Uchwały młodzieżowego sejmiku

Uchwała 40/2024 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 2024-06-07

Data uchwały 2024-06-07
Numer uchwały 40/2024
Czego dotyczy uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Pikniku Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 oraz § 21 ust. 2 Statutu Młodzieżowego Sejmiku

Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/22 Sejmiku

Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2296) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na udział następujących radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Pikniku Budżetu Obywatelskiego Mazowsza:
  • Mileny Kobus,
  • Aleksandra Gawrysia.
  1. Piknik, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r. w Siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
  2. Zobowiązuje się radnych, o których mowa w ust. 1, do przedstawienia na najbliższej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, sprawozdania z przebiegu Pikniku Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

§ 2.

Uchwałę podejmuje się w drodze korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Młodzieżowego

Sejmiku Województwa

Mazowieckiego

 

Marcelina Maciąg

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony