{"id":70055,"name":"zasluzeni-dla-mazowsza","title":"Zas\u0142u\u017ceni dla Mazowsza","desc":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego nada\u0142 sze\u015b\u0107 Odznak Honorowych \u201eZas\u0142u\u017cony dla Mazowsza\u201d. Jest to wyj\u0105tkowe wyr\u00f3\u017cnienie przyznawane osobom lub instytucjom za szczeg\u00f3lne zas\u0142ugi dla rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, s\u0142u\u017cba spo\u0142eczna, ekologia, s\u0142u\u017cba zdrowia, gospodarka, budownictwo.","header":"Zas\u0142u\u017ceni dla Mazowsza","lead":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego nada\u0142 sze\u015b\u0107 Odznak Honorowych \u201eZas\u0142u\u017cony dla Mazowsza\u201d. Jest to wyj\u0105tkowe wyr\u00f3\u017cnienie przyznawane osobom lub instytucjom za szczeg\u00f3lne zas\u0142ugi dla rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, s\u0142u\u017cba spo\u0142eczna, ekologia, s\u0142u\u017cba zdrowia, gospodarka, budownictwo.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/samorzad\/sejmik\/aktualnosci-sejmik\/zasluzeni-dla-mazowsza.html","url":"\/pl\/samorzad\/sejmik\/aktualnosci-sejmik\/zasluzeni-dla-mazowsza.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2022-11-23 13:10:37","dateLastVersionPublicate":"2022-11-23 15:23:46","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Zas\u0142u\u017ceni dla Mazowsza"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - sejmik"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EWanda Traczyk-Stawska\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPs. \u201eP\u0105czek\u201d i \u201eAtma\u201d (ur. 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie) \u2013 dzia\u0142aczka podziemia niepodleg\u0142o\u015bciowego w czasie II wojny \u015bwiatowej, \u017co\u0142nierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, dzia\u0142aczka Spo\u0142ecznego Komitetu ds. Cmentarza Powsta\u0144c\u00f3w Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska jest or\u0119downiczk\u0105 demokracji, pokoju, wolno\u015bci i godno\u015bci cz\u0142owieka. Zosta\u0142a odznaczona Krzy\u017cem Walecznych oraz Krzy\u017cem Zas\u0142ugi na Wst\u0119dze Orderu Zas\u0142ugi Republiki Federalnej Niemiec. Od 2017 r. jest Honorow\u0105 Obywatelk\u0105 Miasta Sto\u0142ecznego Warszawy, w 2021 r. zosta\u0142a wybrana Warszawiank\u0105 Roku. W 2022 r. zosta\u0142a laureatk\u0105 Specjalnego Medalu Wolno\u015bci S\u0142owa przyznawanego osobom, kt\u00f3re w walce o wolno\u015b\u0107 s\u0142owa osi\u0105gn\u0119\u0142y status prawdziwych symboli.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EProf. nadzw. dr hab. n. med. Miros\u0142aw Z\u0105bek\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWybitny neurochirurg, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Uraz\u00f3w Uk\u0142adu Nerwowego Centrum Medycznego Kszta\u0142cenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik i za\u0142o\u017cyciel Centrum Gamma Knife Warszawa oraz inicjator i koordynator dzia\u0142aj\u0105cego w strukturach Mazowieckiego Szpitala Br\u00f3dnowskiego w Warszawie sp. z o.o. Interwencyjnego Centrum Neuroterapii \u2013 INC, Ordynator Oddzia\u0142u Neurochirurgii MSB. Profesor jest tw\u00f3rc\u0105 jednego z pierwszych na \u015bwiecie nowatorskich przeszczep\u00f3w tkanki m\u00f3zgu w leczeniu choroby Parkinsona. Jako jeden z nielicznych przeprowadzi\u0142 seri\u0119 operacji m\u00f3zgu w kr\u0105\u017ceniu pozaustrojowym i g\u0142\u0119bokiej hipotermii. Profesor Miros\u0142aw Z\u0105bek dzi\u0119ki swojej dzia\u0142alno\u015bci naukowej oraz wykorzystywaniu wiedzy i do\u015bwiadczenia przyczyni\u0142 si\u0119 do rozwoju naukowego wojew\u00f3dztwa mazowieckiego i rozs\u0142awienia Mazowsza na arenie mi\u0119dzynarodowej.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EEdmund Kuklewski\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUr. 7 maja 1929 roku w Jab\u0142onnie. \u017bo\u0142nierz \u201eSzarych Szereg\u00f3w\u201d Armii Krajowej od 1942 r., w latach 1939\u20131944 dzia\u0142a\u0142 w konspiracji w funkcji \u0142\u0105cznika. Zosta\u0142 odznaczony Krzy\u017cem Walecznych i wielokrotnie medalami pa\u0144stwowymi (m.in. Krzy\u017c Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy\u017c Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z\u0142oty Krzy\u017c Zas\u0142ugi, Krzy\u017c Armii Krajowej, Warszawski Krzy\u017c Powsta\u0144czy). Edmund Kuklewski jest Honorowym Obywatelem m.st. Warszawy oraz Gminy Jab\u0142onna. W latach 1995\u20132002 radny gminy Jab\u0142onna II i III kadencji. Z zaanga\u017cowaniem dzia\u0142a w \u015arodowisku \u015awiatowego Zwi\u0105zku \u017bo\u0142nierzy Armii Krajowej \u2013 jest jego za\u0142o\u017cycielem oraz prezesem. Edmund Kuklewski to tak\u017ce zas\u0142u\u017cony \u017co\u0142nierz dla kraju oraz aktywny spo\u0142ecznik.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EP\u0142k J\u00f3zef Kole\u015bnicki\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZas\u0142u\u017cony oficer\u00a0 frontowy, bra\u0142 udzia\u0142 w walkach I Armii Wojska Polskiego o Wa\u0142 Pomorski, Ko\u0142obrzeg, forsowanie Odry Kana\u0142u Hohenzollern\u00f3w i zdobywanie Berlina. Po wojnie s\u0142u\u017cy\u0142 w Wojsku Polskim na r\u00f3\u017cnych stanowiskach dow\u00f3dczych, g\u0142\u00f3wnie jako specjalista od artylerii. Jest dzia\u0142aczem kombatanckim z ponad 60-letnim sta\u017cem pracy spo\u0142ecznej. W ostatnich kilkunastu latach odegra\u0142 bardzo du\u017c\u0105 rol\u0119 w integrowaniu \u015brodowisk kombatanckich w wojew\u00f3dztwie mazowieckim. Jako cz\u0142onek Zarz\u0105du G\u0142\u00f3wnego oraz Prezes Mazowieckiego Zarz\u0105du Wojew\u00f3dzkiego Zwi\u0105zku Kombatant\u00f3w RP i By\u0142ych Wi\u0119\u017ani\u00f3w Politycznych cieszy si\u0119 du\u017cym autorytetem i uznaniem w\u015br\u00f3d \u015brodowisk kombatanckich Warszawy i Mazowsza. Od grudnia 2009 roku do sierpnia 2017 roku pe\u0142ni\u0142 zaszczytn\u0105 funkcj\u0119 przewodnicz\u0105cego Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatant\u00f3w i Os\u00f3b Represjonowanych, organu doradczego Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EXXXV Liceum Og\u00f3lnokszta\u0142c\u0105ce z Oddzia\u0142ami Dwuj\u0119zycznymi im. Boles\u0142awa Prusa w Warszawie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EOd wielu lat tworzy atmosfer\u0119 sprzyjaj\u0105c\u0105 uczeniu i wychowaniu kolejnych pokole\u0144 m\u0142odzie\u017cy, przekazuj\u0105c im rzeteln\u0105 wiedz\u0119 i\u00a0przygotowuj\u0105c do \u017cycia w ci\u0105gle zmieniaj\u0105cym si\u0119 \u015bwiecie. Ma w ofercie oddzia\u0142y dwuj\u0119zyczne i mi\u0119dzynarodowe, mo\u017ce poszczyci\u0107 si\u0119 bardzo wysokimi wynikami zdawalno\u015bci egzamin\u00f3w maturalnych i wieloma sukcesami uczni\u00f3w w olimpiadach i konkursach. Najwa\u017cniejsze wyr\u00f3\u017cnienia szko\u0142y to: akredytacja International Baccalaureate, Wars i\u00a0Sawa \u2013 Certyfikat Szko\u0142y Wspieraj\u0105cej Uzdolnionych, Srebrna i Z\u0142ota Tarcza \u2013 znak jako\u015bci \u201ePerspektyw\u201d, Certyficate of Award in Science Festival, Certyfikat Lepsza Szko\u0142a, Dyplom Skutecznej Szko\u0142y, Badacz wody 2019. XXXV Liceum Og\u00f3lnokszta\u0142c\u0105ce z Oddzia\u0142ami Dwuj\u0119zycznymi im. Boles\u0142awa Prusa buduje pozytywny wizerunek warszawskiej o\u015bwiaty, w kt\u00f3rej lokalno\u015b\u0107 i\u00a0warszawsko\u015b\u0107 s\u0105 uznanymi warto\u015bciami; rozwija pozaszkolne \u015brodowisko edukacyjne; stale poszukuje nowych rozwi\u0105za\u0144 organizacyjnych i metodycznych umo\u017cliwiaj\u0105cych ci\u0105g\u0142e doskonalenie procesu nauczania i uczenia si\u0119, kszta\u0142ci m\u0142odzie\u017c na wysokim poziomie, umo\u017cliwiaj\u0105c uczniom rozw\u00f3j potencja\u0142u intelektualnego, emocjonalnego i spo\u0142ecznego.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EJoanna Wolfram\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENauczycielka i wychowawca wielu pokole\u0144 uczni\u00f3w, symbol i autorytet moralny \u015brodowiska lokalnego. Jej losy od ponad 45 lat zwi\u0105zane s\u0105 Mazowszem, Warszaw\u0105, Sask\u0105 K\u0119p\u0105 i XXXV Liceum Og\u00f3lnokszta\u0142c\u0105cym z Oddzia\u0142ami Dwuj\u0119zycznymi im. Boles\u0142awa Prusa. Joanna Wolfram przez lata wp\u0142ywa na postawy, pogl\u0105dy i warto\u015bci wychowank\u00f3w, wyznaczaj\u0105c im ambitne i szlachetne cele, wpajaj\u0105c mi\u0142o\u015b\u0107 do literatury, zasady uczciwo\u015bci oraz\u00a0odpowiedzialno\u015bci za\u00a0siebie i\u00a0innych. Obecnie wielu jej wychowank\u00f3w zajmuje wa\u017cne miejsca w r\u00f3\u017cnych dziedzinach \u017cycia, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do kszta\u0142towania pozytywnego wizerunku regionu i kraju. Podejmowane dzia\u0142ania, postawa oraz warto\u015bci wyznawane i propagowane przez Joann\u0119 Wolfram w istotny spos\u00f3b przyczyni\u0142y si\u0119 do kszta\u0142towania pozytywnego wizerunku wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, promuj\u0105c i wzbogacaj\u0105c jego dorobek. Spo\u0142ecznie pe\u0142ni\u0142a funkcje zast\u0119pczyni komendanta Hufca ZHP Warszawa Praga Po\u0142udnie i zast\u0119pczyni komendanta\u00a0 Sto\u0142ecznej Chor\u0105gwi ZHP.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":167969,"name":"Edmund Kuklewski odznaka.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167969\/0x0.jpg","description":"Grafika ze zdj\u0119ciem Edmunda Kuklewskiego i informacj\u0105 o odznaczeniu medalem Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza odznaka.jpg"},{"id":167971,"name":"Joanna Wolfram odznaka.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167971\/0x0.jpg","description":"Grafika ze zdj\u0119ciem Joanny Wolfram i informacj\u0105 o odznaczeniu medalem Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza"},{"id":167970,"name":"J\u00f3zef Kole\u015bnicki odznaka.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167970\/0x0.jpg","description":"Grafika ze zdj\u0119ciem J\u00f3zefa Kole\u015bnickiego i informacj\u0105 o odznaczeniu medalem Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza"},{"id":167973,"name":"Liceum Zas\u0142u\u017cone.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167973\/0x0.jpg","description":"Grafika ze zdj\u0119ciem budynku szko\u0142y i informacj\u0105 o odznaczeniu medalem Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza"},{"id":167972,"name":"Miros\u0142aw Z\u0105bek Zas\u0142u\u017cony.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167972\/0x0.jpg","description":"Grafika ze zdj\u0119ciem Miros\u0142awa Z\u0105bka i informacj\u0105 o odznaczeniu medalem Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza"},{"id":167974,"name":"Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza - Wanda Traczyk-Stawska.png","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167974\/0x0.png","description":"Grafika ze zdj\u0119ciem Wandy Traczyk-Stawskiej i informacj\u0105 o odznaczeniu medalem Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego nada\u0142 sze\u015b\u0107 Odznak Honorowych \u201eZas\u0142u\u017cony dla Mazowsza\u201d. Jest to wyj\u0105tkowe wyr\u00f3\u017cnienie przyznawane osobom lub instytucjom za szczeg\u00f3lne zas\u0142ugi dla rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, s\u0142u\u017cba spo\u0142eczna, ekologia, s\u0142u\u017cba zdrowia, gospodarka, budownictwo."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2022-11-23 13:10:37","modDate":"2022-11-23 15:23:46","tags":[{"ID":90,"TEXT":"Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza","URL":"?tag[]=90"},{"ID":34,"TEXT":"odznaczenie","URL":"?tag[]=34"},{"ID":91,"TEXT":"odznaka","URL":"?tag[]=91"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Zas\u0142u\u017ceni dla Mazowsza"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":90,"TEXT":"Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza","URL":"?tag[]=90"},{"ID":34,"TEXT":"odznaczenie","URL":"?tag[]=34"},{"ID":91,"TEXT":"odznaka","URL":"?tag[]=91"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/54952\/167968\/0x0.jpg","alt":"Odznaka Honorowa Zas\u0142u\u017cony dla Mazowsza","title":null,"author":"fot. arch. UMWM"}}]}