Aktualności - sejmik

Prawa i obowiązki radnego województwa

Grafika przedstawiająca grupę osób przy stole podczas prac Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Autor: Agnieszka Pacek (KS)

W Sejmiku Województwa Mazowieckiego zasiada 51 radnych, którzy są wybierani raz na 5 lat w wyborach bezpośrednich, w systemie proporcjonalnym w 7 okręgach wyborczych. Obecna, VI kadencja Sejmiku Mazowsza, rozpoczęła się 21 października 2018 r.

Ustawodawca nałożył na radnych liczne obowiązki i zakazy, dał im również wiele uprawnień dzięki którym mogą wypełniać swoją funkcję.

Obowiązki

Przed objęciem mandatu radny zobowiązany jest do złożenia ślubowania. Odmowa jego złożenia jest równoznaczna z wygaśnięciem powierzonego przez wyborców mandatu.

Należy wiedzieć, że sprawując mandat, radny musi kierować się dobrem regionalnej wspólnoty samorządowej.

Powinien on także utrzymywać stałą więź z mieszkańcami, przyjmować zgłaszane przez nich postulaty  i przedstawiać je organom samorządu województwa do rozpatrzenia. Co ważne, wykonując te wszystkie działania radny, nie jest związany instrukcjami wyborców, sprawuje on bowiem mandat wolny.

Do obowiązków radnego należy również: udział w sesjach sejmiku, komisjach, a także różnego rodzaju ciałach, do których został wybrany lub desygnowany, składanie oświadczeń o stanie majątkowym.

Prawa

Z racji wykonywania mandatu, radnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Inne przywileje to m.in.:

  • możliwość składania interpelacji i zapytań,
  • uzyskiwanie informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu marszałkowskiego, a także spółek z udziałem samorządu województwa, spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych, wojewódzkich osób prawnych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej
  • ochrona stosunku pracy,
  • prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży.

Ograniczenia

Pełnienie funkcji radnego wiąże się również z licznymi ograniczeniami. I tak, radny nie może m.in:

  • brać udziału w głosowaniu w sprawach określonych w ustawie o samorządzie województwa powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami;
  • podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
  • prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności,
  • pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

Ponadto, sama tylko ustawa o samorządzie województwa, zabrania radnemu łączenia mandatu z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody czy też członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony