Aktualności - sejmik

Jak działa sejmik Mazowsza?

Infografika promująca artykuł na temat funkcjonowania sejmiku województwa mazowieckiego. Autor: arch. UMWM

Kilka słów na temat funkcjonowania sejmiku województwa w praktyce.

Sejmik Województwa Mazowieckiego realizuje zadania podczas posiedzeń sejmiku oraz w komisjach merytorycznych. To tam zapadają najważniejsze decyzje dotyczące m.in.: budżetu województwa, przyznania pomocy finansowej dla gmin i powiatów, programów strategicznych, stypendiów dla uczniów i studentów, statutów jednostek podległych samorządowi Mazowsza czy stanowisk sejmiku.

Sposób i tryb działania sejmiku określone zostały szczegółowo w Regulaminie Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Posiedzenia sejmiku

Zgodnie z regulaminem, sesje sejmiku zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W praktyce odbywają się one raz w miesiącu lub częściej, obecnie są to wtorki o godz. 11. Tego dnia w siedzibie sejmiku przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie gromadzą się radni reprezentujący wszystkie subregiony województwa. W wyjątkowych sytuacjach (tj. epidemia Covid-19) posiedzenia odbywają się w trybie zdalnym.

Podczas sesji radni rozpatrują, zawarte w przyjętym przez nich porządku obrad, projekty uchwał, stanowiska, apele, opinie czy też wysłuchują informacji zarządu na dany temat. Radni mają prawo do zabierania głosu w danym punkcie obrad, zadawania pytań, zgłaszania wniosków formalnych, wnoszenia interpelacji i zapytań.

Tryb pracy

Projekty uchwał i stanowisk, zanim trafią pod obrady, składane są do przewodniczącego sejmiku. Kto może złożyć projekt? Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić: przewodniczący sejmiku, komisja sejmikowa, klub radnych, grupa co najmniej 5 radnych, marszałek i zarząd województwa oraz grupa co najmniej 1000 mieszkańców województwa mazowieckiego posiadających czynne prawo wyborcze do sejmiku. Przewodniczący sejmiku decyduje, czy projekt uchwały skieruje bezpośrednio pod obrady sejmiku czy do rozpatrzenia przez komisję merytoryczną.

Jeśli projekt uchwały trafi w pierwszej kolejności do komisji, radni zapoznają się z jego treścią, zadają pytania wnioskodawcy i wydają opinię. Dalej projekt ten wraz z opinią komisji trafia pod obrady sejmiku, który przeprowadza nad nim dyskusję i głosowanie za jego przyjęciem lub odrzuceniem.

W przypadku, gdy przewodniczący skieruje projekt uchwały bezpośrednio pod obrady sejmiku, przeprowadza się nad projektem dyskusję. Następnie może on zostać poddany pod głosowanie lub skierowany do zaopiniowania przez określoną komisję merytoryczną. Po zaopiniowaniu przez komisję, ponownie wraca pod obrady sejmiku, który rozpatruje projekt wraz z opinią komisji i przeprowadza głosowanie.

Posiedzenia komisji

Komisje sejmikowe, oprócz opiniowania projektów uchwał, zajmują się również innymi sprawami, np. omawiają ważne społecznie i gospodarczo kwestie czy funkcjonowanie podmiotów podległych samorządowi województwa. Odbywają posiedzenia w siedzibie sejmiku w Warszawie lub poza nią. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenia komisji prowadzone są w trybie zdalnym.

Więcej o posiedzeniach sejmiku i komisji, uchwałach oraz stanowiskach, sposobach głosowania, interpelacjach, a także zapytaniach radnych w kolejnych artykułach z serii „Wszystko o Sejmiku Mazowsza”.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony