Aktualności - sejmik

II sesja sejmiku VII kadencji

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski Autor: Arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa za rok 2023. Znowelizowano budżet na 2024 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2024–2038.

Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. Podstawą udzielenia absolutorium jest przyjęcie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za miniony rok. Wotum zaufania udziela się natomiast po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa.

Samorząd Województwa Mazowieckiego może pochwalić się niemal stuprocentowym wykonaniem budżetu w 2023 r. Dochody zaplanowane na poziomie ponad 5,92 mld zostały zrealizowane w 99,4 proc. Wydatki zostały wykonane w kwocie ponad 6,21 mld zł, co stanowi 96,7 proc. planu.

W zeszłym roku Mazowsze przeznaczyło na wydatki bieżące ponad 4,48 mld zł, a na wydatki majątkowe około 1,73 mld zł. Największą pozycję, aż 31 proc., stanowiły nakłady na transport – 1 mld 940 mln zł (w tym: dotacje dla przewoźników kolejowych – 811 mln 411 tys. zł, budowa dróg wojewódzkich – 547 mln 947 tys. zł, utrzymanie dróg wojewódzkich – 460 mln 652 tys. zł, dopłaty do przewoźników autobusowych 98 mln 554 tys. zł). 857 mln zł, czyli 14 proc. wydatków budżetu Mazowsze przekazało na ochronę zdrowia (w tym: wydatki inwestycyjne – 592 mln 69 tys. zł, staże podyplomowe – 105 mln 530 tys. zł, dopłaty do spółek leczniczych i pokrycie strat netto spzoz – 60 mln zł, programy z obszaru zdrowia – 25 mln 509 tys. zł). Znaczącą pozycję (9 proc.) w budżecie województwa stanowiły wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 536 mln 293 tys. zł (w tym: dotacje podmiotowe dla 30 instytucji kultury na działalność bieżącą – 374 mln 564 tys. zł, wydatki inwestycyjne – 103 mln 44 tys. zł). Na edukację wydatkowano 516 mln zł. W zestawieniu wydatków ważną pozycję zajmuje część regionalna subwencji ogólnej dla województw, czyli tzw. janosikowe: w 2023 roku Mazowsze wpłaciło do budżetu państwa rekordowo 1 mld 169 mln zł.

Rok 2023 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 327 mln zł, a wolne środki do sfinansowania deficytu w 2024 roku wyniosły 229 mln zł.

Budżet i programy wsparcia

Radni uchwalili nowelizację budżetu województwa na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024–2038.

Na wnioski przekazane przez beneficjentów radni wprowadzili zmiany w uchwałach dotyczące pomocy finansowej udzielonej powiatom, gminom oraz dzielnicom m.st. Warszawy przy realizacji zadań w ramach:

 • instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
 • zadania OSP – edycja 2024,
 • regionalnych programów wsparcia: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, „Mazowsze dla sportu 2023”, „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024, „Mazowsze dla sołectw 2024”.

Intencja utworzenia nowej instytucji kultury

Sejmik przyjął intencjonalną uchwałę w sprawie zamiaru i przyczyn podziału instytucji kultury pn.: „Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”, dla której organizatorami są minister kultury i województwo mazowieckie.

Podział ma polegać na wyłączeniu ze struktury Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie jego oddziału – Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i utworzeniu nowej instytucji kultury, której organizatorem będzie samorząd Mazowsza, pn.: „Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”.

Będzie to jedyna w Polsce placówka muzealna poświęcona wybitnemu powieściopisarzowi, noweliście, dramaturgowi XX w. i niezwykłej osobowości.

Nagrody dla dzieci i młodzieży

Radni przyjęli regulamin przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji regionalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania, formę, zakres oraz tryb postępowania w sprawach o przyznanie nagrody. Wsparcie finansowe ma na celu wzmocnienie zainteresowania młodych ludzi poszerzaniem wiedzy i umiejętności.

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął uchwały dotyczące:

 • krośnicko-kosmowskiego obszaru chronionego krajobrazu,
 • obszaru chronionego krajobrazu Iłża-Makowiec,
 • krysko-jonieckiego obszaru chronionego krajobrazu.
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej województwa mazowieckiego za 2023 r.,
 • wprowadzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku,
 • wynagrodzenia marszałka województwa,
 • zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym województwa mazowieckiego,
 • pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, z zamiarem zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wojewódzkiej nr 879 stacja kolejowa Osieck – droga 805.

Na wniosek beneficjentów radni zmienili uchwały w zakresie kwot dofinansowania przez województwo mazowieckie realizacji zadań:

 • budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie,
 • budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna.

Radni zapoznali się z informacjami o:

 • realizacji rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
 • stanie sanitarno-epidemiologicznym województwa mazowieckiego za 2023 r.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony