Aktualności - sejmik

Strategia na kulturę i turystykę na Mazowszu

Autor: Fot. arch. UMWM.

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowała kolejne dotacje na miejsca pamięci i renowację zabytków.

Członkowie sejmikowej komisji pod przewodnictwem Jadwigi Zakrzewskiej zapoznali się z projektami strategii rozwoju kultury i turystyki oraz pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczące przyznania dotacji w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci i na renowację zabytków.

Strategia rozwoju kultury

Przygotowany przez fundację Obserwatorium projekt Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023-2027 oparty został na szczegółowej diagnozie stanu kultury w regionie, konsultacjach branżowych oraz dorobku dotychczasowej działalności. Już niedługo projekt strategii wyłożony zostanie do konsultacji społecznych.

Dokument ten zachowuje dotychczasową misję: „Kultura włącza każdego”, ale rozszerza grono jej realizatorów o organizacje pozarządowe. Daje też możliwość realizacji projektów kilkuletnich i cyklicznych. Wyznaczone w nim cele strategiczne wspierają twórcze propozycje, które mogą inspirować społeczność, generować nowe potrzeby.

Najbliższe pięć lat w kulturze na Mazowszu planuje się poświęcić m.in. na aktywizację podmiotów kultury:

 • podnoszenie wiedzy i kompetencji osób pracujących w instytucjach i organizacjach pozarządowych,
 • wspieranie mazowieckich środowisk twórczych.

Innym celem strategicznym jest dotarcie z różnorodnymi wydarzeniami kulturalnymi do większej liczby odbiorców poprzez:

 • organizowanie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych o wysokim potencjale kulturotwórczym, włączającym mieszkańców,
 • realizacja projektów o charakterze międzypokoleniowym,
 • wzmacnianie integracji społecznej, szczególnie na poziomie lokalnym,
 • likwidacja barier uniemożliwiających uczestnictwo,
 • aktywizacja mieszkańców i pobudzenie aktywności lokalnych podmiotów kultury na terenach o niskim uczestnictwie w kulturze,
 • wzmacnianie edukacji i animacji kulturowej.

Działania wynikające ze strategii obejmować mają również m.in.:

 • badania zjawisk i trendów w kulturze,
 • ochronę i upowszechnianie materialnych i niematerialnych zasobów kultury w regionie,
 • tworzenie i wspieranie partnerstw w tym sektorze,
 • inicjowanie i wzmacnianie współpracy sektora kultury z takimi obszarami jak edukacja, nauka, biznes, turystyka czy ochrona zdrowia.

Cele strategiczne rozwoju turystyki na Mazowszu

Projekt Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023-2027, przygotowany przez firmę Landbrand, przedstawia wizję Mazowsza jako regionu gościnnego i serdecznego, profesjonalnie przygotowanego do zapewnienia kompleksowej obsługi wysokiej jakości, dysponującego wyrazistymi produktami turystycznymi i otwartego na Europę i świat.

Dokument wyznacza cztery cele rozwoju turystyki na Mazowszu:

 • Cel A. Wyraziste i uporządkowane wewnętrznie produkty turystyczne (rozwój kluczowych produktów turystycznych, ich potencjału, Laboratorium Inicjatyw Turystycznych),
 • Cel B. Zintegrowany marketing turystyczny (m.in. integracja systemu informacji turystycznej, komunikacja oferty turystycznej Mazowsza na rynkach zewnętrznych i wewnętrznych, wdrażanie rozwiązań cyfrowych),
 • Cel C. Wzmocnienie zaplecza rozwoju turystyki (wsparcie rozwoju kompetencji osób pracujących w turystyce, spójność polityki rozwoju turystyki poprzez współpracę na poziomie lokalnym, badania),
 • Cel D. Synergia turystyki z innymi sektorami (podnoszenie kompetencji współpracy międzysektorowej, marketing międzysektorowy, ekologizacja rozwoju turystyki).

Mazowsze dla miejsc pamięci

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku dotyczący przyznania pomocy finansowej gminom, powiatom i dzielnicom m. st. Warszawy na zachowanie i tworzenie miejsc pamięci narodowej. W ramach programu wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” zrealizowanych ma być 41 zadań na łączną kwotę dofinansowania 2 mln zł. Pieniądze te przeznaczone będą na renowacje krzyży, pomników związanych z ważnymi wydarzeniami oraz osobami, mogił zbiorowych, obelisku czy też kapliczek. Dotyczą one przede wszystkim wydarzeń związanych z walką o niepodległość i II wojną światową.

Renowacja zabytków

Pozytywną opinię komisji otrzymał również projekt uchwały sejmiku dotyczący dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, które ma otrzymać 148 podmiotów na łączną kwotę 13,8 mln zł. Znaczna część dotacji (97 wniosków) przekazane ma być kościelnym osobom prawnym, pozostała jednostkom samorządu terytorialnego (18 wniosków), osobom fizycznym (10 wniosków), przedsiębiorcom (9 wniosków), organizacjom pozarządowym (7 wniosków), wspólnotom mieszkaniowym (5 wniosków) i innym podmiotom (2 wnioski).


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony