Aktualności - sejmik

51. sesja sejmiku Mazowsza

Kolaż z czterech zdjęć Autor: Justyna Michniewicz (KS)

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dotacje gminom na zakup autobusów szkolnych. Skierował również skargę prokuratora krajowego na uchwałę antysmogową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchwalił też Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku.

Autobusy dla mazowieckich szkół

Sejmik przyznał 46 mazowieckim gminom pomoc finansową na zakup autobusów szkolnych. Na ten cel przeznaczył w tym roku 13,3 mln zł. Gminy dostaną dofinansowanie w wysokości od 105 do 300 tys. zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

– Sejmik Mazowsza zdecydował o wsparciu wszystkich gmin, które złożyły wnioski na zakup nowych autobusów szkolnych. To ważne, aby mazowieccy uczniowie mogli podróżować do szkoły komfortowo i bezpiecznie – podkreślił przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, inicjator programu.

Celem programu „Autobusy dla mazowieckich gmin” jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakupie nowych autobusów przeznaczonych do realizacji ustawowego obowiązku gmin związanego z dowozem dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, do szkół.

Pomoc dla Ukrainy

Samorząd Mazowsza będzie konsekwentnie kontynuował swoje wsparcie rzeczowe i finansowe dla Ukrainy. Radni zdecydowali o zarezerwowaniu 3 mln zł na ten cel w tegorocznym budżecie. Jak zadeklarował marszałek Adam Struzik w razie konieczności będzie istniała możliwość zwiększenia tej kwoty.

W 2022 r. uchodźcom ukraińskim oraz społecznościom lokalnym obwodów lwowskiego, winnickiego oraz zakarpackiego udzielona została pomoc humanitarna w wysokości 2,4 mln zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in. artykuły higieniczne, koce, kołdry i poduszki, odzież termoaktywną, środki ochrony osobistej, sprzęt pożarniczy, rękawice i gogle, AMBU do resuscytacji, aparaty RTG, agregaty prądotwórczych, przenośne respiratory. We współpracy z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi przekazano również 16 ambulansów.

Skarga na uchwałę antysmogową

Prokuratura krajowa chce unieważnienia uchwały antysmogowej przyjętej przez sejmik w 2017 r. Prokurator zarzuca w skardze, że sejmik nie podjął odrębnej uchwały, która określałaby zasady i tryb przeprowadzania konsultacji uchwały antysmogowej z mieszkańcami. Zarzuca również naruszenie prawa, polegające na ograniczeniu konsultacji społecznych do organów samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Radni uznali te zarzuty za bezpodstawne i przekazali skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził konsultacje, kierując się Prawem ochrony środowiska, które jest przepisem o większym stopniu szczegółowości niż ustawa o samorządzie województwa.

Konsultacje prowadzone były w dwóch etapach. W pierwszym, projekt opiniowany był przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W drugim etapie przeprowadzone zostały, w okresie od 20 lipca do 18 sierpnia 2017 r., konsultacje społeczne. Informacja o toczącym się postępowaniu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały została podana do publicznej wiadomości:

 • na stronach internetowych samorządu Mazowsza, w tym na www.dialog.mazovia.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Rzeczpospolita), regionalnym (m.in. Gazeta Wyborcza, Super Express, Fakt), lokalnym (m.in. Tygodnik Płocki, Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Ciechanowski).

Przeprowadzono również kampanię informacyjną w 13 lokalnych rozgłośniach w Internecie oraz w pociągach Kolei Mazowieckich. Odbyły się też w związku z tym spotkania z samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych i zainteresowanymi mieszkańcami w Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku i Warszawie. W efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło ponad 2,2 tys. uwag.

Program ochrony środowiska

Mazowsze ma nowy Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku. Jego celem jest określenie, na podstawie aktualnego stanu środowiska, niezbędnych działań dla jego poprawy. Cele strategiczne oraz kierunki interwencji podzielone zostały na 10 komponentów:

 • Ochrona klimatu i jakości powierza,
 • Zagrożenia hałasem,
 • Promieniowanie elektromagnetyczne,
 • Gospodarowanie wodami,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Zasoby geologiczne,
 • Gleby,
 • Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • Zasoby przyrodnicze,
 • Poważne awarie przemysłowe.

W dokumencie wyodrębniono także zagadnienia związane z edukacją ekologiczną i adaptacją do zmian klimatu.

4 mln zł dla gminy Piaseczno

Gmina Piaseczno otrzymała z budżetu województwa 4 mln zł pomocy finansowej na rozbudowę i budowę ul. Elektronicznej i ul. Opornikowej w Piasecznie. Projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Z inwestycji tej korzystać będzie nowa siedziba Archiwum Województwa oraz obwód drogowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Inne decyzje sejmiku

Radni dodali do nazwy Muzeum Regionalnego w Siedlcach patrona – Mieczysława Asłanowicza. Do struktury tej instytucji włączyli również Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych Iganiach.

Ponadto zdecydowano, ze dawna droga krajowa nr 9 na terenie gminy Iłża pozbawiona została kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczona do kategorii powiatowej. Podobne zmiany radni wprowadzili na terenie m.st. Warszawy. Do kategorii dróg powiatowych zaliczona została dawna droga krajowa nr 2 (od al. Legionów Piłsudskiego do ul. Wał Miedzeszyński) oraz droga wojewódzka nr 724 (od al. J. Becka do drogi krajowej nr S2).


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony