Sejmik Województwa Mazowieckiego

Informacje ogólne

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W skład Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 51. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, znowelizowana w 2018 r.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  1. statutu województwa,
  2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 2. uchwalanie strategii rozwoju województwa,
 3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa,
 6. z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 7. uchwalanie budżetu województwa,
 8. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 9. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 10. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
 11. rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania z tego tytułu,
 12. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 13. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
 14. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 15. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
 16. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
 17. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
 18. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 19. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
  5. tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  6. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 21. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 22. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa,

Ponadto sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich.

Obowiązujący regulamin obrad sejmiku został przyjęty uchwałą nr 31/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Tekst jednolity obowiązującego Statutu Województwa Mazowieckiego został obwieszczony uchwałą nr 7/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego i ogłoszony w załączniku do uchwały.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony