicznej. Inicjatywa ma stworzyć przestrzeń, gdzie każdy uczeń może anonimowo wyrazić swoje obawy, problemy, prosić o pomoc lub wskazać, że ktoś potrzebuje pomocy.

§ 3.

Koordynację działań zmierzających do przeprowadzenia inicjatywy, o której mowa w § 1,

powierza się:

  • Marcelinie Maciąg – Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
  • Komisji Zdrowia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 87/2023 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2023 r.

§ 4.

Uchwałę podejmuje się w drodze korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Młodzieżowego

Sejmiku Województwa

Mazowieckiego

 

Marcelina Maciąg

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony