{"id":78195,"name":"dodatkowe-inwestycje-w-ochronie-zdrowia","title":"Dodatkowe inwestycje w ochronie zdrowia","desc":"Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod przewodnictwem Krzysztofa Strza\u0142kowskiego, om\u00f3wi\u0142a 26 dodatkowych zada\u0144 inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku.","header":"Dodatkowe inwestycje w ochronie zdrowia","lead":"Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod przewodnictwem Krzysztofa Strza\u0142kowskiego, om\u00f3wi\u0142a 26 dodatkowych zada\u0144 inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku.","keywords":"sejmik wojew\u00f3dztwa mazowieckiego","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/samorzad\/sejmik\/aktualnosci-sejmik\/dodatkowe-inwestycje-w-ochronie-zdrowia.html","url":"\/pl\/samorzad\/sejmik\/aktualnosci-sejmik\/dodatkowe-inwestycje-w-ochronie-zdrowia.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-02-02 15:21:54","dateLastVersionPublicate":"2024-02-02 15:36:06","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Dodatkowe inwestycje w ochronie zdrowia"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - sejmik"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003E26 nowych inwestycji zdrowotnych\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW odpowiedzi na zg\u0142oszone wnioski mazowieckich podmiot\u00f3w leczniczych, przygotowany zosta\u0142 \u003Cstrong\u003Enowy trzyletni pakiet inwestycyjny\u003C\/strong\u003E. Obejmie on realizacj\u0119 25 zada\u0144 finansowanych z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa i jednego zadania wsp\u00f3\u0142finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony \u015arodowiska i Gospodarki Wodnej. O ich wprowadzeniu do bud\u017cetu Mazowsza i WPF zdecyduj\u0105 radni na najbli\u017cszym posiedzeniu sejmiku. \u0141\u0105czna kwota \u015brodk\u00f3w bud\u017cetowych przeznaczonych na ten cel przekroczy 125 mln z\u0142 (w 2024 r. b\u0119dzie to 67,8 mln z\u0142).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDo najwa\u017cniejszych nowych zada\u0144 nale\u017c\u0105:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eprzebudowa budynku dla potrzeb zak\u0142adu rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Br\u00f3dnowskim;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Einwestycja termomodernizacyjna w Specjalistycznym Szpitalu Wojew\u00f3dzkim w Ciechanowie;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewymiana systemu zasilania i modernizacja Oddzia\u0142u Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojew\u00f3dzkim w Siedlcach;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Emodernizacja centralnej sterylizatorni i cztery zadania zakupowe w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddzia\u0142u Rehabilitacji w sp\u00f3\u0142ce szpitalnej STOCER;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezakup sprz\u0119tu do rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i RTG w szpitalu dzieci\u0119cym na Niek\u0142a\u0144skiej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzebudowa Oddzia\u0142u Kardiologicznego w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezakup urz\u0105dze\u0144 do centralnej sterylizatorni w szpitalu w Dziekanowie Le\u015bnym;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Etrzy zadania inwestycyjne zakupowe w Mi\u0119dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewprowadzenie systemu e-faktur w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezakup aparatury medycznej w Mazowieckim Szpitalu Leczenia Chor\u00f3b P\u0142uc i Gru\u017alicy.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EDzia\u0142alno\u015b\u0107 komisji\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EKomisja Zdrowia i Kultury Fizycznej jednomy\u015blnie przyj\u0119\u0142a sprawozdanie z\u00a0dzia\u0142alno\u015bci w\u00a02023 r. oraz plan pracy do ko\u0144ca obecnej kadencji\u00a0sejmiku.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPodczas 11 posiedze\u0144 w roku 2023 komisja zajmowa\u0142a si\u0119 m.in.:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Efunkcjonowaniem Szpitalnych Oddzia\u0142\u00f3w Ratunkowych oraz Oddzia\u0142\u00f3w Internistycznych w podmiotach leczniczych wojew\u00f3dztwa mazowieckiego;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Estanowiskiem w sprawie sytuacji w ratownictwie medycznym;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eproblemem funkcjonowania szpitali psychiatrycznych na Mazowszu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esytuacj\u0105 covidow\u0105 w szpitalach na Mazowszu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Estanowiskiem w sprawie przekszta\u0142cenia Samodzielnego Publicznego Zak\u0142adu Opieki Zdrowotnej Wojew\u00f3dzkiego Szpitala Zaka\u017anego w Warszawie w Instytut Chor\u00f3b Zaka\u017anych \u2013 Pa\u0144stwowy Instytut Badawczy;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Edzia\u0142alno\u015bci\u0105 filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie w kontek\u015bcie Mazowieckiego Szpitala Br\u00f3dnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esytuacj\u0105 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zak\u0142ad\u00f3w Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Le\u015bnym;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewsp\u00f3\u0142prac\u0105 Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w ramach rozpocz\u0119cia studi\u00f3w medycznych;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Estanowiskami w sprawie celowo\u015bci rozbudowy szpitali: Mazowieckiego Szpitala Br\u00f3dnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie i Mi\u0119dzyleskiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Warszawie;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewyborem przedstawicieli do sk\u0142adu rad spo\u0142ecznych dzia\u0142aj\u0105cych przy samodzielnych publicznych zak\u0142adach opieki zdrowotnej, dla kt\u00f3rych podmiotem tworz\u0105cym jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezaopiniowaniem sprawozdania z wykonania bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego za 2022 rok w zakresie dzia\u0142ania komisji oraz uchwa\u0142y bud\u017cetowej wojew\u00f3dztwa mazowieckiego na 2024 rok w obszarze dzia\u0142ania komisji.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":192908,"name":"Komisja Zdrowia ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63380\/192908\/0x0.jpg","description":"Radna wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Jadwiga Zakrzewska g\u0142osowa\u0142a za przyj\u0119ciem sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci komisji zdrowia w ubieg\u0142ym roku"},{"id":192909,"name":"Komisja Zdrowia ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63380\/192909\/0x0.jpg","description":"Radna wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Wioletta Paprocka-\u015alusarska na posiedzenia sejmikowej komisji zdrowia"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod przewodnictwem Krzysztofa Strza\u0142kowskiego, om\u00f3wi\u0142a 26 dodatkowych zada\u0144 inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-02-02 15:21:54","modDate":"2024-02-02 15:36:06","tags":[{"ID":1134,"TEXT":"Krzysztof Grzegorz Strza\u0142kowski","URL":"?tag[]=1134"},{"ID":1242,"TEXT":"komisja zdrowia i kultury fizycznej","URL":"?tag[]=1242"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Dodatkowe inwestycje w ochronie zdrowia"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1134,"TEXT":"Krzysztof Grzegorz Strza\u0142kowski","URL":"?tag[]=1134"},{"ID":1242,"TEXT":"komisja zdrowia i kultury fizycznej","URL":"?tag[]=1242"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/63380\/192907\/0x0.jpg","alt":"Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod kierownictwem Krzysztofa Strza\u0142kowskiego, om\u00f3wi\u0142a 26 dodatkowych zada\u0144 inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku","title":null,"author":"arch. UMWM"}}]}