Uchwały młodzieżowego sejmiku

Uchwała 42/2024 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 2024-06-12

Data uchwały 2024-06-12
Numer uchwały 42/2024
Czego dotyczy uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 oraz § 21 ust. 2 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2296) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na udział Jana Kozłowskiego - radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, odbywającym się w dniu 13 czerwca br. (czwartek) w Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8 sala nr 106 bud. C, o godz. 16.30.
  2. Zobowiązuje się radnego, o którym mowa w 1, do przedstawienia na najbliższej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, sprawozdania z przebiegu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

§ 2.

Uchwałę podejmuje się w drodze korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony