Aktualności - sejmik

LVI sesja sejmiku województwa

Członkowie zarządu w trakcie obrad sejmiku Autor: Fot. arch. UMWM

Radni województwa mazowieckiego przyznali kolejne środki dla gmin i powiatów, zwiększyli wynagrodzenia dla egzaminatorów na prawo jazdy oraz nadali odznaki „Zasłużony dla Mazowsza”.

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik Województwa Mazowieckiego nadał cztery Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”:

  • Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
  • Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie,
  • Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie,
  • Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Mazowsze dla sportu

W tym roku 219 powiatów i gmin realizować będzie projekty inwestycyjne i remontowe w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu 2023”. Sejmik przeznaczył na dofinansowanie tych zadań 50 mln zł. Program ma za zadanie poprawę warunków oraz zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej służącej popularyzacji idei kultury fizycznej. Na co beneficjenci wydadzą przyznaną pomoc finansową? Realizowane będą różnorodne projekty od budowy czy modernizacji boisk i hal sportowych, stadionów, siłowni plenerowych, skateparków, pumptraków, kortów tenisowych, pływalni po zadaszanie trybun na stadionie, oświetlanie boisk, tworzenie parków linowych czy miasteczek ruchu drogowego.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Kwotę 30,8 mln zł sejmik przyznał miastom i gminom na realizację 238 projektów w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Środki te przeznaczone będą na budowę, remonty, modernizacje budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury oraz innych budynków, obiektów budowlanych lub pomieszczeń. Pieniądze będą wykorzystane również na zakup wyposażenia. Inwestycje wzmocnią aktywizację mieszkańców.

Mazowsze dla klimatu

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, nasadzenie drzew i krzewów sprzyjające bioróżnorodności biologicznej, edukacja ekologiczna, budowa tężni, ogrodów deszczowych czy rowów infiltracyjnych – to projekty, które będą realizować powiaty i gminy dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa. W ramach programu wparcia „Mazowsze dla klimatu 2023” zrealizowanych będzie 120 zadań na kwotę blisko 16,5 mln zł.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Decyzją radnych pomoc finansową otrzymają również gminy, powiaty i dzielnice m.st. Warszawy na zachowanie i tworzenie miejsc pamięci narodowej. W ramach programu, realizowanemu po raz pierwszy w tym roku, uda się dofinansować 41 zadań na łączną kwotę 2 mln zł. Pieniądze te przeznaczone będą na renowacje krzyży, pomników związanych z ważnymi wydarzeniami oraz osobami, mogił zbiorowych, obelisków czy kapliczek. Miejsca pamięci, które zostaną odnowione, związane są przede wszystkim z walką o niepodległość i II wojną światową.

Renowacja zabytków

Sejmik przyznał też dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach dla 148 podmiotów na łączną kwotę 13,8 mln zł. Znaczna część dotacji (97 wniosków) przekazana będzie kościelnym osobom prawnym, pozostała jednostkom samorządu terytorialnego (18 wniosków), osobom fizycznym (10 wniosków), przedsiębiorcom (9 wniosków), organizacjom pozarządowym (7 wniosków), wspólnotom mieszkaniowym (5 wniosków) i innym podmiotom (2 wnioski).

Mazowsze dla zdrowia kobiety

W wyniku naboru uzupełniającego do programu wsparcia „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, powiaty szydłowiecki i żuromiński otrzymały dofinansowanie na zgłoszone przez siebie projekty zdrowotne na kwotę 104,5 tys. zł. W sumie na ten program sejmik przeznaczył 1,83 mln zł.

Wynagrodzenia egzaminatorów WORD

Zgodnie z ustawą z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą o kierujących pojazdami, sejmik przyjął uchwałę, która ustala warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD). Głównym celem tej uchwały jest dostarczenie narzędzia dla dyrektorów WORD, które pozwoli im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień oraz egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.

Pomoc finansowa

Na prośbę wójta gminy Andrzejewo (powiat ostrowski), radni przekazali 800 tys. zł pomocy finansowej na odbudowę mostu w Rusołęce-Parcelach. Most został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu w lutym i marcu br. Wysoki stan wód gruntowych spowodował uszkodzenie obiektu oraz skarp i dna cieku. Zgodnie z ekspertyzą techniczną, rozmiar uszkodzeń kwalifikuje most do wyburzenia. W jego miejscu wybudowany zostanie nowy, z uwzględnieniem umocnienia skarpy nasypu drogowego na dojazdach i zabezpieczeniem go przed rozmyciem. Koszt prac oszacowano na około 1 240 000 zł.

Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 30 tys. zł otrzymał również powiat płoński. Środki te przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.

Darowizna na rzecz gminy Brwinów

Burmistrz Brwinowa (powiat pruszkowski) zwrócił się z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny działki będącej w użytkowaniu wieczystym Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego „Mazowsze” w Otrębusach. Działkę tę gmina zamierza przeznaczyć na poszerzenie ul. Świerkowej. Umożliwi to zorganizowanie lepszej komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo użytkownikom drogi.

Inne decyzje sejmiku

Sejmik znowelizował budżet województwa i Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2038. Przyjął uchwałę w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powołał doraźną Komisję Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie województwa mazowieckiego.

Wprowadzone zostały również zmiany dotyczące nazwy beneficjenta i klasyfikacji budżetowej w załączniku do uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację projektów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Zgodnie z zamiarem wyrażonym przez sejmik 28 lutego br., radni wprowadzili zmiany w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. Zmiany zaczną obowiązywać od 31 sierpnia 2023 r.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony