Aktualności - sejmik

XLVII posiedzenie Sejmiku Mazowsza

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski podczas prowadzenia obrad, za nim ścianka z wizerunkami herbu województwa mazowieckiego. Autor: arch. UMWM

Podczas wrześniowego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego m.in. poruszono tematy związane ze służbą zdrowia oraz powołano Medyczną Szkołę Policealną w Wołominie.

Sejmik apeluje do Ministra Zdrowia

Mazowieckie szpitale alarmują o braku środków finansowych na realizację ustawowego wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Przedstawione przez NFZ propozycje zmian finasowania na podstawie umów o świadczenia opieki zdrowotnej nie pokrywają znacznej części kosztów koniecznych do wdrożenia ustawy zakładającej podwyżkę minimalnych wynagrodzeń.

W związku z tym Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 13 września br. zaapelował do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o uwzględnienie oczekiwań podmiotów leczniczych o zwiększenie środków finansowych do wysokości pozwalającej na pokrycie pełnego wzrostu kosztów ich funkcjonowania.

Według wstępnych danych niedobory funduszy w związku z wprowadzeniem ustawy z 26 maja 2022 r. w skali miesiąca wynosi blisko 7 mln zł. Największe deficyty wśród samorządowych placówek odnotują szpitale wielospecjalistyczne.

Utworzenie Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie

Już w lutym 2023 r. rozpocznie swoją działalność Medyczna Szkoła Policealna w Wołominie. Jej siedziba będzie się mieściła w pomieszczeniach I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego przy ulicy Sasina 33. Kandydaci będą mieli do wyboru wiele interesujących kierunków z branży medycznej i branży pomocy społecznej:

  • opiekun osób starszych,
  • opiekunka środowiskowa,
  • terapeuta zajęciowy,
  • asystent osoby niepełnosprawnej,
  • opiekun w domu pomocy społecznej,
  • technik sterylizacji medycznej,
  • technik elektronik-informatyk medyczny,
  • technik elektroradiolog,
  • czy technik farmaceutyczny,

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kadrowych szpitali należących do Samorządu Mazowsza, placówek medycznych, zakładów opiekuńczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej powstających i działających na terenie powiatu wołomińskiego.

Powstanie medycznej szkoły w Wołominie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na profesjonalnych pracowników ochrony zdrowia. Koszt realizacji inwestycji w 2022 r. wyniesie 1 mln zł, a w 2023 - 4 mln zł. 

Kolejne Młodzieżowe Rady  z finansowym wsparciem od Mazowsza

20 kolejnych beneficjentów otrzyma wsparcie finansowe w wysokości blisko 324 tys. zł w ramach samorządowego programu: Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Dodatkowe fundusze przyczynią się do realizacji zadań służących poprawie jakości i wzmocnieniu działania młodzieżowych rad oraz upowszechnieniu idei samorządowej wśród młodzieży.

Partnerska współpraca z Okręgiem Ilfov w Rumunii

Prezydent Rady Okręgu Ilfov wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z propozycją nawiązania współpracy międzyregionalnej z rumuńskim okręgiem. Zgodnie z projektem porozumienia, współpraca mogłaby być realizowana w takich dziedzinach jak: gospodarka i przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem sektora badań i rozwoju, administracja samorządowa, kultura, edukacja, sport i turystyka, polityka społeczna, zdrowie, ochrona środowiska i polityka ekologiczna, przewozy regionalne.

Sejmik upoważnił Zarząd Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Okręgiem Ilfov oraz upoważnił marszałka do podpisania dokumentu.

Sejmik dla sektora kultury

Kontynuując realizację „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” Sejmik przyznał dodatkowe 510 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 6 podmiotom, znajdującym się dotychczas na liście rezerwowej.

Nowe brzmienie otrzymał statut Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Gromadzone przez radomskie muzeum zbiory zostały rozszerzone o militaria, w związku z planowanym utworzeniem w Muzeum stałej wystawy poświęconej tradycjom przemysłu zbrojeniowego na ziemi radomskiej z uwzględnieniem historii Fabryki Broni w Radomiu.

Pomoc finansowa dla Nowego Duninowa

Gmina Nowy Duninów (pow. płocki) uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 80 tys. zł na zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Duninów.  

Sprawy budżetowe

Podczas posiedzenia przyjęto 9 uchwał dotyczących spraw budżetowych, w tym projekt nowelizacji budżetu województwa na 2022 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038. Zmiany w budżecie wynikają z analizy wykonania zaplanowanych inwestycji, przede wszystkim dotyczących dróg wojewódzkich, ochrony zdrowia i instytucji kultury. Ze względu na wzrost cen materiałów i usług, problemy z rozstrzygnięciem przetargów czy zrywanie umów przez wyłonionych wykonawców, zarząd zaproponował przeniesienie wielu inwestycji na kolejne lata.

Na wnioski beneficjentów, dokonane zostały zmiany w czterech uchwałach sejmiku dotyczących pomocy finansowej w ramach programów wsparcia: „OSP-2022”, „Mazowsze dla sportu 2022”, „Mazowsze dla seniorów” oraz Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Sejmik wyraził także zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 150 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym,

Inne

Sejmik zapoznał się z Informacją z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przedstawił informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2022 r. dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie, a także sprawozdanie z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ponadto radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2022 roku, zapoznali się z informacją dotyczącą inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+00 w miejscowości Milejowice”, zajęli się rozpatrzeniem trzech skarg na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz dla celów porządkowych zmienili uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Radni uregulowali kwestię zbycia nieruchomości w Warszawie przy ul. Siennej/ul. Śliskiej oraz wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Siedlcach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Siedlce, bez dokonywania dopłat, a także na dokonanie darowizny części nieruchomości położonych w Siedlcach przy ul. Młynarskiej.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony